Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii W4-CH-S1-1-PCH
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

[1] M. J. Sienko, R. A. Plane, Chemia podstawy i zastosowania, WNT, Warszawa.

[2] Obliczenia chemiczne – zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej, pod red. A. Śliwy, PWN, Warszawa.

[3] L. Pajdowski, Chemia ogólna, PWN, Warszawa,

[4] L. Jones, P.W. Atkins, Chemia Ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

[1] F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Chemia nieorganiczna. Podstawy, PWN, Warszawa.

[2] A Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa.

[3] J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, PWN, Warszawa.

[4] T. Lipiec, Z. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa.

[5] T. Widernik, M. Nestorowicz, H. Bartnicka, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

[6] J.R. Paśko, R. Sitko, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.

[7] Kenneth W. Whitten, Raymond E. Davis, Larry Peck, George G. Stanley, General Chemistry, Thomson Brooks/Cole.

[8] Darrell D. Ebbing, Steven D. Gammon, General Chemistry, Houghton Mifflin Company, Boston, New York.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium:

W semestrze przewiduje się dziewięć kolokwiów pisemnych obejmujących zagadnienia:

kolokwium nr 1 (zagadnienia tematu I)

kolokwium nr 2 (zagadnienia tematu II)

kolokwium nr 3 (zagadnienia tematu III)

kolokwium nr 4 (zagadnienia tematu IV)

kolokwium nr 5 (zagadnienia tematu V)

kolokwium nr 6 (zagadnienia tematu VI)

kolokwium nr 7 (zagadnienia tematu VII)

kolokwium nr 8 (zagadnienia tematu VIII)

kolokwium nr 9 (zagadnienia tematu IX)

Ocena z kolokwium (w skali 2‐5) odpowiada określonemu procentowi punktów możliwych

do uzyskania:

60% – 67% dostateczny

68% – 75% dostateczny plus

76% -–88% dobry

89% – 94% dobry plus

95% –100% bardzo dobry

Aby uzyskać zaliczenie z konwersatorium Student musi uzyskać pozytywną ocenę z każdego kolokwium. Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego niezaliczonego kolokwium.

Student podlega także ocenianiu w czasie trwania zajęć, uzyskując ocenę za aktywny udział w dyskusji i rozwiązywaniu zadań.

Ocena końcowa z konwersatorium jest średnią arytmetyczną ze wszystkich uzyskanych ocen:

3,00 - 3,25 dostateczny

3,26 - 3,75 dostateczny plus

3,76 - 4,25 dobry

4,26 - 4,75 dobry plus

4,76 – 5,00 bardzo dobry

Zakres tematów:

Konwersatorium:

I. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne: Pierwiastek. Odmiany alotropowe. Symbole pierwiastków. Związek chemiczny. Wzory sumaryczne związków. Masa atomowa. Bezwzględna masa atomu. Masa cząsteczkowa. Stała Avogadra. Mol i masa molowa. Wzór empiryczny. Wzór cząsteczkowy. Skład procentowy. Czystość związków. Prawo stałych stosunków wagowych. Prawo wielokrotnych stosunków wagowych.

II. Stężenia roztworów: Stężenie procentowe. Stężenie molowe. Ułamek molowy. Stężenie molalne. Przeliczanie stężeń, mieszanie roztworów, rozcieńczanie i zatężanie roztworów.

III. Obliczenia na podstawie równań chemicznych reakcji.

IV. Kinetyka chemiczna: Czynniki wpływające na szybkość reakcji. Szybkość początkowa, chwilowa, średnia. Równanie kinetyczne reakcji. Rząd reakcji. Cząsteczkowość reakcji. Okres półtrwania. Stała szybkości reakcji. Kinetyka reakcji zerowego rzędu. Kinetyka reakcji pierwszego rzędu. Kinetyka reakcji drugiego rzędu. Metoda graficzna wyznaczania rzędu reakcji. Wpływ temperatury na szybkość reakcji – przybliżona reguła oraz równanie Arrheniusa. Mechanizm reakcji.

V. Równowaga chemiczna: Reakcje nieodwracalne i odwracalne. Prawo działania mas. Stała równowagi chemicznej K. Iloraz reakcji Q. Reguła Le Chateliera-Brauna. Wpływ czynników zewnętrznych na równowagę chemiczną.

VI. Elektrolity: Teorie kwasów i zasad. Reakcje zobojętniania. Amfoteryczność. Elektrolity słabe. Dysocjacja słabych elektrolitów. Stała i stopień dysocjacji. pH. Iloczyn jonowy wody. Wpływ wspólnych jonów na dysocjację słabych elektrolitów. Dysocjacja wieloprotonowych kwasów i zasad. Roztwory mocnych elektrolitów.

VII. Hydroliza soli. Roztwory buforowe. Iloczyn rozpuszczalności.

VIII. Stan gazowy: Prawa gazowe. Objętość molowa i liczba Avogadra. Równanie stanu gazu doskonałego. Równanie van der Waalsa. Gęstość i masa molowa. Gęstość względna gazu.

IX. Właściwości roztworów: Rozpuszczalność. Roztwory nasycone, nienasycone i przesycone. Krzywe rozpuszczalności. Prawo Henry'ego. Właściwości koligatywne roztworów. Względne obniżenie prężności pary nasyconej rozpuszczalnika nad roztworem substancji stałej. Prężność pary nasyconej nad roztworem dwóch substancji lotnych. Prawo Raoulta. Podwyższenie temperatury wrzenia i obniżenie temperatury krzepnięcia roztworu. Ciśnienie osmotyczne. Prawa van't Hoffa i Raoulta dla roztworów elektrolitów. Destylacja. Skład pary. Wyznaczanie masy molowej.

Metody dydaktyczne:

Konsultacje dla studentów odbywają się z wykorzystaniem platformy MS Teams.

* W przypadku zmiany formy zajęć stacjonarnych na zdalne, zajęcia będą odbywały się z wykorzystaniem platformy MS Teams.

** Forma prowadzenia zajęć uwzględnia zastosowanie elementów TIK (zmodyfikowana na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytych po szkoleniu – Technologie informacyjno-komunikacyjne w dydaktyce szkoły wyższej)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Marzena Podgórna 16/ szczegóły
2 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Marzena Podgórna 18/ szczegóły
3 każdy piątek, 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Marzena Podgórna 17/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Marzena Podgórna 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)