Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii W4-CH-S1-1-PCH
Laboratorium (L) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

[1] M. J. Sienko, R. A. Plane, Chemia podstawy i zastosowania, WNT, Warszawa.

[2] Obliczenia chemiczne – zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej, pod red. A. Śliwy, PWN, Warszawa.

[3] L. Pajdowski, Chemia ogólna, PWN, Warszawa,

[4] L. Jones, P.W. Atkins, Chemia Ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

[1] F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Chemia nieorganiczna. Podstawy, PWN, Warszawa.

[2] A Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa.

[3] J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, PWN, Warszawa.

[4] T. Lipiec, Z. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa.

[5] T. Widernik, M. Nestorowicz, H. Bartnicka, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

[6] J.R. Paśko, R. Sitko, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.

[7] Kenneth W. Whitten, Raymond E. Davis, Larry Peck, George G. Stanley, General Chemistry, Thomson Brooks/Cole.

[8] Darrell D. Ebbing, Steven D. Gammon, General Chemistry, Houghton Mifflin Company, Boston, New York.

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium:

Ocena końcowa z laboratorium stanowi średnią ważoną ze średnich arytmetycznych poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia: kolokwia 50 %, ocena ciągła + odpowiedź ustna 30 % oraz sprawozdania 20 %:

3,00 - 3,25 dostateczny

3,26 - 3,75 dostateczny plus

3,76 - 4,25 dobry

4,26 - 4,75 dobry plus

4,76 – 5,00 bardzo dobry

Kolokwium pisemne:

W trakcie semestru przewiduje się cztery kolokwia pisemne. Ocena z kolokwium (w skali 2‐5) odpowiada określonemu procentowi punktów możliwych do uzyskania:

60% – 67% dostateczny

68% – 75% dostateczny plus

76% -–88% dobry

89% – 94% dobry plus

95% –100% bardzo dobry

Do uzyskania zaliczenia z laboratorium konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego z czterech kolokwiów. Istnieje możliwość dwukrotnej poprawy każdego niezaliczonego kolokwium.

Średnia arytmetyczna ze wszystkich kolokwiów stanowi 50% wkładu do oceny końcowej z laboratorium.

Odpowiedź ustna + ocena ciągła:

Ocenie podlega stopnień przygotowania teoretycznego Studenta do ćwiczeń laboratoryjnych oraz umiejętność posługiwania się szkłem i sprzętem laboratoryjnym w trakcie wykonania doświadczeń z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Ocena bardzo dobra – Student w sposób wyczerpujący potrafi przedstawić teoretyczne podstawy wykonywanych eksperymentów, prawidłowo posługuje się szkłem i sprzętem laboratoryjnym, sprawnie wykonuje czynności laboratoryjne i zachowuje zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium.

Ocena dobra – Student w sposób niepełny potrafi przedstawić teoretyczne podstawy wykonywanych eksperymentów, prawidłowo dobiera szkło i sprzęt laboratoryjny ale wymaga nieznacznej pomocy Prowadzącego w przeprowadzeniu eksperymentu, zachowuje zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium.

Ocena dostateczna – słabe teoretyczne przygotowanie Studenta do wykonania eksperymentu, potrzebna duża pomoc Prowadzącego przy wykonywaniu doświadczeń chemicznych.

Ocena niedostateczna – Student nie zna podstaw teoretycznych poszczególnych doświadczeń laboratoryjnych, nie zna przeznaczenia szkła i sprzętu laboratoryjnego, nie potrafi wykonać prawidłowo czynności laboratoryjnych nawet po konsultacji z Prowadzącym i nie przestrzega zasad BHP.

Średnia arytmetyczna z odpowiedzi ustnych i oceny ciągłej stanowi 30% wkładu do oceny końcowej z laboratorium

Sprawozdanie:

Ocenie podlega opis wykonanego doświadczenia, podanie obserwacji, wykonanie obliczeń i sformułowanie odpowiednich wniosków.

Student jest zobowiązany do oddania sprawozdania w ciągu dwóch tygodni od dnia wykonania ćwiczeń laboratoryjnych. Ocenę ze sprawozdania ustala się zgodnie na następującymi kryteriami:

Brak sprawozdania 0 – bez możliwości poprawy

poniżej 60 % niedostateczny

60% - 67% dostateczny

68% - 75% dostateczny plus

76% - 88% dobry

89% - 94% dobry plus

95% -100% bardzo dobry

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego niezaliczonego sprawozdania.

Student NIE uzyskuje zaliczenia w przypadku braku pozytywnej oceny z sumy wszystkich sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Średnia arytmetyczna ocen ze sprawozdań stanowi 20% wkładu do oceny końcowej z laboratorium.

Zakres tematów:

Laboratorium

I. Regulamin pracowni chemicznej. BHP. Szkło i sprzęt laboratoryjny. Podstawowe techniki laboratoryjne: Wyposażenie laboratorium chemicznego. Podstawowych techniki pracy laboratoryjnej. Montaż sprzętu laboratoryjnego. Rodzaje palników. Piktogramy. Informacje o zagrożeniach.

II. Wagi i ważenie. Roztwory: Precyzja i dokładność pomiarów. Błędy pomiaru. Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu procentowym i molowym. Wyznaczanie gęstości metalu Kolokwium nr 1 z regulaminu, BHP oraz znajomości szkła i sprzętu laboratoryjnego.

III. Metody rozdzielania mieszanin: Porównanie związku chemicznego i mieszaniny. Rodzaje mieszanin. Metody rozdziału mieszanin – ekstrakcja, ekstrakcja ciągła w aparacie Soxhleta, destylacja, chromatografia, krystalizacja, filtracja. Prawo podziału Nernsta .

IV. Preparatyka chemiczna: Synteza wybranych preparatów nieorganicznych.

V. Reakcje chemiczne wybranych pierwiastków i metody ich otrzymywania: Otrzymywanie tlenu, spalanie w tlenie, otrzymywanie azotu. Właściwości redukujące siarki. Właściwości utleniające jodu. Roztwarzanie miedzi, żelaza, cynku i magnezu w kwasach.

VI. Reakcje chemiczne wybranych kwasów, zasad i soli: Reakcje zasad z metalami. Właściwości amfoteryczne wodorotlenku glinu i wodorotlenku cynku. Moc kwasów. Reakcje otrzymywania kwasów, zasad i soli. Rozkład hydratów. Reakcje kwasów z solami stałymi. Strącanie osadów. Sole kompleksowe.

VII. Kataliza i jej wpływ na szybkość reakcji: reakcje katalityczne, kataliza homo- i heterogeniczna, autokataliza. Porównanie aktywności wybranych katalizatorów.

Kolokwium nr 2 – tematyka z zakresu ćwiczeń II – VI.

VIII. Równowaga chemiczna i szybkość reakcji chemicznych: Wpływ stężenia reagentów na stan równowagi chemicznej. Przesunięcie położenia równowagi – reguła Le Chateliera i Brauna. Wpływ stężenia, powierzchni reagujących substancji i temperatury na szybkość reakcji chemicznych.

IX. Równowagi w roztworach elektrolitów: Wykładnik stężenia jonów wodorowych pH i wodorotlenowych pOH. Iloczyn jonowy wody. Wskaźniki pH. Stała i stopień dysocjacji elektrolitów słabych. Efekt wspólnego jonu (wpływ na dysocjację słabych kwasów i słabych zasad). Iloczyn rozpuszczalności. Reakcje strącania i roztwarzania osadów.

X. Hydroliza soli: Rodzaje hydrolizy. Odczyn hydrolizujących soli. Stała i stopień hydrolizy. Wpływ temperatury, rozcieńczania i mocy kwasu od którego pochodzi sól na stopień hydrolizy. Roztwory buforowe: Sporządzanie i właściwości roztworów buforowych.

XI. Reakcje utleniania i redukcji: Związki chromu i manganu. Utlenianie Cr2O3 do CrO42–. Utlenianie Cr3+ w środowisku zasadowym. Utleniające właściwości Cr2O72– w środowisku kwasowym. Amfoteryczne właściwości Cr2O3. Równowaga w układzie chromiany(VI) – dichromiany(VI). Utlenianie Mn2+ do MnO2. Wpływ środowiska na redukcję MnO4- . Utleniające właściwości MnO4-.

Kolokwium nr 3 – tematyka z zakresu ćwiczeń VII-X.

XII. Reaktywność metali. Elektrochemia: Szereg elektrochemiczny metali. Wypieranie wodoru z kwasów i z wodorotlenków. Wypieranie wodoru z wody przez metal. Wypieranie metalu z roztworu jego soli przez inny metal. Korozja metali. Sposoby zapobiegania korozji. Ogniwa galwaniczne. Elektroliza.

XIII. Prawa gazowe: Pomiar objętości wydzielonego wodoru. Równanie Clapeyrona. Gramorównoważnik metalu. Obliczanie masy metalu użytego w reakcji wypierania wodoru z kwasu.

XIV. Otrzymywanie i właściwości związków kompleksowych: Synteza prostych związków kompleksowych. Kompleks anionowy i kompleks kationowy. Akwakompleksy. Związki kompleksowe w reakcjach wymiany. Reakcje utleniania i redukcji wewnątrz kompleksów. Ligandy: amoniak i jon wodorotlenowy w związkach kompleksowych.

Kolokwium nr 4 – tematyka z zakresu ćwiczeń XI-XIV.

XV. Odrabianie zaległych zajęć, poprawa niezaliczonych kolokwiów, zaliczenie przedmiotu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:30, sala 59A
wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 13:30, sala 59A
Joanna Orzeł 4/ szczegóły
2 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:30, sala 59B
wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 13:30, sala 59B
Mateusz Korzec, Agnieszka Fulczyk, Agnieszka Pająk 4/ szczegóły
3 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:30, sala 59A
wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 13:30, sala 59A
Joanna Orzeł 5/ szczegóły
4 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:30, sala 59B
wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 13:30, sala 59B
Magdalena Knaś 3/ szczegóły
5 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 14:00 - 16:30, sala 59A
wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 17:00 - 19:15, sala 59A
Paweł Świt 5/ szczegóły
6 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 14:00 - 16:30, sala 59B
wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 17:00 - 19:15, sala 59B
Agnieszka Fulczyk, Eliza Łata 4/ szczegóły
7 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 14:00 - 16:30, sala 59A
wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 17:00 - 19:15, sala 59A
Paweł Świt 5/ szczegóły
8 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 14:00 - 16:30, sala 59B
wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 17:00 - 19:15, sala 59B
Magdalena Knaś 4/ szczegóły
9 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:30, sala 59A
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 13:30, sala 59A
Sławomir Kula, Jakub Wantulok 4/ szczegóły
10 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:30, sala 59B
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 13:30, sala 59B
Sonia Kotowicz 4/ szczegóły
11 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:30, sala 59A
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 13:30, sala 59A
Joanna Orzeł 5/ szczegóły
12 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:30, sala 59B
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 13:30, sala 59B
Magdalena Knaś 4/ szczegóły
13 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:30, sala 59A
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 13:30, sala 59A
Jacek Nycz 4/ szczegóły
14 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:30, sala 59B
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 13:30, sala 59B
Paweł Świt 4/ szczegóły
15 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:30, sala 59A
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 13:30, sala 59A
Jacek Nycz 5/ szczegóły
16 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:30, sala 59B
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 13:30, sala 59B
Aleksandra Fabiańczyk, Karolina Bujak 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych - Bud. Gł. Inst. Chemii (Katowice, ul. Szkolna 9)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)