Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Toksykologia W2-S1BI19-1BL-63
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Manahan S.E. Toksykologia środowiska – Aspekty chemiczne i biochemiczne, PWN, Warszawa, 2006

Laskowski R. Migula P. Ekotoksykologia, PWRiL, 2004.

Mutschler E. Farmakologia i Toksykologia (red. W. Buczko) MediaPharm, 2010

Walker C.H. i inni. Podstawy Ekotoksykologii, PWN, Warszawa, 2003

Landis W.G., Yu Ming-Ho, Introduction to environmental toxicology, Lewis Publishers, ,CRC Press, 2004 (3 wyd.)

prace oryginalne

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy obejmujący podstawowe zagadnienia prezentowane na wykładach. Każda z odpowiedzi jest oceniana w skali 0 – 1. Warunkiem zaliczenia testu końcowego jest uzyskanie co najmniej 50%+1 punktów łącznie z wszystkich odpowiedzi.

Zaliczenie końcowe modułu: Średnia ważona z zaliczenia końcowego wykładów (waga 0,4) i zaliczenia ćwiczeń (waga 0,6). Warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego jest pozytywne zaliczenie obu form zajęć.

Zakres tematów:

Historia rozwoju toksykologii jako dziedziny wiedzy. Omówienie problematyki toksyczności związków obecnych w środowisku. Przedstawienie czynników warunkujących toksyczność związków chemicznych, zależności dawka-efekt i dawka-odpowiedź. Mechanizmy działania toksyn na organizmy żywe i sposoby ich detoksykacji. Losy ksenobiotyków w ustroju (w zależności od dróg podania i narażenia): wchłanianie, dystrybucja, biotransformacja (rola procesów biotransformacji w detoksykacji i aktywacji metabolicznej związków toksycznych), kumulacja i wydalanie. W tym:

• Toksyczność, jego miary, zasady postępowania, regulacje prawne, zasady etyki

• Organizmy testowe, zasady oceny toksyczności - testy toksyczności - uwarunkowania prawne tychże

• Biodostępność, toksykodynamika i toksykokinetyka wybranych grup substancji toksycznych (metale, pestycydy, WWA, PCB, dioksyny),

• Losy substancji toksycznych na różnych poziomach organizacji biologicznej

• Skutki działania ksenobiotyków, metabolizm toksyn i ich detoksykacja, adaptacje na działanie substancji chemicznych

• Interakcje substancji chemicznych i różnych czynników środowiskowych

• Biomarkery w badaniach toksykologicznych

• Toksyczność leków i używek

• Toksyny naturalne

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych – prezentacje komputerowe obrazujące omawiane zagadnienia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Grażyna Wilczek 39/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.