Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interwencja w sytuacjach stresu i patologii organizacyjnej 06-ZZL-N1-L-ISSPO
Laboratorium (L) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Babiak, P., Hare, R. (2015). Psychopaci w firmie. Gdańsk: GWP.

Baka, Ł. (2020). Zachowania organizacyjne „poza rolą”. W: B. Rożnowski, P. Fortuna (red.). Psychologia biznesu. Warszawa: PWN, rozdz. 25, s. 423-435.

Bańka, A. (2001). Psychopatologia pracy. Poznań: Wyd. Gemini i S-ka.

Bartkowiak, G. (2009). Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji. PWE: Warszawa.

Borkowska, S. (2010). Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym. Acta Universitatis Lodziensis, 240, s. 5-43.

Kozak, S. (2009). Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie. Warszawa: Difin.

Kożusznik, B. (2010). Zagrożenia wpływu społecznego w organizacji. W: B. Kożusznik, M. Chrupała-Pniak (red.), Zastosowania psychologii w zarządzaniu (s. 191-209). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kulawik-Dutkowska, J. (2016). Teorie zmiany organizacyjnej. W: K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Lee-Chai, A. Y., Bargh, J.A. (2009). Władza. Pokusy i zagrożenia. Gdańsk: GWP.

Retowski, S. (2020). Psychologiczne aspekty zmiany organizacyjnej. W: B. Rożnowski, P. Fortuna (red.). Psychologia biznesu. Warszawa: PWN, rozdz. 23, s. 391-400.

Stocki, R. (2005). Patologie organizacyjne – diagnoza i interwencja. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Wachowiak, J. (2011). Dysfunkcjonalne zachowania pracowników. Warszawa: Difin.

Literatura uzupełniająca:

Baka, Ł. (2017). Zachowania kontrproduktywne w pracy. Dlaczego pracownicy szkodzą organizacji? Warszawa: Scholar.

Bugdol, M. (2007). Gry i zachowania nieetyczne w organizacji. Warszawa: Difin.

Clarke, L. (1997). Zarządzanie zmianą. Warszawa: Gebethner i S-ka.

Kędziora, K., Śmiszek, K. (2010). Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu. Warszawa: Beck.

Koźmiński, A.K., Piotrowski, W. (2000). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.

Maslach, C., Leiter, M. (2011). Prawda o wypaleniu zawodowym. Warszawa: PWN.

Wojdyło, K. (2010). Pracoholizm. Perspektywa poznawcza. Warszawa: Difin.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu:

1. Uczestnictwo w zajęciach zdalnych realizowanych na platformie Microsoft Teams. Dopuszczalny jest brak realizacji jednych zajęć. Pozostałe zajęcia należy odpracować po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącą, realizując wyznaczone zadania na platformie Microsoft Teams.

2. Praca zaliczeniowa (opracowywana indywidualnie lub w parach) – przygotowanie raportu z diagnozy organizacyjnej w oparciu o wywiad dotyczący problemów/patologii lub zmian w organizacji i prezentacja raportu na forum grupy na ostatnich zajęciach. Praca zaliczeniowa powinna zostać przesłana w formie elektronicznej do prowadzącej zajęcia poprzez platformę Microsoft Teams najpóźniej w dniu, w którym odbywają się ostatnie zajęcia; raporty prezentowane będą na forum grupy na ostatnich zajęciach.

Kryteria oceny raportu:

kompletność struktury raportu, zachowana kolejność elementów tworzących raport – 0-5 pkt.

sposób opisu problemu w organizacji (nazwanie problemu, kompletność zaprezentowanych informacji, szczegółowość) – 0-5 pkt.

określenie objawów osiowych i źródeł problemu – 0-5 pkt.

propozycja interwencji (dojrzałość formułowanych wniosków, trafność propozycji działań) – 0-5 pkt.

Za pracę zaliczeniową można uzyskać od 0 do 20 punktów. Do uzyskania oceny 3,0 (dst) wymagane jest uzyskanie minimum 50% punktów z pracy pisemnej (raportu z diagnozy organizacyjnej). Skala ocen pracy pisemnej:

poniżej 10 pkt - niedostateczny

od 10 do 11 pkt - dostateczny;

od 12 do 13 pkt - dostateczny plus;

od 14 do 15 pkt - dobry;

od 16 do 17 pkt - dobry plus;

od 18 do 20 pkt - bardzo dobry.

Dodatkowe kryterium oceny pracy zaliczeniowej stanowi terminowość jej złożenia. Nieterminowe złożenie pracy może skutkować obniżeniem oceny z pracy zaliczeniowej.

Ocena z pracy zaliczeniowej będzie stanowiła podstawę wystawienia oceny końcowej.

Zakres tematów:

Sposoby rozwiązywania problemów w organizacji i formy ich zakończenia (raport, ekspertyza).

Zachowania nieetyczne i kontrproduktywne w organizacji.

Źródła stresu w pracy zawodowej i sposoby radzenia sobie.

Problemy organizacyjne i indywidualne wynikające z nadmiernego obciążenia pracą. Równowaga między pracą a życiem osobistym.

Pracoholizm, wypalenie zawodowe.

Mobbing.

Zasoby indywidualne i radzenie sobie ze zmianą organizacyjną.

Zagrożenia związane z pełnieniem ról kierowniczych. Patologie władzy.

Prezentacja raportu z diagnozy organizacyjnej. Zaliczenie.

Metody dydaktyczne:

dyskusja grupowa, studium przypadku, praca w parach, praca w grupie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 w każdą sobotę i niedzielę, sala Zajęcia zdalne
Elżbieta Biolik 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)