Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka po roku III 06-PS-NM-350
Praktyka (PRAKT) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zalecana indywidualnie w zależności od ośrodka, w którym student realizuje praktykę.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będzie esej i raport z działań praktycznych, zgodnie z punktacją poniżej: Zasady punktacji eseju:

• opis struktury placówki, w której odbywała się praktyka z uwzględnieniem opisu podstaw prawnych, na bazie których realizowane są zadania tej placówki (ze zwróceniem szczególnej uwagi na uprawnienia zawodowe, certyfikaty, ścieżki awansu zawodowego psychologa) - od 0 do 10 pkt;

• opis zakresu zadań wykonywanych przez psychologa w danej placówce, podejmowanych oddziaływań psychologicznych (diagnoza, interwencja, terapia), w tym charakterystyka zakresu współpracy ze specjalistami reprezentującymi inne profesje (jeżeli takie są podejmowane) - od 0 do 20 pkt;

• opis etycznych aspektów działań psychologicznych (w relacji z klientami/pacjentami oraz przedstawicielami innych profesji), na które psycholog realizujący działania praktyczne w danym ośrodku winien zwrócić szczególną uwagę - od 0 do 10 pkt.

Zasady punktacji raportu szczegółowego z działań praktycznych (diagnostycznych, interwencyjnych, terapeutycznych, promocyjnych, profilaktycznych, szkoleniowych etc):

• uzasadnienie zaplanowanego postępowania diagnostycznego/terapeutycznego/uzasadnienie projektu badawczego/interwencyjnego lub przedstawienie podstaw teoretycznych planowanych działań praktycznych - od 0 do 20 pkt;

• opis zaplanowanych kroków postępowania diagnostycznego/terapeutycznego/interwencyjnego/projektu badawczego (w tym planowanych metod i narzędzi) oraz opis przebiegu działań praktycznych /np. postępowania diagnostycznego, oddziaływań terapeutycznych, działań interwencyjnych/ , analiza zastosowanych metod, technik, narzędzi w kontekście problemu pacjenta/klienta i celu podjętych oddziaływań- od 0 do 20 pkt;

• opis efektów przeprowadzonych działań oraz sporządzenie opinii/protokołu/ ekspertyzy/planu dalszych oddziaływań, z uwzględnieniem (możliwych lub koniecznych) obszarów współpracy interdyscyplinarnej ze specjalistami reprezentującymi inne profesje (przykładowo student uczestniczący w procesie badawczym/diagnostycznym/rekrutacyjnym/selekcyjnym opisuje uzyskane wyniki, interpretuje je oraz sporządza na ich podstawie opinię/protokół/ekspertyzę; student uczestniczący w procesie terapii grupowej analizuje przebieg terapii, formułuje wnioski z jej przebiegu, proponuje plan dalszych oddziaływań; student uczestniczący w szkoleniach analizuje zastosowane metody i po zakończonych oddziaływaniach przedstawia propozycje ich udoskonalenia) - od 0 do 20 pkt.

Jeżeli specyfika placówki, w której student zamierza odbyć praktykę nie daje możliwości sporządzenia pełnego raportu zgodnie z w/w punktami student powinien to zgłosić opiekunowi praktyk przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia kryteriów punktacji dostosowanej do specyfiki pracy ośrodka, w którym praktyka będzie realizowana.

W raporcie szczegółowym będzie punktowana refleksyjność studenta, komunikatywność i zrozumiałość stylu wypowiedzi pisemnej, umiejętność skonfrontowania wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach z wiedzą i umiejętnościami oraz kompetencjami niezbędnymi w pracy z pacjentem (grupą)/klientem/uczniem/ pracownikiem, umiejętność planowania oddziaływań psychologicznych na postawie zgromadzonych informacji na temat problemu, umiejętność identyfikowania problemów wymagających współpracy interdyscyplinarnej.

Zakres tematów:

Uzależniony od specyfiki placówki, w jakiej student realizuje praktykę.

Metody dydaktyczne:

Uzależnione od specyfiki placówki, w jakiej student realizuje praktyki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Izabela Rajska-Kulik 26/27 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Wiola Friedrich 14/16 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Jagoda Różycka 11/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)