Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne - część ogólna - cz. I W5-AD-S1-PRA03
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2021,

Uzupełniająca:

1. E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2021,

2. J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2020

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin obejmuje zagadnienia omawiane na wykładzie oraz zlecone studentom do opracowania w ramach pracy własnej.

Na egzaminie student musi wykazać się zarówno wiedzą, jak i umiejętnościami.

Ocena dostateczna – student musi wykazać się ogólną orientacją w zakresie postępowania administracyjnego oraz umiejętnością rozwiązywania podstawowych problemów w tym zakresie.

Ocena dobra - student musi właściwie zaprezentować przedstawione przez egzaminatora zagadnienie teoretyczne i wyjaśnić jego praktyczne znaczenie (czyli student musi wykazać, że potrafi wiedzę teoretyczną wykorzystać w celu rozwiązania praktycznego problemu). Oznacza to, że pokazuje, iż wiedzę teoretyczną wykorzystuje w celu wyboru takiego wariantu rozwiązania, któremu nie można nic zarzucić z punktu widzenia zgodności z prawem.

Ocena bardzo dobra - student musi zaprezentować wiedzę wykraczającą poza przedstawioną na wykładach, czyli nabytą w ramach pracy własnej. Musi też pokazać umiejętność dokonania wyboru i oceny różnych wariantów rozwiązania (czyli, że potrafi wykazać nieprawidłowość wariantów, które odrzuca i przekonywająco uzasadnić prawidłowość wariantu wybranego).

Student powinien odpowiedzieć prawidłowo minimum na cztery pytania. Ocena sposobu rozwiązania kazusu ma charakter pomocniczy.

Na pierwszym wykładzie studenci otrzymują informację o sposobie przeprowadzenia egzaminu. Egzamin ma charakter testowy.

Zakres tematów:

I. Zagadnienia wprowadzające.

1. Pojęcie i cechy administracji publicznej

2. Funkcje administracji publicznej

3. Pojęcie i systematyka prawa administracyjnego

II. Zasady ogólne prawa administracyjnego.

1. Pojęcie i systematyka zasad ogólnych prawa administracyjnego.

2. Zasady ogólne prawa administracyjnego.

III. Źródła prawa administracyjnego.

1. Pojęcie i systematyka źródeł prawa administracyjnego

2. Źródła prawa powszechnie obowiązującego.

3. Kontrola legalności aktów podustawowych.

4. Niezorganizowane źródła prawa administracyjnego.

5. Prawo wewnętrzne administracji.

IV. Prawne formy działania administracji publicznej.

1. Pojęcie i systematyka prawnych form działania administracji publicznej.

2. Formy działań władczych.

3. Formy działań niewładczych.

V. Podstawowe konstrukcje nauki prawa administracyjnego.

1. Stosunek administracyjnoprawny.

2. Sytuacja administracyjnoprawna.

3. Publiczne prawa podmiotowe.

VI. Ustrojowe prawo administracyjne.

1. Pojęcie i zasady ustrojowego prawa administracyjnego

2. Podmioty administrujące

3. Ustrój administracji rządowej

4. Ustrój administracji samorządowej

VII. Majątek publiczny.

1. Pojęcie i struktura majątku publicznego.

2. Korzystanie z majątku publicznego.

3. Zasady gospodarowania majątkiem publicznym.

VIII. Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej za działania administracji publicznej.

1. Ogólne zasady odpowiedzialności.

2. Podmiotowy zakres odpowiedzialności.

3. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności.

IX. Kontrola administracji publicznej.

1. Pojęcia kontroli administracji publicznej, jej zadania oraz systematyka.

2. Kontrola administracji sprawowana przez organy państwowe niezawisłe od administracji.

3. Kontrola sądowa administracji.

4. Kontrola wewnątrzadministracyjna.

Metody dydaktyczne:

Wykłan on-line prowadzony na platformie MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Andrzej Matan 114/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)