Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa człowieka 05-PO-WS-S1-PC14
Konwersatorium (K) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

literatura obowiązkowa

Syntezy do dziejów najnowszych Polski (wybór):

1. Banaszak B. (red.), Prawa człowieka, geneza, koncepcje, ochrona, Wrocław 1993.

2. Banaszak B, Preisner A. (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002.

3. ]arosz-Żukowska S., Konstytucyjna zasada ochrony własności, Zakamycze 2003.

4. Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2002.

5. Łazowski A., Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich. Pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed

instytucjami i organami Wspólnot Europejskich, Zakamycze 2002.

6. Łopatka A., Międzynarodowe prawo praw człowieka, Warszawa 1998.

7. Rzepliński A. (red.), Prawa i wolności człowieka, Warszawa 1993

8. Sozański J., Europejskie standardy ochrony praw człowieka, Warszawa 2004.

9. Wiśniewski L. (red.), Ochrona praw człowieka w świecie, Bydgoszcz – Poznań 2000

literatura uzupełniająca

1. Banaszak B, Bisztyga A., Complak K., Jabłoński M., Wieruszewski R., Wójtowicz K., System ochrony praw człowieka,

Zakamycze 2003.

2. Białocerkiewicz J., Status prawny cudzoziemca w świetle standardów międzynarodowych, Toruń 1999.

3. Encyclopedia of human rights / [compiled by] Edward Lawson; with a foreword by Jose Ayala-Lasso ; introductory essay by

Laurie S. Wiseberg. - Bristol, 1996

4. Holiżak E., Kuźniar R. (red.), Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji. Księga jubileuszowa dedykowana Prof.

Januszowi Symonidesowi, Warszawa 2003.

5. Human rights in interanational law : basic texts / Council of Europe. - Strasbourg , 2000

6. Mik C. (red .), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Toruń 1999.

7. Richard Clayton, Hugh Tomlinson: The Law of Human Rights, Oxford ; New York, 2000

8. Wieruszewski R. (red.), Prawa człowieka. Model prawny, Wrocław 1991.Zasępa T., Chmura R. (red.), Internet i nowe

technologie - ku społeczeństwu przyszłości, Częstochowa 2003.

9. Zasępa T., Chmura R. (red.), Internet - fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja moderowana

wymagania merytoryczne

student jest przygotowany do aktywnego i merytorycznego uczestniczenia w prowadzonej dyskusji;

student posiada oraz potrafi zaprezentować wymaganą treścią zajęć wiedzę;

student potrafi dokonywać pogłębionej analizy omawianych zjawisk i procesów, podawać argumenty na poparcie stawianych

tez, łączyć ze sobą fakty oraz samodzielnie wyciągać wnioski.

kryteria oceny

Ocena końcowa jest wynikiem oceny aktywności na zajęciach w całym semestrze, przygotowania do zajęć, systematycznego

udziału w zajęciach. Każda nieobecność musi zostać zaliczona w ramach indywidualnych konsultacji w formie ustnej.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia jest przygotowanie wypowiedzi ustnej (referatu) wraz z prezentacją

multimedialną na zadany temat.

przebieg procesu weryfikacji

na każdych zajęciach (z wyjątkiem pierwszych) będzie wykorzystana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student

będzie miał możliwość zabrania głosu,

na ostateczną ocenę z dyskusji moderowanej wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej

realizacji modułu,

warunkiem koniecznym jest przygotowanie wypowiedzi ustnej (referatu) wraz z prezentacją multimedialną na zadany temat w

ustalonym terminie,

warunkiem koniecznym jest systematyczny udział w zajęciach.

Zakres tematów:

1. Ogólna charakterystyka praw człowieka i instytucji ich ochrony.

2. Uniwersalny system ochrony praw.

3. Europejski system ochrony praw.

4. System ochrony praw człowieka funkcjonujący w Unii Europejskiej.

5. Pozaeuropejskie regionalne systemy ochrony praw człowieka.

6. System gwarancji i ochrony wolności i praw jednostki w Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Efektywność systemu ochrony praw.

Metody dydaktyczne:

metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

-dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

-dyskusja piramidowa,

-dyskusja dydaktyczna

- dyskusja okrągłego stołu,

-metoda „burzy mózgów"

-aranżowanie debat,

-analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 15

liczba godzin pracy własnej studenta 45

opis pracy własnej studenta

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu i materiałami źródłowymi,

- przygotowanie wystąpień ustnych,

- przygotowanie wystąpienia ustnego (referatu) wraz z prezentacją multimedialną na zadany temat.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala Zdalny
Olga Szura-Olesińska 27/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.