Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktywność językowa dziecka W3-PE-EWP-S2-AJEZ
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Bakuła K.(1997) Kształcenie językowe w szkole podstawowej w świetle współczesnych teorii psychologicznych i lingwistycznych. Projekt nowej metodyki. Wrocław.

Dobrzyńska T.(1993). Tekst. Próba syntezy. Warszawa.

Dyduchowa A. (1980). Metody kształcenia sprawności językowej uczniów. Kraków.

Grabias S.(1997). Język w zachowaniach społecznych. Lublin.

Kielar M.(1980 nr 3). Indywidualizacja i typizacja języka uczniów w wieku od 8-12 lat. „Socjolingwistyka”.

Mnich M.(1998). Socjolingwistyczne ujęcie sprawności systemowej jako komponentu sprawności komunikacyjnej dziecka. W : Kojs W., Mrózek R. (red.). Komunikacja. Dialog. Edukacja. T1. Katowice.

Mnich M.(2002). Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków.

Mnich M (2004). Tekst jako forma komunikacji językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. s, 242-247. W: Petlák E., Juszczyk S. „Diferenciácia vyučovania a suvislosti” (Vega 1/0092/03) .Nitra.

Mnich M.( 2005). Tekst pisany dziecka w wieku wczesnoszkolnym analiza [w:] Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji, red. S. Juszczyk, I. Polewczyk, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.

Mnich M. (2005). Zróżnicowanie umiejętności konstruowanie tekstów pisanych przez uczniów w wieku wczesnoszkolnym[w:] Diferenciácia ako prostriedok zefektívnenia pedagogickej činnosti v školských zariadeniach. Štúdie riešitel’ov grantového projektu VEGA MŠ SR č. 1/0092/03, red. E.Petlák, Pedagogická Fakulta Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Nowak F. (1998). Edukacja językowa. T. 1 - 2. Bydgoszcz.

Polański E. (1982). Słownictwo uczniów. Warszawa.

Rostańska E. (2010). Dziecko i dorosły w rozmowie. Katowice.

Rittel T. (1994) Podstawy lingwistyki edukacyjnej. Kraków.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie umiejętność krytycznego wykorzystania opanowanych informacji w celu definiowania i analizowania pojęć wskazanych w treściach wykładów.

Egzamin ustny polegający na odpowiedzi na jedno pytanie spośród 40 podanych zagadnień stanowiących treści wykładów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest pozytywne zaliczenie pracy pisemnej – Ocena tekstu dziecięcego.

Zakres tematów:

1.Aktywność językowa w edukacji polonistycznej w systemie zintegrowanym – schemat kompetencji bazowych i docelowych.

2.Kompetencje, sprawności i umiejętności językowe. Pojęcie kompetencji komunikacyjnej, socjolingwistycznej i pragmalingwistycznej.

3.Lingwistyka edukacyjna jako próba scalenia osiągnięć pedagogiki, psychologii i językoznawstwa.

4.Nabywanie, kształcenie i rozwój w teorii lingwistyki edukacyjnej.

5.Modele nabywania mowy przez dziecko. Językowa norma dynamiczna i statyczna.

6.Tekst jako forma komunikacji językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

7.Modele tekstu uczniowskiego. Ocena tekstu pisanego na poziomie graficznym, gramatycznym, semantycznym i pragmatycznym.

8.Klasyfikacja błędów językowych uczniów w wieku wczesnoszkolnym.

9. Słuchanie - zaniedbany aspekt szkolnej komunikacji.

10. Analiza pragmatyczna form wypowiedzi dziecięcych.

11. Metody aktywizujące w kształceniu aktywności językowej uczniów.

Metody dydaktyczne:

metoda wykładu interaktywnego z wykorzystaniem poglądowych prezentacji multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Małgorzata Mnich 57/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)