Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Histologia zwierząt W2-S1BI19-1BL-23
Laboratorium (L) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 27
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

literatura obowiązkowa:

1. Zarzycki J., Kuryszko J. „Histologia zwierząt”. PWRiL. 2000

2. Sawicki W. „Histologia” Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2012

3. Mescher A.L. Histologia. Podręcznik i atlas. Edra Urban & Partner, Wrocław 2018

literatura uzupełniająca:

1. Zarzycki J. „Histologia zwierząt domowych i człowieka” PWRiL. 1986

2. Sembrat. K. „Histologia porównawcza zwierząt”. T. 1., PWN, 1981

3. Czechowicz K. „ Cytologia i histologia ogólna zwierząt”. skrypt UŚ

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne

Kolokwium ma charakter sprawdzianu pisemnego zawierającego pytania w formie testowej, opisowej lub problemowej. Kolokwium odbywa się na każdych zajęciach, za wyjątkiem pierwszych. Czas przeznaczony na kolokwium – 15 minut. Wyniki ogłaszane są na kolejnych zajęciach.

Treści zawarte w kolokwiach podlegają ocenie w skali 2-5. Kolokwium obejmuje 5 pytań opisowych. Każde pytanie oceniane jest w skali od 0-1 punktu (z przeskokiem co 0, 25), gdzie 0 to brak odpowiedzi a 1 to bezbłędna, pełna odpowiedź.

Skala ocen kolokwiów cząstkowych:

bdb – 5 pkt.

+db – 4,75 do 4,5 pkt.

db – 4,24 do 4,0 pkt

+dst – 3,75 do 3,5 pkt.

dst – 3,25 do 2,75 pkt.

ndst – poniżej 2,75 pkt

Osoby, które z kolokwiów nie uzyskały średniej 3,0 mają prawo do jednokrotnego zaliczenia całościowego obejmującego materiał z wszystkich laboratoriów.

w kolokwiach przeprowadzonych on-line każde pytanie będzie oceniane na 4 punkty (z przeskokiem co 1 punkt), bo system nie przyjmuje ułamków.Skala ocen bez zmian - zakresy punktowebędą przemnożone prze 4.

Ocena ciągła umiejętności praktycznych:

Student na każdych zajęciach musi uzyskać zaliczenie umiejętności praktycznych posługiwania się mikroskopem świetlnym oraz poprawnie wykonanej dokumentacji.

Warunkiem zaliczenia części praktycznej jest:

- prawidłowe posługiwanie się mikroskopem,

- prawidłowe rozpoznanie struktur i typów tkanek zwierzęcych

- poprawnie opracowanie dokumentacji z przeprowadzonych obserwacji

bdb – student bezbłędnie definiuje podstawowe pojęcia stosowane w histologii, bezbłędnie klasyfikuje podstawowe typy tkanek zwierzęcych oraz bezbłędnie opisuje ich organizację, a także potrafi bezbłędnie porównywać strukturę i funkcje poznanych tkanek zwierzęcych. Wykazuje się samodzielną umiejętnością obsługi mikroskopu dokonując prawidłowego rozpoznania podstawowych struktur i typów tkanek, oraz samodzielnie opracowuje dokumentację przeprowadzonych obserwacji;

db - student definiuje podstawowe pojęcia stosowane w histologii, prawidłowo klasyfikuje podstawowe typy tkanek zwierzęcych oraz opisuje ich organizację, a także potrafi porównywać strukturę i funkcje poznanych tkanek zwierzęcych. Wykazuje się umiejętnością obsługi mikroskopu dokonując prawidłowego rozpoznania podstawowych struktur i typów tkanek, oraz przy pomocy prowadzącego zajęcia opracowuje dokumentację przeprowadzonych obserwacji;

dst - student jedynie definiuje, jednak nie wykorzystuje wybranych pojęć stosowanych w histologii, ma problemy z prawidłową klasyfikacją podstawowych typów tkanek zwierzęcych oraz opisem ich organizacji, a także z porównaniem struktury i funkcji poznanych tkanek zwierzęcych. Wykazuje się umiejętnością obsługi mikroskopu, ma problemy z prawidłowym rozpoznaniem podstawowych struktur i typów tkanek, oraz opracowuje dokumentację przeprowadzonych obserwacji jedynie z aktywną pomocą prowadzącego

zajęcia;

ndst – student nie definiuje podstawowych pojęć stosowanych w histologii, nie potrafi prawidłowo klasyfikować podstawowych typów tkanek zwierzęcych oraz nieprawidłowo opisuje ich organizację, a także błędnie porównuje strukturę i funkcje poznanych tkanek zwierzęcych. Wykazuje się słabą umiejętnością obsługi mikroskopu ,nie potrafi prawidłowo rozpoznać podstawowych struktur i typów tkanek, oraz nie potrafi opracować dokumentacji przeprowadzonych obserwacji.

Sprawdzian praktyczny ze znajomości preparatów

Sprawdzian praktyczny ze znajomości preparatów odbywa się po ostatnich zajęciach laboratorium. Na sprawdzianie praktycznym przygotowanych jest 10 mikroskopów z wybranymi preparatami histologicznymi. Student ma po 1 minucie czasu na rozpoznanie każdego z preparatów. Sprawdzian praktyczny oceniany jest w czterostopniowej skali ocen (niedostateczna, dostateczna, dobra, bardzo dobra), z uwzględnieniem ocen pośrednich (dostateczny plus, dobry plus).

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu praktycznego jest:

- prawidłowe posługiwanie się mikroskopem,

- prawidłowe rozpoznanie struktur i typów tkanek zwierzęcych

bdb – student prawidłowo rozpoznaje 10 preparatów histologicznych

db+ - student prawidłowo rozpoznaje 9 preparatów histologicznych

db - student prawidłowo rozpoznaje 8 preparatów histologicznych

dst+ - student prawidłowo rozpoznaje 7 preparatów histologicznych

dst - student prawidłowo rozpoznaje 6 preparatów histologicznych

ndst - student prawidłowo rozpoznaje 5 lub mniej preparatów histologicznych

Osoby, które nie uzyskały oceny dostatecznej mają prawo jednokrotnie, przystąpić do powtórnego sprawdzianu praktycznego.

Zakres tematów:

1. Struktura nabłonków jednowarstwowych, wielowarstwowych i gruczołowych.

2. Struktura wybranych tkanek łącznych właściwych.

3. Struktura i klasyfikacja tkanek łącznych oporowych.

4. Klasyfikacja i charakterystyka elementów morfotycznych krwi kręgowców, powstawanie krwi.

5. Klasyfikacja i porównanie struktury tkanek mięśniowych.

6. Struktura tkanek budujących układ nerwowy kręgowców.

Metody dydaktyczne:

Prelekcja w oparciu o prezentacje multimedialną.

Metoda laboratoryjna - analiza preparatów mikroskopowych i wykonanie dokumentacji (rysunek biologiczny).

Elementy grywalizacji (kahoot)

Dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 10:15, sala 011/012 (SALA CW.)
Izabela Poprawa, Aleksandra Miernik 9/10 szczegóły
2 każdy wtorek, 8:00 - 10:15, sala 121 (SALA RADY INS.)
Magdalena Kowalska 9/10 szczegóły
3 każdy wtorek, 10:30 - 12:45, sala 011/012 (SALA CW.)
Izabela Poprawa, Aleksandra Miernik 10/10 szczegóły
4 każdy wtorek, 10:30 - 12:45, sala 121 (SALA RADY INS.)
Magdalena Kowalska 9/10 szczegóły
5 każdy wtorek, 13:00 - 15:15, sala 011/012 (SALA CW.)
Izabela Poprawa, Aleksandra Miernik 9/10 szczegóły
6 każdy wtorek, 13:00 - 15:15, sala 121 (SALA RADY INS.)
Magdalena Kowalska 10/10 szczegóły
7 każdy wtorek, 15:30 - 17:45, sala 011/012 (SALA CW.)
Kamil Janelt 10/10 szczegóły
8 każdy wtorek, 15:30 - 17:45, sala 121 (SALA RADY INS.)
Magdalena Kowalska 8/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)