Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia dla biologów W2-S1BI19-1BL-13
Laboratorium (L) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

1. Berg J.M. 2009. Biochemia. PWN, Warszawa

2. Granner D.K., Murray R.K., Rodwell V.W. 2010. Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa

3. Bańkowski E. 2016. Biochemia. Edra, Wrocław

4. Kłyszejko Stefanowicz L. Cytobiochemia, PWN Warszawa 2002

Metody i kryteria oceniania:

1. Kolokwium z zakresu instrukcji (wejściówka) – zaliczane na punkty w skali 0-5.

2. Pisemne lub ustne repetytorium - zaliczane na ocenę w skali 2-5.

3. Zaliczenie zajęć- sprawozdanie i omówienie ustne wyników, oddanie wersji raportów w wersji elektronicznej - aktywność ciągła studenta w czasie laboratoriów - zaliczane na punkty w skali 0-5.

Skala ocen:

bdb – powyżej 4,76

+db – 4,75 do 4,26

db – 4,25 do 3,76

+dst – 3,75 do 3,26

dst – 3,25 do 2,76

ndst – poniżej 2,76

Skala punktów:

bdb – powyżej 4,76

+db – 4,75 do 4,26

db – 4,25 do 3,76

+dst – 3,75 do 3,26

dst – 3,25 do 2,76

ndst – poniżej 2,76

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie średniej arytmetycznej co najmniej 2,76 punktów z kolokwiów cząstkowych, co najmniej 2,76 z pracy ciągłej oraz zaliczenia każdego z repetytoriów na ocenę co najmniej 2.76. Student ma prawo do jednorazowej poprawy każdego repetytorium, ale do obliczenia końcowej wartości średniej z repetytoriów będą brane wszystkie uzyskane z tej części oceny (również niedostateczne). W przypadku dwukrotnego niezaliczenia któregoś z trzech repetytoriów student ma prawo do napisania kolokwium zaliczeniowego z całości obowiązującego materiału zgodnie z harmonogramem ćwiczeń.

Ocena ostateczna jest średnią ważoną ze średniej arytmetycznej wszystkich ocen z repetytoriów (0,6) oraz ze średniej arytmetycznej z kolokwiów z zakresu instrukcji i z aktywności ciągłej w czasie laboratoriów (0,4).

Student otrzymuje zaliczenie od średniej ważonej 2,76. Ocena końcowa opiera się na skali ocen podanej wyżej.

Student, który uzyskał ocenę negatywną z zajęć laboratoryjnych nie podlega dalszej ocenie.

Student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej i maksymalnie 2 usprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach.

Zakres tematów:

1. Reakcje barwne białek i aminokwasów.

2. Śledzenie enzymatycznej hydrolizy białka

3. Oznaczanie ilościowe białka w materiale biologicznym

4. Kinetyka enzymatyczna - analiza wyników

5 Oznaczanie kwasu askorbinowego w materiale biologicznym

6. Rasmol – struktury białek

7. Wstęp do cukrów

8. Reakcje barwne cukrów

9. Reakcje charakterystyczne tłuszczowców

10. Budowa i właściwości kwasów nukleinowych

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne, metoda odwróconej klasy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 8:00 - 14:00, sala C-154
Andrzej Woźnica, Izabela Greń, Agnieszka Nowak 11/10 szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 14:15 - 16:30, sala C-154
Andrzej Woźnica, Agnieszka Nowak, Izabela Greń 10/10 szczegóły
3 co druga środa (nieparzyste), 8:00 - 14:00, sala C-154
Izabela Greń, Andrzej Woźnica, Agnieszka Nowak 10/10 szczegóły
4 co druga środa (nieparzyste), 14:15 - 16:30, sala C-154
Andrzej Woźnica, Izabela Greń, Agnieszka Nowak 11/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.