Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patologia społeczna 06-PE-OP-S1-17
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa 2014, Wyd. Difin.

Balcerzak-Paradowska B., (red.). Rodziny wielodzietne w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość. Warszawa 1997, Wyd. IPiSS.

Braun-Gałkowska M., Ulfik-Jaworska I., Zabawa w zabijanie. Lublin 2002, Wyd. Gaudium.

Cash H., McDaniel K., Dzieci konsoli. Uzależnienie od gier. Poznań 2014, Wyd. Media Rodzina.

Dambach K.E., Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej. Gdańsk 2008, Wyd. GWP.

Dąbrowska A., Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, czyli kilka słów o funkcjonowaniu oraz konsekwencjach życia w nieprawidłowym środowisku wychowawczym. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2018, nr 3.

Frieske K.W., Poławski P., Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów społecznych. Warszawa 1996, Wyd. Interart.

Guerreschii C., Nowe uzależnienia. Kraków 2005, Wyd. Salwator.

Janoszka K., Dzieci jako ofiary handlu ludźmi. Szczytno 2013, Wyd. Wyższej Szkoły Policji.

Kozak S., Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży. Warszawa 2011, Wyd. Difin.

Kurzępa J., Młodzież pogranicza – „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich. Kraków 2001, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Lasocik Z., Koss M., Wieczorek Ł., (red.). Handel dziećmi: wybrane problemy. Warszawa 2007, Wyd. IPSiR UW.

Lasocik Z., (red.). Handel ludźmi: zapobieganie i ściganie. Warszawa 2006, Wyd. IPSiR UW.

Lindenmeyer J., Ile możesz wypić? O nałogach i ich leczeniu. Gdańsk 2010, Wyd. GWP.

Marzec-Holka K., (red.) Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz 2005, Wyd. UKW.

McWhirter J.J., i in., Zagrożona młodzież. Warszawa 2008, Wyd. PARPA.

Mozgawa M., Eutanazja. Warszawa 2015, Wyd. Wolters&Kluwer.

Nowak A., Wysocka E., Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Elementy patologii społecznej i kryminologii. Katowice 2001, Wyd. Śląsk.

Pospiszyl I., Patologie społeczne. Warszawa 2008, Wyd. PWN.

Pospiszyl K., Przestępstwa seksualne. Geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością. Warszawa 2006, Wyd. APS.

Raś D., Rodziny ubogie a przestępczość. Kraków 2010, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Rowicka M., Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia. Warszawa: 2015, Wyd. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Fundacja Praesterno.

Stankowski A., Stankowska N., Wybrane problemy patologii społecznej i resocjalizacji. Żiar nad Hronom 2002, Wyd. APRINT.

Szeroczyńska M., Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Warszawa 2004, Wyd. Universitas.

Urban B., (red.). Problemy współczesnej patologii społecznej. Kraków 1998, Wyd. UJ.

Urbańska S., „Cała Polska liczy eurosieroty”. Panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacji rodzin migrantów. „Kultura i Społeczeństwo” 2010, nr 3.

Woronowicz B.T., Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu. Warszawa 2003, Wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Wójcik M., Międzypokoleniowe przenoszenie alkoholizmu. „Remedium” 2003, nr 9.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentowane tematy będą oceniane w 4 stopniowej skali (2,0-5,0). Wysokość stopnia będzie zależeć od dobranej przez studentów literatury (preferowana najnowsza), sposobu zaprezentowania (przedstawienia) tematu przy wykorzystaniu narzędzi dydaktycznych (np. prezentacja multimedialna etc.), stopnia zaangażowania podczas prowadzenia dyskusji u pozostałej części grupy na Temsach, która przygotuje się do zajęć z wyznaczonego materiału (lektur) przez osoby prowadzące dane zajęcia lub przez nauczyciela przedmiotu. Wszelkie materiały źródłowe do zajęć będą zamieszczane na Moodle. Atrakcyjna forma prezentacji tematu oraz wykorzystanie najnowszych źródeł to wiodące kryteria oceny. Ocena będzie umieszczana na liście obecności.

Na pierwszych zajęciach (organizacyjnych) studenci dobierają się w 2-3 osobowe grupy (zespoły). Wybierają jeden temat spośród zaproponowanych przez prowadzącego i termin jego prezentacji. Praca studenta na zajęciach ćwiczeniowych będzie oceniana na podstawie przedstawionego na forum (Teams) całej ćwiczeniowej grupie tematu. Po omówieniu tematu (zakończeniu prezentacji) osoby które przygotowały i prezentowały grupie w danym dniu temat, otrzymają pocztą e-mail od prowadzącego informację zwrotną dotyczącą jakości swojego wystąpienia i inne tego typu uwagi i jego spostrzeżenia. Nauczyciel prowadzący zajęcia (ćwiczenia w formie zdalnej) będzie starał się osobno ocenić każdego uczestnika prezentującego dany temat ze względu na jego osobisty wkład w przygotowanie tematu (wystąpienia).

Na każdych zajęciach prowadzący dokumentuje aktywność studentów wpisując plusy na podstawie częstotliwości wypowiadania się na zajęciach oraz jakości wiedzy wniesionej do dyskusji. Zaznaczenie aktywności studenta następuje na liście obecności za pomocą liter „a” i „A” (mała i duża aktywność). Podczas jednych zajęć można otrzymać małe „a” lub duże „A” za minimalną lub za wyróżniającą się aktywność. Istotna jest rzeczowość i trafność udzielanych odpowiedzi i wyrażanych opinii.

Ocena końcowa jest wyliczana na podstawie oceny uzyskanej z grupowej prezentacji tematu oraz ilości uzyskanych w całym semestrze symboli małe „a” i duże „A” dokumentujących aktywność studenta na wszystkich zajęciach (ćwiczeniach realizowanych tylko zdalnie).

Zakres tematów:

Tematy dla grupy ćwiczeniowej (15h):

Narkomania i lekomania jako zjawiska społeczno-patologiczne.

Nowe formy uzależnień – nałogowe czynności: fonoholizm, siecioholizm, zakupoholizm, tanoholizm i in. Uzależnienia behawioralne.

Zachowania ryzykowne podejmowane przez dzieci i młodzież na przykładzie: porzucenia szkoły, inicjacji seksualnej (ciąże nieletnich, ryzykowne zachowania seksualne), autoagresji i samookaleczenia, zaburzeń odżywiania, etc.

Agresja, przemoc oraz przestępczość wśród dzieci i młodzieży. Zjawisko agresji elektronicznej i cyberprzemocy (cyberbullying).

Pedofilia, dziecięca pornografia i kazirodztwo jako przejaw patologii seksualnej.

Terroryzm i handel ludźmi jako przejaw patologii społecznej o charakterze przestępczym i przemocowym.

Zmarginalizowane grupy i środowiska – przestępcy a marginalizacja.

Bezdomność i bezrobocie jako zagrożenia społeczne.

Rodzina dysfunkcyjna i jej konsekwencje – zjawisko sieroctwa społecznego i eurosieroctwa.

Eutanazja.

Mobbing jako forma wykluczenia społecznego.

Korupcja jako przejaw patologii instytucji i inne zachowania nieetyczne w życiu publicznym.

Tematy dla grupy ćwiczeniowej (30h):

Alkoholizm jako zjawisko społeczno-patologiczne – projekcja filmu pt. „Rozdarte dusze” rekomendowanego przez PARPA. Wypełnianie arkusza obserwacji pt. zjawiska psychologiczne w rodzinie alkoholowej – zwrócenie uwagi widzów w filmie na: fazy choroby alkoholowej, zjawisko współuzależnienia, role pełnione przez dzieci w rodzinach alkoholicznych, sposoby zwalczania i zapobiegania (przeciwdziałania) chorobie alkoholowej.

Narkomania i lekomania jako zjawiska społeczno-patologiczne.

Nowe formy uzależnień – nałogowe czynności: fonoholizm, siecioholizm, zakupoholizm, tanoholizm i in. Uzależnienia behawioralne.

Zachowania ryzykowne podejmowane przez dzieci i młodzież na przykładzie: porzucenia szkoły, inicjacji seksualnej (ciąże nieletnich, ryzykowne zachowania seksualne), autoagresji i samookaleczenia, zaburzeń odżywiania, etc.

Agresja, przemoc oraz przestępczość wśród dzieci i młodzieży. Zjawisko agresji elektronicznej i cyberprzemocy (cyberbullying).

Pedofilia, dziecięca pornografia i kazirodztwo jako przejaw patologii seksualnej.

Terroryzm i handel ludźmi jako przejaw patologii społecznej o charakterze przestępczym i przemocowym.

Zmarginalizowane grupy i środowiska – przestępcy a marginalizacja.

Bezdomność i bezrobocie jako zagrożenia społeczne.

Rodzina dysfunkcyjna i jej konsekwencje – zjawisko sieroctwa społecznego i eurosieroctwa.

Eutanazja.

Mobbing jako forma wykluczenia społecznego.

Korupcja jako przejaw patologii instytucji i inne zachowania nieetyczne w życiu publicznym.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na Teamsach, praca w małych grupach (forma zdalna), prezentacja multimedialna na Teamsach/Moodle.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala zajęcia zdalne
Monika Noszczyk-Bernasiewicz 21/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.