Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emocje i motywacja W3-PS-SM-EiM-010
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Maruszewski T., Doliński D., Łukaszewski W., Marszał-Wiśniewska M., 2008: Emocje i motywacja. W: J. Strelau, D. Doliński (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki (T. 1). Gdańsk, GWP

dostęp on-line przez CINIBA: http://dydaktyka.bg.us.edu.pl.lt1ovm560000.han.bg.us.edu.pl/publication/2293

Literatura uzupełniająca:

Ekman P., Davidson R., 2002 i nn: Natura emocji. Gdańsk, GWP.

Oatley, K., Jenkins, J.M., 2003: Zrozumieć emocje. Warszawa, PWN.

Rheinberg F., 2006: Psychologia motywacji. Kraków, Wydawnictwo WAM.

Franken R., 2005: Psychologia motywacji. Gdańsk, GWP.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania oceny z egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Egzamin ma formę pisemnego testu wiadomości z pytaniami zamkniętymi, z ograniczoną liczbą odpowiedzi do wyboru. Egzamin odbędzie się na platformie Moodle w dwóch etapach:

Etap I – z zakresu materiału przewidzianego na ocenę dostateczną. Warunek zaliczenia: udzielenie co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi. Zaliczenie egzaminu równoważne jest z uzyskaniem oceny dostatecznej z egzaminu (dostatecznej z plusem, przy udzieleniu 92% poprawnych odpowiedzi) oraz możliwością przystąpienia do drugiego etapu.

Etap II – z zakresu materiału przewidzianego na ocenę dobrą i bardzo dobrą. Warunek uzyskania oceny dobrej: udzielenie poprawnej odpowiedzi na 50% pytań; oceny bardzo dobrej: 75%. Negatywny wynik z tego etapu nie wpływa na obniżenie oceny z etapu I.

Etap II odbędzie się bezpośrednio po etapie I.

Zagadnienia do egzaminu

Ocena dostateczna:

definicje i cechy poszczególnych stanów emocjonalnych (emocja, nastrój, uczucie, epizod emocjonalny); koncepcja afektu jako podłoża wszelkich reakcji emocjonalnych (ujęcie Kolańczyk lub Russella i Barrett); różnice między odruchem, instynktem, popędem i emocją; główne funkcje amygdali i kory mózgowej w reakcji strachu; sposoby/style radzenia sobie wyróżnione przez Endlera i Parkera oraz Carvera i współpracowników; związek procesów emocjonalnych z procesami poznawczymi (spostrzeganie, pamięć, myślenie, rozwiązywanie problemów) – podstawowe prawidłowości; prawa Yerkesa-Dodsona; tłumienie i przeformułowanie oceny jako strategie regulacji emocji – badania Grossa; motywacja wewnętrzna/zewnętrzna, intrinsic/extrinsic; konsekwencje motywacyjne dążenia do sukcesu i dążenia do unikania porażki wg Atkinsona; istota implementacji intencji; istota kontrastowania mentalnego; źródła, składowe i konsekwencje wyuczonej bezradności w ujęciu Seligmana

Ocena dobra i bardzo dobra:

systemy motywacyjne wg Bucka; funkcje hipokampa, podwzgórza, pnia mózgu w reakcji strachu; reakcja strachu I, II, III typu; asymetria w funkcjonowaniu mózgu pod względem emocjonalnym; koncepcje emocji (i kontroli działania) wg Jamesa i Langego, Cannona i Barda, Schachtera i Singera, Plutchika, Langa, Lazarusa, Pankseppa, Roseman, Greya, Izarda, Russella-Barrett; opis i wyniki badań nad związkiem procesów emocjonalnych z procesami poznawaczymi (Mathews, Bower, Christianson i Loftus, Nesser i Harsch, Isen, Linton, Wagenaar, pamięć tunelowa, Worth i Mackie, Forgas i Moylan, Berkowitz + Cochran + Embre, Baron); różnice między osobowościowymi i umiejętnościowymi koncepcjami inteligencji emocjonalnej; pojęcia dystresu i eustresu; stres w ujęciu Lazarusa i Hobfolla; sposoby radzenia sobie wg Lazarusa, Matheny'ego; regulacja emocji – definicja, poznawcza regulacja emocji wg Garnefski; potrzeby w ujęciu Lewina, badania Ovsiankiny, Zeigarnik, Dembo; dysonans poznawczy jako czynnik motywujący; potrzeby niedoboru a potrzeby wzrostu wg Maslowa; pojęcie aktywności telicznej i paratelicznej; orientancja na poziom wykonania a orientacja na osiągnięcie mistrzostwa; flow wg Csikszentmihalyi'ego; poszukiwanie doznań wg Zuckermana; motywacja wg McClellanda, Bandury, Vrooma, Hillgrubera, Gollwitzera; teoria X-Y McGregora; teoria sprawiedliwości Adamsa; problemy motywacyjne wg Rheinberga; wymiary optymizmu i pesymizmu wg Seligmana; definicja i formy agresji; pojęcia facylitacji społecznej i próżniactwa społecznego; teoria wartości Schwartza; proces motywacyjny w ujęciu Bandury; właściwości dobrze sformułowanego celu wg Mudynia i Maciuszka

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia: motywacja, motyw. Odruch, popęd – najprostsze mechanizmy regulacji zachowania

2. Czynniki osobowościowe i temperamentalne w opisie procesów motywacyjnych (osobowość wg PMO, asymetria aktywności półkul mózgowych)

3. Stany emocjonalne w procesie motywacyjnym

◦ rozróżnienia terminologiczne stanów afektywnych

◦ afekt jako najprostsza reakcja emocjonalna

4. Stany emocjonalne w procesie motywacyjnym – cd.

◦ neurofizjologiczne mechanizmy emocji na przykładzie strachu

◦ teorie emocji (źródła, typy priorytetów działania) - teoria Jamesa i Langego, Cannona i Barda, Schachtera i Singera, Plutchika, Langa, Lazarusa, Pankseppa, Roseman, Greya, Izarda, Russella-Barrett, Scherera

◦ funkcje emocji

5. Stany emocjonalne w procesie motywacyjnym – cd.

◦ nastrój - teorie, związki nastroju z funkcjonowaniem poznawczym, interpersonalnym i pobudzeniem do działania (Mathews, Bower, Christianson i Loftus, Nesser i Harsch, Isen, Linton, Wagenaar, pamięć tunelowa, Worth i Mackie, Forgas i Moylan, Berkowitz, Cochran, Embre, Baron)

◦ uczucia / postawy

6. Stany emocjonalne w procesie motywacyjnym – cd.

◦ regulacja stanów emocjonalnych - pojęcia dystresu i eustresu; stres w ujęciu Lazarusa i Hobfolla, sposoby radzenia sobie wg Lazarusa, Matheny'ego, regulacja emocji – definicja, poznawcza regulacja emocji wg Garnefski, tłumienie myślenia wg Wegnera i Zanakos; poczucie koherencji, sposoby radzenia sobie / regulacji emocji wyróżnione przez Endlera i Parkera oraz Carvera i współpracowników, prawa Yerkesa-Dodsona, wyniki badań Grossa nad tłumieniem reakcji emocjonalnej i przeformułowaniem oceny bodźca.

7. Inteligencja emocjonalna - koncepcje Mayera i współpracowników, Bar-Ona, Petridesa, Golemana

8. Zachowanie celowe

◦ Bandura, Locke

◦ cechy dobrze sformułowanego celu wg Mudynia i Maciuszka

9. Motywacja osiągnięć – Atkinson, Dweck, Elliot i Harackiewicz

10. Motywacja związana z przyjemnością - Apter, Csíkszentmihályi, Deci i Ryan

11. Wola w procesie działania – Mischel, Kuhl, Gollwitzer, Tylor, Oettingen

12. Umiejscowienie kontroli, wyuczona bezradność - Rotter, Levenson, Seligman, Sędek

13. Potrzeby – Maslow, Rogers, Kuhl i współpracownicy

14. Wartości w procesie motywacyjnym

Metody dydaktyczne:

MS Teams: wykład, analiza przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Maciej Janowski 118/120 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)