Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologiczne podstawy zachowania W3-PS-NM-BPZ
Laboratorium (L) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zalecane piśmiennictwo (wybór wg wskazań Prowadzącego, mogą być nowsze wydania):

1. Bullock J., Boyle III. J., Wang M.B. Fizjologia. Urban & Partner 1997

2. Campbell N.A.: Biologia. DW Rebis 2012

3. Dee Unglaub Silverthorn. Fizjologia człowieka. Zintegrowane podejście. WL PZWL 2018

4. Fix J.d. Neuroanatomia. Urban & Partner 1997

5. Ganong W.F. Fizjologia. WL PZWL 2007

6. Gołąb B. Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. PZWL 2004

7. Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. (red.) Mózg a zachowanie. WN PWN 2005

8. Hansen J.T. i Koeppen B.M. Atlas fizjologii człowieka Nettera. Urban & Partner 2005

9. Kalat J.W. Biologiczne podstawy psychologii. WN PWN, 2006

10. Konturek S. Fizjologia człowieka. T. IV – Neurofizjologia. Wyd. UJ 1998

11. Lindsay P., Norman D. Procesy przetwarzania informacji u człowieka. PWN 1989

12. Longstaff A. Krótkie wykłady. Neurobiologia. WN PWN 2006

13. Martin Neil G. Neuropsychologia. WL PZWL 2001

14. McLaughlin D., Stamford J., White D., Fizjologia człowieka. Krótkie wykłady. (red. wyd. pol. Gromadzka-Ostrowska J.) WN PWN 2008

15. Sadowski B. Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. PWN 2001

16. Solomon E.P., Berg L.R. Biologia Wydawnictwo Multico 2006

17. Traczyk W. Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL 2002

18. Traczyk W., Trzebski A. (red.) Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL 2001

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia całości laboratorium jest średnia ocen co najmniej 2,76. Studenci, którzy nie opuszczą żadnych zajęć i zaliczą wszystkie kolokwia w pierwszym terminie otrzymają ocenę końcową podniesioną o 0,5 stopnia względem uzyskanej średniej. Na ocenę końcową składają się równocennie wszystkie oceny z kolokwiów oraz ewentualnych popraw – wyliczana jest średnia arytmetyczna.

Dopuszczalne są najwyżej 3 nieobecności.

Zakres tematów:

Przedmiot obejmuje następujący zakres zagadnień:

1. WPROWADZENIE. CZŁOWIEK JAKO ISTOTA BIOLOGICZNA

Omówienie regulaminu pracowni, piśmiennictwa i organizacji pracy podczas zajęć, formy kontroli wiadomości i warunków zaliczenia.

Konwersatorium z zagadnień bieżących:

1. najważniejsze paradygmaty biologii i ich implikacje dla psychologii;

2. podstawowe cechy organizmów żywych;

3. skład chemiczny organizmów (składniki i ich funkcje);

4. budowa komórki;

5. poziomy organizacji materii ożywionej (integrony) – organelle – komórki – tkanki – narządy – układy – organizm;

6. człowiek jako istota biologiczna – ujęcie redukcjonistyczne i organizmalne.

2. METABOLIZM KOMÓRKI

Konwersatorium z zagadnień bieżących:

1. budowa błony komórkowej;

2. mechanizmy transportu substancji przez błony biologiczne (kanały, pompy, receptory, układy drugiego przekaźnika);

3. metabolizm (anabolizm, katabolizm);

4. główne szlaki przemiany materii i energii w komórce;

5. działanie enzymów.

3. GENETYKA MOLEKULARNA

Kolokwium nr 1 z tematyki zajęć 1 i 2.

Konwersatorium z zagadnień bieżących:

1. omówienie pojęć gen, genom, kod genetyczny, kariotyp;

2. kwasy nukleinowe;

3. ekspresja genów (transkrypcja, translacja);

4. zależność: gen - białko - cecha fenotypowa na wybranych przykładach u człowieka;

5. cechy kodu genetycznego.

4. GENETYKA KLASYCZNA

Konwersatorium z zagadnień bieżących:

1. definicja allelu, zygot, fenotypu i genotypu;

2. podstawowe prawa i zasady dziedziczności;

3. wzajemne oddziaływania pomiędzy genami: dominacja, recesywność, kodominacja, niepełna dominacja;

4. dziedziczenie wielogenowe;

5. choroby dziedziczne sprzężone z płcią;

6. najczęstsze zaburzenia dziedziczenia u człowieka i ich wpływ na zachowanie;

7. krzyżówki genetyczne – ćwiczenia.

5. UKŁADY NARZĄDÓW

Kolokwium nr 2 z tematyki zajęć 3 i 4.

Konwersatorium z zagadnień bieżących:

1. układ pokarmowy i procesy trawienia;

2. układ krwionośny i limfatyczny;

3. układ oddechowy i wentylacja płuc;

4. układ moczowy.

6. HOMEOSTAZA WEWNĄTRZUSTROJOWA

Konwersatorium z zagadnień bieżących:

1. pojęcie homeostazy i mechanizmy jej utrzymania;

2. rola hormonów w homeostazie;

3. przejawy działania mechanizmów homeostazy na poziomie narządowym i ustrojowym.

7. BIOLOGICZNE ASPEKTY ROZRODU CZŁOWIEKA

Kolokwium nr 3 z tematyki zajęć 5 i 6.

Konwersatorium z zagadnień bieżących:

1. biologiczna determinacja płci;

2. budowa i czynności narządów płciowych – cykl płciowy i jego hormonalna regulacja;

3. gametogeneza, zapłodnienie, ciąża, poród, laktacja;

4. biologiczne i psychologiczne aspekty i metody kontroli poczęć;

5. nerwowe i hormonalne podłoże zachowań seksualnych człowieka;

6. nowotwory powiązane z narządami płciowymi.

8. ZARYS BUDOWY UKŁADU NERWOWEGO

Konwersatorium z zagadnień bieżących:

1. struktura układu nerwowego – główne podziały;

2. tkanka glejowa, płyn mózgowo-rdzeniowy, opony rdzeniowe i mózgowe;

3. neuron – budowa i funkcje;

4. mielina i typy włókien nerwowych – funkcjonalne konsekwencje zróżnicowania;

5. zwoje, sploty, jądra, drogi nerwowe;

6. międzykomórkowy przekaz informacji nerwowej i humoralnej: synapsy, neuroprzekaźniki.

9. ANATOMIA FUNKCJONALNA RDZENIA KRĘGOWEGO I PNIA MÓZGU

Kolokwium nr 4 z tematyki zajęć 7 i 8.

Konwersatorium z bieżących wiadomości:

1. rdzeń kręgowy – budowa zewnętrzna i wewnętrzna: jądra czuciowe i ruchowe, podstawowe szlaki wstępujące i zstępujące;

2. pień mózgu – cechy budowy wewnętrznej i zewnętrznej, jądra i główne szlaki nerwowe;

3. główne połączenia wstępujące i zstępujące pnia mózgu;

4. twór siatkowaty – lokalizacja i zasada budowy.

10. ANATOMIA FUNKCJONALNA MÓŻDŻKU I AUN

Konwersatorium z bieżących wiadomości:

1. budowa zewnętrzna i wewnętrzna móżdżku;

2. podział filogenetyczny móżdżku;

3. kora móżdżku – uwarstwienie i schemat głównych połączeń;

4. główne drogi aferentne i eferentne móżdżku;

5. czynności móżdżku;

6. układ autonomiczny – porównanie cech anatomicznych i funkcji układu sympatycznego i parasympatycznego.

11. ANATOMIA FUNKCJONALNA PRZODOMÓZGOWIA I

Kolokwium nr 5 z tematyki zajęć 9 i 10.

Konwersatorium z bieżących wiadomości:

1. budowa wewnętrzna międzymózgowia;

2. wzgórze jako stacja przekaźnikowa – budowa i główne połączenia aferentne i eferentne;

3. budowa i funkcje podwzgórza, główne połączenia zewnętrzne podwzgórza;

4. kompleks jąder podstawy kresomózgowia;

5. układ limbiczny – główne struktury i funkcje.

12. ANATOMIA FUNKCJONALNA PRZODOMÓZGOWIA II, RECEPTORY I NARZĄDY ZMYSŁÓW – ZASADY DZIAŁANIA

Konwersatorium z bieżących wiadomości:

1. kora mózgu – podział filogenetyczny, topografia funkcjonalna, cytoarchitektonika;

2. główne drogi kresomózgowia;

3. klasyfikacja receptorów zmysłowych, własności receptorów;

4. elektrogeneza w receptorach i zasady kodowania informacji (zasada miejsca, zasada znakowanej linii; zasada częstotliwości, prawo Webera-Fechnera).

14. RECEPTORY I NARZĄDY ZMYSŁÓW – BUDOWA, FIZJOLOGIA EFEKTORÓW, UKŁAD NARZĄDÓW RUCHU

Kolokwium nr 6 z tematyki zajęć 11 i 12.

Konwersatorium z bieżących wiadomości:

1. budowa oka i odbiór własności bodźców wzrokowych;

2. budowa narządu słuchu i równowagi i odbiór oraz kodowanie własności bodźców dźwiękowych;

3. zmysł smaku i węchu;

4. przegląd i klasyfikacja efektorów;

5. mechanizm skurczu mięśnia i jego regulacja;

6. gruczoły egzokrynne (potowe, łojowe, ślinowe itp.);

7. pojęcie motoryczności i jej podłoże strukturalno-czynnościowe;

8. mechanizm skurczu mięśnia.

Metody dydaktyczne:

Prelekcja z dyskusją prowadzone poprzez zdalne połączenie, laboratoryjna karta pracy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:50 - 17:20, sala Zajęcia zdalne
Krzysztof Chyżak 15/16 szczegóły
2 każda środa, 19:00 - 20:30, sala Zajęcia zdalne
Krzysztof Chyżak 14/16 szczegóły
3 każda środa, 17:25 - 18:55, sala Zajęcia zdalne
Krzysztof Chyżak 15/16 szczegóły
4 każda środa, 17:25 - 18:55, sala Zajęcia zdalne
Marta Sawadro 15/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)