Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji społecznej i przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III (sem.4) W6-PP-NM-MESPP-E1
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Budniak A.: Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Kraków 2009, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Domka L.: Kształtowanie postaw ekologicznych u dzieci działaniem na rzecz ekorozwoju. „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 2004, nr 2-3, s. 54-93.

Dymara B., Michałowski S., Wollman-Mazurkiewicz L.: Dziecko w świecie przyrody. Kraków 2000, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Eisenreich D., W.: Przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt na wycieczce. Warszawa 1993, MULTICO. (ewent. inne opracowanie).

Gardner H.: Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w praktyce, MT Biznes 2009.

Gutowska. H.: Środowisko społeczno-przyrodnicze w kl. 1-3. Warszawa 1985, WSiP.

Chymuk M.: Rola wycieczki w nauczaniu przedmiotu środowisko społeczno-przyrodnicze. „Życie Szkoły“ 1990, nr 2.

Karwowska-Struczyk M.: Dziecko i rówieśnicy w społecznym świecie wczesnej edukacji. W: D. Klus-Stańska. M. Szczepska-Pustkowska: Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa 2009, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Kielar-Turska M.: Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, Warszawa 1992.

Kraszewska M.: W kręgu tradycji i świąt. Kraków 2005, , Wyd. WIR.

Łobożewicz R.: Wycieczki szkolne w klasach I-III. Warszawa 1991, PTTK.

Meredith S.: Dlaczego powinniśmy chronić naszą planetę. Warszawa 2009.

Paśko I.: Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Kraków 2001, WN Akademii Pedagogicznej.

Różańska A.: The competence of a teacher in a situation of forming the ecological consciousness of a preschool and primary school child. In: R. Burkovicova (ed.): Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava 2010, Ostravska universita.

Różańska A.: Etyczne wyznaczniki świadomości ekologicznej młodzieży na pograniczu polsko-czeskim. „Ruch Pedagogiczny” 2001, nr 3-4.

Różańska A.: Wymiar bioregionalny edukacji ekologicznej. (W:) Lewowicki T., Szczurek-Boruta A. (red.): Szkoła na pograniczach. Katowice 2000, Wyd. Uniwersytet Śląski.

Różańska A: Edukacja środowiskowa jako dialog z przyrodą. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, M. Zalewska-Bujak (red.): Edukacja małego dziecka. Tom 2. Wychowanie i kształcenie w praktyce. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza"Impuls".

Różańska A.: Rola refleksji w edukacji ekologicznej. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, B. Oerszleager-Kosturek (red.): Edukacja małego dziecka. T. 12: Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej. Cieszyn – Kraków 2017, Oficyna Wydawnicza"Impuls".

Sawicki M.: Edukacja środowiskowa w klasach I-III szkoły podstawowej. Warszawa 1998, Semper.

Sławińska M.: Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Sowisło M.: Dla dobra dziecka. O warsztacie pracy nauczyciela-wychowawcy, Kraków 2008.

Soida D., Kotynia T.: Edukacja środowiskowa w terenie. Pomysły i pomoce. Kraków 1995, ROEE.Soida D., Kotynia T.: Edukacja środowiskowa w terenie. Pomysły i pomoce. Kraków 1995, ROEE.

Soida D.: Bądź Mistrzem-Przyjacielem, czyli edukacja ekologiczna na wesoło. Kraków 1996, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie.

Skura M., Lisicki M.: Mniej mówcie – więcej działajcie. Program edukacji wczesnoszkolnej w działaniu. Ośrodek Rozwoju Edukacji. pdf.

Szmidt K.J., Płóciennik E.: Myślenie pytajne. Teoria i kształcenie. Łódź 2020, Wyd. UŁ.

Szymczak J.: Model rozwijania refleksyjności u (przyszłych) nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – założenia, istota, motywy konstruowania i nadawania mu wymiaru praktycznego. „Problemy Wczesnej Edukacji” 2015, nr 1 (28).

Świat wokół mnie. Wrażenia zmysłowe w zabawach dzieci, wybór i oprac. W. Löscher, Kielce 2002.

Włoch S. (red.): Wczesna edukacja dziecka – perspektywy i zagrożenia, Opole 2009.

Zioło I.: Edukacja środowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego. Kraków 2002, WN Akademii Pedagogicznej.

Wohlleben P.: Dotknij, poczuj, zobacz. Fenomen relacji człowieka z naturą. Kraków 2019, Otwarte.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną na podstawie:

1. oceny zaangażowania w dyskusję i aktywności na zajęciach, znajomości literatury tematu, umiejętności wyboru i oceny kwestii metodycznych.

2. przygotowanie projektu własnego – przygotowanie i prezentacja pracy na wybrany i ustalony z osobą prowadzącą zajęcia temat. Przygotowanie prac praktyczno-metodycznych poprzedzone jest konsultacjami z osobą prowadzącą ćwiczenia. Tematyka i forma prac indywidualnych/grupowych uwzględnia zainteresowania studentów. Poszczególne osoby/grupy osób prezentują swoje prace podczas zajęć. Po każdej prezentacji następuje jej omówienie ze wskazaniem walorów metodycznych, możliwości zastosowania i ewentualnych

elementów wymagających dopracowania.

Ocenie podlega:

• wybór inspirujących, wartościowych merytorycznie i metodycznie treści z przykładami ich praktycznego zastosowania;

• innowacyjne podejście do danego zagadnienia, pomysłowość, staranność, sposób praktycznej prezentacji przygotowanych materiałów podczas zajęć ćwiczeniowych.

• sposób prezentacji materiału zebranego z użyciem środków multimedialnych i/lub innych środków dydaktycznych, w tym przejrzystość wywodu i poprawność językowa;

• omówienie zagadnień metodycznych i przykładowego praktycznego zastosowania ich w grupie studentów;

• merytoryczna i metodyczna jakość prezentowanych treści, umiejętności metodyczne studenta, samodzielna interpretacja podejmowanych problemów oraz aktywne uczestnictwo w dyskusji.

• odpowiedzi na pytania dotyczące prezentowanych treści (ze strony prowadzącego i studentów uczestniczących w zajęciach);

• treści prezentacji multimedialnej pozostają do wglądu prowadzącego zajęcia jako element oceny.

Zakres tematów:

1. Poznawanie fizyczności człowieka, budowy i funkcjonowania organizmu. Propozycje metodycznych rozwiązań tematyki.

2. Wybrane zagadnienia dotyczące higieny i edukacji zdrowotnej w przedszkolu i klasach I-III. Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i postaw prozdrowotnych.(metodyczne aspekty).

3. Związki między działalnością człowieka a funkcjonowaniem środowiska przyrodniczego i społecznego. Przydatność wybranych metod, procedur i

dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z edukacją przyrodniczą i społeczną dzieci młodszych.

4. Przyroda nieożywiona – poznawanie i opisywanie właściwości skał, minerałów, wody i powietrza. Propozycje metodycznych rozwiązań tematyki, zwłaszcza eksperymentów przyrodniczych.

5. Znajomość i umiejętność przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpiecznej zabawy, sytuacje zagrożenia zdrowia i życia, zagrożenie ze strony ludzi. Znaczenie myślenia przyczynowo skutkowego w sytuacjach zagrożenia.

6. Znaczenie i wartość pracy – własnej, członków rodziny, innych ludzi (różnych zawodów). Przykłady metodycznych rozwiązań.

7. Sposoby wprowadzania dziecka w świat wartości, budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych i obywatelskich. Przykłady metodycznych rozwiązań.

8. Rozwijanie u dziecka umiejętności funkcjonowania w klasie w relacjach społecznych – przygotowanie do pełnienia ról społecznych. Przykłady rozwiązań metodycznych.

9. Sposoby wykorzystania i rozwijania naturalnej ciekawości poznawczej małego dziecka. Pytania dzieci i ich uwarunkowania rozwojowe i edukacyjne.

10. Zjawiska pogodowe – pojęcia związane z pogodą, sposoby ich wyjaśniania, prowadzenia obserwacji pogody. Znaczenie pogody dla

działalności i jakości życia człowieka. Pokazywanie związków dynamiki procesów pogodowych i zmian w

globalnym ekosystemie. Dostępność materiałów metodycznych z tego zakresu.

11. Rola roślin w życiu człowieka. Wpływ zwierząt na jakość życia człowieka. Wzajemne relacje. Przykłady metodycznych rozwiązań

tematyki.

12. Metodyczne odpowiedzi na „trudne” pytania ucznia. Przedstawienie fragmentów zajęć z metodycznymi rozwiązaniami pomocnymi dzieciom w zrozumieniu zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie.

Metody dydaktyczne:

objaśnienie i/lub wyjaśnienie, dyskusja dydaktyczna z prezentacją materiału ilustracyjnego, metody warsztatowe, prezentacje multimedialne, projekt własny studenta, zajęcia laboratoryjne dotyczące wybranych treści przyrodniczych i ich metodycznego opracowania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 11:45, sala zajęcia zdalne
Aniela Różańska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.