Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy i metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej 12-PE-WIP-N1-4PMZEW
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Adamek I., Pedagogika wczesnoszkolna. Kraków 2016.

Adamek I., Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 1997.

Adamek I, Bałachowicz J., Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Kraków 2019

Adamek I., Zbróg Z. (red.), Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności. Kraków 2011.

Adamek I., Szarota Z., Żmijewska E. (red.), Wartości w teorii i praktyce edukacyjnej, Kraków 2017.

Adamek I., Malinowska J., Jezierska-Wiejak E. (red.), Dziecko w sytuacjach uczenia się: stan i perspektywy badań. Wrocław 2015.

Andrukowicz W, Edukacja integralna. Kraków 2001.

Bereźnicka F., Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków 2009.

Bubis B., Czesak A., Wartości w programach nauczania. „Życie Szkoły” 2003/2.

Chałas K., Komorowska B., Buk-Cegiełka M. (red.), Pedagogika szkolna, szkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka. Lublin 2016.

Chrost M., Królikowska A., Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w dobie przemian, Kraków 2014.

Czaja-Chudyba I, Jak rozwijać zdolności dziecka? Warszawa 2009.

Dyka F., Kida J., Hadała A., Koncepcje metodyczne pracy z lekturami w klasach I-III. Rzeszów 2000.

Denek K.: O nowy kształt edukacji. Toruń 1998.

Dmitruk-Sierocińska K., Znaczenie aktywności i metod aktywizujących w edukacji zintegrowanej, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, 3/2015, s. 29-39.

Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki. Kraków 1998.

Dymara B., Dziecko w świecie edukacji. Podstawy uczenia się kompleksowego – nowe kształty i wymiary edukacji. Kraków 2009.

Jakubowicz-Bryx A., Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku. Bydgoszcz 2004.

Jakubowska A., Ważne powody, by zmienić metody, „Życie Szkoły”, 7/2017, s. 38-43.

Jakóbowski J., Jakubowicz-Bryx A., (red.), Integracja w edukacji. Dylematy teorii praktyki. Bydgoszcz 2002.

Jarosz E., Wysocka E.: Obszary, metody i środki diagnozy w pracy nauczyciela wobec wymagań współczesności. Cz. 1. Podstawowe zagadnienia, problemy i treści diagnozy szkolnej (próba systematyzacji), [w:] K. Denek, T. Koszczyc, M. Lewandowski (red.), Edukacja jutra. X Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Wrocław 2004.

Karbowniczek J., Klim-Klimaszewska A., Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce. Kraków 2016.

Klus-Stańska D., Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, [w:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa 2009.

Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa 2009.

Kojs W., Działanie jako kategoria dydaktyczna. Katowice 1994.

Lelonek M., Wróbel T. (red.), Praca nauczyciela i ucznia w klasach I-III. Warszawa 1990.

Magda-Adamowicz M., Kopaczyńska I., Nyczaj-Drąg M. (red.), Pedagogika wczesnoszkolna: rekonstrukcja kluczowych problemów. Toruń 2017

Magda-Adamowicz M., Kopaczyńska I., (red.) Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych. Toruń 2014

Michalak R., Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. 2004.

Nehring A., Sawicka L., Szelągowska-Strzyga A., Uczyć ciekawiej, to znaczy jak? Nauczanie zintegrowane - scenariusze zajęć metodami aktywizującymi. Toruń 2002.

Oelszlaeger B., Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2007.

Oelszlaeger-Kosturek B., (Auto)refleksja pedagogiczna nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Wgląd w praktykę. Katowice, 2020.

Oelszlaeger-Kosturek B., Nauczyciel. Teoretyczno-empiryczne konteksty edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Galeria, Cieszyn 2015.

Oelszlaeger-Kosturek B., Studia o aktywnym uczeniu się dzieci. Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej. Materiały dla studentów i nauczycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Oelszlaeger-Kosturek B., Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej w kontekście treści podręczników szkolnych. W: B. Kasáčová, S. Kariková, B. Oelszlaeger-Kosturek et al., Nauczyciel. Teoretyczno-empiryczne konteksty edukacji wczesnoszkolnej. Cieszyn 2015.

Oelszlaeger-Kosturek., Wybrane warunki formułowania celów edukacyjnych w kontekście idei uczenia się - głos w dyskusji nad kształtem edukacji wczesnoszkolnej. „Kwartalnik Edukacyjny” 2020, nr 1, s. 79-91

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.

Pregler A., Wiatrak E., Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów. Raport badań OBUT 2011. Warszawa 2011.

Sowińska H., Michalak R. (red.), Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka. Kraków 2004.

Sowińska H., Dziecko w szkolnej rzeczywistości: założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Poznań 2013.

Szuścik U., Oelszlaeger-Kosturek B. (red.), Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości, t. I i II. Katowice 2014.

Waloszek D., Między przedszkolem a szkołą: rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. Warszawa 2014.

Więckowski R., Pedagogika wczesnoszkolna. Warszawa 1995.

Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa 2003.

Wyczesany J., Mikrut A. (red.), Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kraków 2002.

Zelonka M., Wróbla T., Praca nauczyciela i ucznia w klasach I-III, Wydawnictwo Szkole i Pedagogiczne. Warszawa 1990.

Żmijewska E. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2002.

Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz. U. z dnia 24.02.2017 r., poz. 356.

Rozporządzenie MEN z dnia 3.10.2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników. Dz. U. z dnia 23.10.2019 r., poz. 2013.

Literatura uzupełniająca:

Bałachowicz J., Kowalska A.(red.), Wczesna edukacja dziecka. Stan obecny – perspektywy – potrzeby. Warszawa 2006.

Denek K., O nowym kształcie edukacji. Toruń 1998.

Duraj - Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej, modernizacja teorii i praktyki, Wydawnictwo Impuls. Kraków 1998.

Jaroni E., Dylematy integrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2008.

Klus-Stańska D., szatan E., Bronk D. (red.), Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych. Gdańsk 2006.

Kujawiński J., Metody i formy edukacji i samoedukacji wczesnoszkolnej. „Życie Szkoły” 1997/10.

Kościowa M., (1991), Moje metody pracy w klasie pierwszej. Warszawa.

Radwiłowiczowa M., Morawska Z., Metody nauczania początkowego. Warszawa 1986.

Skrzypczak J., Metody i narzędzia oceny podręczników szkolnych. „Życie Szkoły” 1996/2.

Sterna D., Uczę (się) w szkole, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Warszawa 2014.

Sterna D., Ocenianie kształtujące w praktyce, Centrum Edukacji Obywatelskiej,

Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa 2009.

Żytko M., Pozwólmy dzieciom mówić i pisać – w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów. Warszawa 2010.

Publikacje z serii:

Dziecko w świecie…, pod. Red. B. Dymary (i in.)

Edukacja małego dziecka…, pod red. U. Szuścik, E. Ogrodzkiej-Mazur (i in.)

Podręczniki dla klas I-III

Programy edukacyjne dla klas I-III

Czasopisma pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: praca pisemna

Zaprojektowanie tygodniowego cyklu zajęć dla klasy I-III w oparciu o wybrany program edukacyjny praca w parach, przedstawienie projektu w formie prezentacji multimedialnej, wykładu, pracy pisemnej i ćwiczeń warsztatowych.

Kryteria oceny:

Ocenie będzie podlegać rzeczowe, merytoryczne, wyłożenie tematu, ogólne zaangażowanie w pracę grupy, bezpośredni wkład w realizację powierzonego zadania. Udział w dyskusji nad wystąpieniami pozostałych osób w grupie, aktywność oraz obecność na zajęciach.

Przebieg i proces weryfikacji:

Zaprojektowanie tygodniowego cyklu zajęć dla klas I-III w oparciu o wybrany program edukacyjny – praca w grupach; przedstawienie projektu w formie prezentacji multimedialnej, wykładu, pracy pisemnej i ćwiczeń warsztatowych

Zakres tematów:

Integracja w treściach podstawy programowej, programów edukacyjnych, podręczników szkolnych.

Kształtowanie u uczniów umiejętności kluczowych – w tym - uczenia się (program „uczyć uczenia się”).

Metody, formy i środki edukacyjne w kontekście aktywnego uczenia się uczniów.

Kompetencje i cechy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela (cele, zadania, metody, formy, środki dydaktyczne, różne obszary integracji, kompetencje kluczowe, kontrola/samokontrola, ocena/samoocena).

Możliwości zastosowania znanych innowacyjnych koncepcji edukacyjnych w klasach I-III.

Podstawa programowa – analiza krytyczna pod kątem możliwości rozwijania potencjału uczenia się dziecka i możliwości organizowania środowiska, które będzie miło sprzyjający wpływ na wszechstronny rozwój ucznia.

Paradygmaty edukacyjne we współczesnej pedagogice wczesnoszkolnej.

Podstawowe założenia kształcenia zintegrowanego.

Ocenianie osiągnięć dziecka w młodszym wieku szkolnym. Znaczenie i rola oceny opisowej.

Ocenianie kształtujące jako dobra alternatywna dla tradycyjnego modelu nauczani w edukacji wczesnoszkolnej.

Klasyfikacja metod kształcenia. Metody zalecane w edukacji wczesnoszkolnej. Aktywizujące metody kształcenia w klasach I-III.

Funkcja, rola, rodzaje podręcznika. Analiza elementarza.

Integracja treści kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej: edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, plastyczna, muzyczna, techniczna, zdrowotna.

Trudności nauczyciela i ucznia w edukacji zintegrowanej.

Narzędzia wykorzystywane w edukacji zdalnej. Lekcja online.

Uroczystości w klasach I-III. Kalendarz imprez szkolnych.

Metody dydaktyczne:

praca frontalna, indywidulana jednolita i zróżnicowana, w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:45, sala Zajęcia zdalne
Beata Oelszlaeger-Kosturek 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)