Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo w resocjalizacji W3-PE-RP3-S1-6
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Błaszczyk, W.J. Jankowski, M. Zbrojewska (2013), Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

T. Dukiet-Nagórska, S. Hoc, A. Jaworska-Wieloch, M. Kalitowski, O. Sitarz, L. Tyszkiewicz, L. Wilk, P. Zawiejski; pod red. Teresy Dukiet-Nagórskiej (2018). Prawo karne: część ogólna, szczególna i wojskowa. Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa.

Z. Hołda, J. Hołda, J. Migdał, B. Żórawska (2017), Prawo karne wykonawcze. Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa.

M. Kuć (2013). Prawne podstawy resocjalizacji. 2. Wydanie. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

D. Bek, A. Jaworska-Wieloch, O. Sitarz (2019), Kształtowanie środków penalnych a prawo pokrzywdzonego i sprawcy do samostanowienia. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

S. Bębas (red.) (2010). Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej. Wydawca Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom.

M. Fopka-Kowalczyk, M.H. Kowalczyk, R. Deka, J. Drzewiecka, A. Karpińska, A. Kotlenga, D. Mackojć (2018). Wielowymiarowość oddziaływań z zakresu profilaktyki i resocjalizacji. Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń.

A. Jaworska (2012). Leksykon resocjalizacji. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

A. Kotlenga, M.H. Kowalczyk, D. Mackojć (red.) (2019). Nowe perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

J. Kusztal (2018). Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

M. Muskała (2016). „Odstąpienie od przestępczości” w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań. IBUK

A. Nowak (2005). Zarys prawa dla pedagogów społecznych. Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Katowice.

Źródła prawa:

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.

Przepisy wykonawcze do ustaw.

Obowiązuje aktualna wersja aktu prawnego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład realizowany jest za pośrednictwem platformy MS Teams. Ocenę końcową ustala się na podstawie oceny z egzaminu ustnego. Zadaniem studenta jest udzielenie odpowiedzi na dwa pytania dotyczące treści zajęć. Przedmiotem oceny będzie wiedza z zakresu zagadnień omawianych na wykładach z uwzględnieniem literatury oraz obowiązujących aktów prawnych.

Zajęcia oraz egzamin odbywają się z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Zakres tematów:

1. Organizacja zajęć. Zagadnienia wstępne – charakterystyka.

2. Podstawy prawne oddziaływań resocjalizacyjnych – najważniejsze pojęcia oraz terminologia z zakresu prawa i resocjalizacji.

3. Ogólna charakterystyka prawa karnego.

4. Prawo karne - źródła, zasady, funkcje.

5. Przesłanki odpowiedzialności karnej.

6. Kara jako środek oddziaływania w prawie karnym.

7. Cele kary, rodzaje, wymiar resocjalizacyjny kary.

8. Prawo karne wykonawcze – najważniejsze zasady; organy postępowania wykonawczego.

9. Zakłady karne – podział (rodzaje, typy); skazani – ich prawa i obowiązki.

10. Resocjalizacja penitencjarna i jej wymiary; środki oddziaływania penitencjarnego.

11. Odpowiedzialność nieletnich – regulacje prawne.

12. Resocjalizacja nieletnich – uregulowania prawne.

13. Zasady w procesie resocjalizacji nieletnich; resocjalizacja pozainstytucjonalna.

14. Przeciwdziałanie przestępczości i demoralizacji nieletnich.

15. Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams; metoda podająca z uwzględnieniem elementów interakcji - konwersacja, czat; analiza aktów prawnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Iwona Samborska 27/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)