Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawa człowieka a interwencje zbrojne ze względów humanitarnych 05-BM-N1-PCIH14
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

literatura obowiązkowa

Syntezy do dziejów najnowszych Polski (wybór):

1. A.Domagała, Interwencja humanitarna w stosunkach międzynarodowych, Bydgoszcz 2008

2. J. Baylis/S. Smith, Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Rozdział 25

3. R. Kuźniar et al, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012, rozdział 5,6,15

4. W. Czapliński/A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014, Rozdział 5 par. 5 pkt. II;

Rozdział 3 par. 5 pkt I, II

5. J. Zajadło, Dylematy interwencji humanitarnej, Gdańsk 2005

literatura uzupełniająca

1. Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe”, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego”, „Bezpieczeństwo Narodowe”

2. Domagała A., Interwencjonizm humanitarny NATO, Bydgoszcz 2014.

3. Łoś R., Reginia-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

4. Madej M. (red.), Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie, Warszawa 2017.

5. Meredith M., Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Warszawa 2011.

6. Okraska T. (red.), Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, Katowice 2014.

7. Potyrała A. (red.) Współczesne spory i konflikty międzynarodowe. Studia przypadków, Poznań 2007.

8. Kuźniar R. i in.., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

9. Mężykowska A., Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

- egzamin zostanie przeprowadzony w formie pisemnej:

- egzamin zawiera trzy pytania opisowe, dlatego też nie ma wyznaczonej minimalnej objętości pracy:

- czas trwania: 60 minut, liczony od momentu podania wszystkich pytań.

- egzamin zostanie przeprowadzony w uzgodnionym ze studentami terminie w ramach harmonogramu letniej sesji egzaminacyjnej.

kryteria oceny

trzy pytania opisowe: - za odpowiedź na każde z pytań student może uzyskać od 0 do 2 pkt. Maksymalna liczba punktów 6

kryteria oceny:

6 pkt. – ocena bardzo dobra

5,5 pkt. – ocena dobra plus

4-5 pkt. – ocena dobra

3,5 pkt. – ocena dostateczna plus

3 pkt. – ocena dostateczna

2,5 pkt. i mniej – ocena niedostateczna

Zakres tematów:

1. Różne rozumienia przesłanek dopuszczalności interwencji: Przyczyny, źródła, definicje i podziały interwencji humanitarnej.

2. Historia interwencji humanitarnej (XIX wiek, okres Zimnej Wojny, Liberia, Bośnia, Somalia, Timor, Kosowo, Wybrzeże Kości Słoniowej)

3. Suwerenność państwa a interwencje humanitarne (pojęcie suwerenności, suwerenna równość państwa, zasady użycia siły zbrojnej,

zasada nieinterwencji, zasada zakazu użycia siły, etyczne problemy interwencji humanitarnej)

4. Prawne aspekty dopuszczalności interwencji humanitarnej

5. Zarys systemu i odpowiedzialność za ochronę praw człowieka.

Metody dydaktyczne:

metody prowadzenia zajęć

Metoda podająca. Wykład problemowy: wykład z prezentacją multimedialną.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 15

liczba godzin pracy własnej studenta 15

opis pracy własnej studenta

Praca własna studenta obejmuje przygotowanie do egzaminu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Olga Szura-Olesińska 32/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)