Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka W2-S1BI19-1BL-22
Laboratorium (L) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Fletcher H., I. Hickey, P. Winter. Krótkie wykłady. Genetyka. PWN, 2010.

- Alberts i inni. 2007. Podstawy biologii komórki. Tłum. Pod red. H. Kmity, P. Wojtaszek, PWN.

- T. A. Brown. Genomy. PWN, 2009.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie ćwiczeń przeprowadzane są pisemne kolokwia obejmujące swoim zakresem treści prezentowane na poprzednich zajęciach. Kolokwia obejmują zagadnienia teoretyczne, jak i rozwiązywanie zadań genetycznych. Występuje punktowy system oceny poszczególnych zadań i pytań.

Wymaganie teoretyczne:

Wiedza i umiejętności z zakresu genetyki, umożliwiające aktywne uczestnictwo i zrozumienie bieżących eksperymentów i analiz; przygotowanie do bieżących zajęć w oparciu o literaturę podaną wcześniej przez osobę prowadzącą.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta od 91 do 100% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania kolokwium

Dobry – uzyskanie przez studenta od 76 do 90% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania kolokwium

Dostateczny – uzyskanie przez studenta od 50 do 75% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania kolokwium

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta mniej niż 50% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania kolokwium

Zakres tematów:

1. Mitoza i mejoza (przebieg procesów i ich znaczenie)

Podstawowe pojęcia genetyczne

2. Krzyżówka jedno- i dwugenowa

Krzyżówka testowa i krzyżówka wsteczna, Test chi2

3. Allele wielokrotne

Modyfikacje mendlowskich rozszczepień (cz.1 – niepełna dominacja, geny letalne)

4. Modyfikacje mendlowskich rozszczepień

(cz.2 – współdziałanie genów, epistazy, test komplementacji)

5. Dziedziczenie cech ilościowych

6. Dziedziczenie płci oraz cech sprzężonych z płcią

Omówienie różnych systemów determinacji płci; dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, cechy ograniczone do płci i zależne od płci

7. Mapowanie genów (krzyżówka dwugenowa)

Omówienie podstaw teoretycznych przypisywania genów do chromosomów oraz ustalania odległości między genami

8. Mapowanie genów (krzyżówka trójgenowa)

9. Elementy genetyki populacyjnej (prawo Hardy’ego-Weinberga)

10. Ćwiczenia podsumowujące i zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

Zajęcia pod nadzorem prowadzącego, mające na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami genetycznymi, mechanizmami dziedziczenia cech jakościowych i ilościowych, zastosowaniem testów statystycznych wykorzystywanych w analizie genetycznej, systemami genetycznej determinacji płci oraz dziedziczenia cech sprzężonych z płcią, metodami lokalizacji genów w chromosomach oraz mapowaniem genów. Zajęcia obejmują zapoznanie studentów z molekularnymi mechanizmami leżącymi u podstaw procesów związanych z przepływem i ekspresją informacji genetycznej oraz indywidualne rozwiązywanie zadań problematycznych związanych z tematem zajęć, wykorzystujące zdobyte umiejętności i wiedzę. Ćwiczenia umożliwiają analizę i interpretację problemów genetycznych z wykorzystaniem zwierzęcych i roślinnych organizmów modelowych. Prelekcje do każdych ćwiczeń stanowią wprowadzenie do zajęć ilustrowane prezentacją PowerPoint, która przybliża studentom omawiane treści.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 17:15 - 20:30, sala Zdalny
Justyna Guzy-Wróbelska, Marzena Kurowska 13/10 szczegóły
2 każdy wtorek, 17:15 - 20:30, sala Zdalny
Justyna Guzy-Wróbelska, Marzena Kurowska 10/10 szczegóły
3 każdy wtorek, 13:45 - 17:00, sala Zdalny
Justyna Guzy-Wróbelska, Marzena Kurowska 9/10 szczegóły
4 każdy wtorek, 13:45 - 17:00, sala Zdalny
Justyna Guzy-Wróbelska, Marzena Kurowska 11/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.