Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Toksykologia W2-S1BI19-1BL-63
Laboratorium (L) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Manahan S.E. Toksykologia środowiska – Aspekty chemiczne i biochemiczne, PWN, Warszawa, 2006

Bartosz E.G. – Druga twarz tlenu. PWN, 2003, 2006.

Laskowski R., Migula P. – Ekotoksykologia. Od komórki do ekosystemu. PWRiL, 2004.

Młodecki H., Piekarski L. – Zagadnienia zdrowotne żywności. PZWL, 1987.

Seńczuk W. – Toksykologia. WL PZWL, 2002.

Walker C.H. i wsp. – Podstawy ekotoksykologii. PWN, 2002.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ćwiczenia oceniane są systemem punktowym. Wiedza teoretyczna będzie sprawdzana podczas testów w ramach podsumowujących sprawdzianów.

2. Sprawozdania z ćwiczeń należy przygotować indywidualnie pisemnie w terminie nie dłuższym niż 2 dni od zakończenia ćwiczeń (Sposób przygotowania sprawozdań jest dodatkowo omawiany na ćwiczeniach). Każde sprawozdanie powinno zawierać datę, nr grupy, kierunek i rok studiów, tytuł, cel doświadczenia, krótki wstęp, wyniki (w zależności od rodzaju ćwiczenia odpowiednie graficzne przedstawienie wyników i ewentualnie obliczenia statystyczne), posumowanie wyników i piśmiennictwo.

3. Sprawozdania będą oceniane w skali od 0-6, gdzie 0 oznacza brak sprawozdania oddanego w wyznaczonym terminie, a 6 prawidłowe wypełnienie poszczególnych składowych sprawozdania. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w tej aktywności to 48. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest oddanie wszystkich wymaganych sprawozdań.

4. Maksymalna liczba punktów ze sprawdzianów wynosi 30 punktów: I sprawdzian 0-10 pkt; II sprawdzian 0-20 pkt. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przystąpienie do wszystkich sprawdzianów.

5. W przypadku nie zaliczenia jednego z dwóch testów sprawdzających, będzie możliwość poprawy jednego z nich w terminie ustalonym przez prowadzących ćwiczenia.

6. Zasady końcowej oceny laboratoriów w oparciu o zdobytą liczbę punktów:

• 0-36 pkt ndst

• 37-45 pkt dst

• 46-53 pkt + dst

• 54-61 pkt db

• 62-70 pkt +db

• 71-78 pkt bdb

Metody dydaktyczne:

1. METODY IZOLACJI SUBSTANCJI TOKSYCZNEJ Z MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO; próby wstępne w analizie toksykologicznej. Klasyfikacja czynników toksycznych.

Część praktyczna: Wykrywanie wybranych związków chemicznych w kosmetykach i środkach czystości.

2. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE TOKSYCZNOŚĆ. Interakcje między czynnikami toksycznymi.

Część praktyczna: Wykrywanie chemicznych substancji konserwujących i barwników syntetycznych w produktach spożywczych.

3. DEGRADACJA TŁUSZCZÓW. Biologiczne znaczenie peroksydacji lipidów. Produkty końcowe peroksydacji lipidów. Reaktywne formy tlenu.

Część praktyczna: Oznaczanie produktów peroksydacji lipidów w wybranych produktach spożywczych

4. OCENA TOKSYCZNOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI GLEBY cz1. .

Część praktyczna: Ocena toksyczności zanieczyszczeń metalami gleby z użyciem biotestu Phytotoxkit. Cz.1

TEST NR 1 OBEJMUJĄCY ZAGADNIENIA Z LAB. 1-3

5. OCENA TOKSYCZNOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI GLEBY Z UŻYCIEM BIOTESTU

PHYTOTOXKIT CZ.2.

6. DZIAŁANIE BIOCYDÓW NA ORGANIZM.

Część praktyczna: Wpływ pestycydów na aktywność acetylocholinesterazy (AChE) w wybranych narządach analizowanego gatunku bezkręgowca

7. TESTY TOKSYCZNOŚCI OSTREJ. Gatunki testowe. Metody alternatywne; Reguła 3R. Zależność dawka-efekt i dawka-odpowiedź. Etapy oceny toksycznego działania związków.

Część praktyczna: Ustalenie wartości EC50 i LC50 po ekspozycji na zanieczyszczenia metalami dla wybranego gatunku bezkręgowca wodnego. Część praktyczna: Ustalenie wartości EC50 i LC50 po ekspozycji na zanieczyszczenia metalami dla wybranego gatunku bezkręgowca wodnego

8. MECHANIZM DZIAŁANIA WYBRANYCH LEKÓW PSYCHOTROPOWYCH I ŚRODKÓW UZALEŻNIAJĄCYCH.

Część praktyczna: Wpływ wybranych leków na kondycję fizyczną i metaboliczną (ruchliwość, częstość skurczów serca) u rozwielitki Daphnia magna.

9. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO.

Część praktyczna: Wykrywanie wybranych substancji toksycznych pochodzenia roślinnego

10. TEST NR 2 OBEJMUJĄCY ZAGADNIENIA Z LAB. 4-9. ODRABIANIE I ZALICZANIE ĆWICZEŃ ZALEGŁYCH

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:45 - 17:00, sala zajęcia zdalne
Elżbieta Szulińska, Małgorzata Rudnicka 10/10 szczegóły
2 każda środa, 13:45 - 17:00, sala zajęcia zdalne
Małgorzata Polak, Bartosz Baran 9/10 szczegóły
3 każda środa, 17:15 - 20:30, sala zajęcia zdalne
Małgorzata Polak, Bartosz Baran 10/10 szczegóły
4 każda środa, 17:15 - 19:30, sala zajęcia zdalne
Agnieszka Czerwonka, Bartosz Baran 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.