Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne - część ogólna - cz. I W5-AD-S1-PRA03
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2021,

Uzupełniająca:

1. E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2021,

2. J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2020

Metody i kryteria oceniania:

Na kolokwium pisemnym student musi wykazać się zarówno wiedzą, jak i umiejętnościami. Metoda oceny została dostosowana do kryteriów oceny stosowanej na egzaminie (kolokwium od egzaminu nie różni kryterium oceny, tylko merytoryczny zakres materiału do opanowania).

Ocena dostateczna – student musi wykazać się ogólną orientacją w zakresie postępowania administracyjnego oraz umiejętnością rozwiązywania podstawowych problemów w tym zakresie.

Ocena dobra - student musi właściwie zaprezentować przedstawione przez egzaminatora zagadnienie teoretyczne i wyjaśnić jego praktyczne znaczenie (czyli student musi wykazać, że potrafi wiedzę teoretyczną wykorzystać w celu rozwiązania praktycznego problemu). Oznacza to, że pokazuje, iż wiedzę teoretyczną wykorzystuje w celu wyboru takiego wariantu rozwiązania, któremu nie można nic zarzucić z punktu widzenia prawa.

Ocena bardzo dobra - student musi zaprezentować wiedzę wykraczającą poza przedstawioną na ćwiczeniach, czyli nabytą w ramach pracy własnej. Musi też pokazać umiejętność dokonania wyboru i oceny różnych wariantów rozwiązania problemu (czyli, że potrafi wykazać nieprawidłowość wariantów, które odrzuca i przekonywająco uzasadnić prawidłowość wariantu wybranego).

Na pierwszych ćwiczeniach studenci otrzymują informację o sposobie uzyskania zaliczenia, a wśród nich o kolokwium pisemnym, które odbędzie się na przedostatnich zajęciach. Na przedostatnim spotkaniu ćwiczeniowym, po zakończeniu merytorycznej części zajęć, studenci przystępują do kolokwium. Kolokwium ma charakter testowy i problemowy. Na ostatnich zajęciach osoba prowadząca ćwiczenia omawia wyniki kolokwium i podaje prawidłowe rozwiązania. Studenci, którzy uzyskali ocenę niedostateczną mają możliwość poprawy wyniku kolokwium.

Zakres tematów:

I. Zagadnienia wprowadzające.

1. Pojęcie i cechy administracji publicznej

2. Funkcje administracji publicznej

3. Pojęcie i systematyka prawa administracyjnego

II. Zasady ogólne prawa administracyjnego.

1. Pojęcie i systematyka zasad ogólnych prawa administracyjnego.

2. Zasady ogólne prawa administracyjnego.

III. Źródła prawa administracyjnego.

1. Pojęcie i systematyka źródeł prawa administracyjnego

2. Źródła prawa powszechnie obowiązującego.

3. Kontrola legalności aktów podustawowych.

4. Niezorganizowane źródła prawa administracyjnego.

5. Prawo wewnętrzne administracji.

IV. Prawne formy działania administracji publicznej.

1. Pojęcie i systematyka prawnych form działania administracji publicznej.

2. Formy działań władczych.

3. Formy działań niewładczych.

V. Podstawowe konstrukcje nauki prawa administracyjnego.

1. Stosunek administracyjnoprawny.

2. Sytuacja administracyjnoprawna.

3. Publiczne prawa podmiotowe.

VI. Ustrojowe prawo administracyjne.

1. Pojęcie i zasady ustrojowego prawa administracyjnego

2. Podmioty administrujące

3. Ustrój administracji rządowej

4. Ustrój administracji samorządowej

VII. Majątek publiczny.

1. Pojęcie i struktura majątku publicznego.

2. Korzystanie z majątku publicznego.

3. Zasady gospodarowania majątkiem publicznym.

VIII. Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej za działania administracji publicznej.

1. Ogólne zasady odpowiedzialności.

2. Podmiotowy zakres odpowiedzialności.

3. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności.

IX. Kontrola administracji publicznej.

1. Pojęcia kontroli administracji publicznej, jej zadania oraz systematyka.

2. Kontrola administracji sprawowana przez organy państwowe niezawisłe od administracji.

3. Kontrola sądowa administracji.

4. Kontrola wewnątrzadministracyjna.

Metody dydaktyczne:

Na koniec każdych zajęć prowadzący wskazuje studentom zagadnienia do przygotowania na kolejne zajęcia. Wskazuje też źródła (wybrane części książek, artykuły naukowe, akty prawne, orzeczenia), z pomocą których student ma wskazane zagadnienia przygotować. Praca własna obejmuje samodzielne przyswajanie wiedzy teoretycznej i poszukiwanie rozwiązań problemów wskazanych przez osobę prowadzącą. Jej celem jest nabycie przez studenta nie tylko wiedzy, ale też umiejętności (np. odnalezienia odpowiedniej regulacji prawnej, znalezienia wymaganego sposobu postępowania, itd.). Zdobyte w powyższy sposób wiedza i umiejętności są następnie weryfikowane podczas kolokwiów i dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Marcin Janik 25/ szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Marcin Janik 27/ szczegóły
3 co drugi wtorek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala Zajęcia zdalne
Dawid Gregorczyk 25/ szczegóły
4 co drugi wtorek (nieparzyste), 17:15 - 18:45, sala Zajęcia zdalne
Dawid Gregorczyk 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)