Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie i analiza badań 06-ZZL-N1-W3-PAB
Warsztat (Wr) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Literatura:

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 2010.

J. Perek-Białas, M. Rószkiewicz, D. Węziak-Białowolska, Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

L.A. Gruszczyński, Kwestionariusze w socjologii : budowa narzędzi do badań surveyowych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.

J. M. Brzeziński, Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów, Wyd. Zysk i Spółka, Poznań 2011.

D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa 2008.

U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2010.

Z. Sawiński, P. Sztabiński, F. Sztabiński (red.), Podręcznik ankietera, SMG/KRC – Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2000.

J. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, WUJ 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie referatu na zajęcia na zadany temat dotyczący problematyki projektowania, przeprowadzenia badań i analizy wyników (wystąpienia będą oceniane wg następujących kryteriów: zgodność prezentacji z tematem wystąpienia, poziom merytoryczny wystąpienia, oryginalność prezentacji, wykorzystanie materiałów źródłowych, sposób mówienia/logiczna werbalizacji myśli, uporządkowanie prezentacji, wykorzystanie zaplanowanego czasu, odpowiedzi na pytania).

Obecności na zajęciach (maksymalnie można mieć dwie nieobecności).

Po każdych zajęciach ćwiczeniowych studenci będą oceniani za aktywność merytoryczną, jeżeli na co najmniej 5 zajęciach będą aktywni, wówczas ocena końcowa z ćwiczeń zostanie podwyższona o 0,5 punktu, jeżeli aktywnością merytoryczną wykażą się na co najmniej 10 zajęciach, wówczas ocena z ćwiczeń zostanie podwyższona o 1 punkt.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Omówienie literatury oraz tematyki poruszanej podczas warsztatów, ustalenie zasad zaliczenia przedmiotu.

2. Etyka w badaniach społecznych. Przykładowe kodeksy etyczne (np. w naukach socjologicznych, psychologii). Komisje etyczne jako instytucje wspierające badaczy w konceptualizacji projektów badawczych. Wpływ badań na respondentów.

3. Postulat obiektywności w badaniach społecznych.

4. Konceptualizacja projektów badawczych. Eksplikacja, operacjonalizacja, dobór zmiennych i wskaźników. Przykłady łączenia modeli teoretycznych z badaniami empirycznymi.

5. Metody i techniki badań społecznych, badania reaktywne i niereaktywne. Badania ilościowe i jakościowe. Triangulacja metod i perspektyw badawczych.

6. Zasady budowy narzędzi badawczych (np. kwestionariusz ankiety/wywiadu, dyspozycje do wywiadu pogłębionego, scenariusz badania fokusowego). Pilotaż narzędzi badawczych.

7. Rodzaje i zasady doboru prób badawczych ze względu na specyfikę projektu badawczego.

8. Budżetowanie badań. Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację badań empirycznych.

9. Zasady opracowywania raportów badawczych.

10. Zasady wyciągania wniosków i przygotowywania rekomendacji działań na podstawie zrealizowanych badań.

11. Korzystanie z baz danych (materiały źródłowe GUS, WUP, Eurostat).

12. Współczesne trendy w realizacji badań społecznych – zalety i wady realizacji badań w Internecie.

13. Badania ewaluacyjne.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad zadanymi wcześniej tekstami problemowymi, praca w grupach. Omawianie wybranych przypadków. Chętni studenci będą mogli opracować referat (maksymalny czas 15 minut). Przygotowywane referaty będą stanowić wstęp do dalszej dyskusji nad wybranymi zagadnieniami z zakresu projektowania, prowadzenia i analizy badań społecznych. Zajęcia będą odbywać się zdalnie za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)