Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika resocjalizacyjna W3-PE-RT-S1-PR
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Abramowicz R., Bratkowski S., Wójcik R. (oprac.): „Mieliśmy kilkaset sióstr i braci”. Warszawa 1984, Wyd. Książka i Wiedza.

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia. Gdańsk 2001, Wyd. Arche.

Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego. Płock 2001, Wyd. Nauk. Novum.

Dykcik W., Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej. [W:] Pedagogika specjalna. Red. W. Dykcik. Poznań 2001, Wyd. UAM.

Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, red. J. Brągiel, S. Badora, Opole: Wydawnictwo UO 2005.

Ilnicka R.B.: Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego młodzieży. Toruń: 2008.

Iwański Z.S., Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizującej. Płock 2003, Wyd. WS.

Jaworska A., Leksykon resocjalizacji. Kraków 2012, Wyd. Impuls.

Konopka K.M., Pedagogiczne zasady efektywnej resocjalizacji prowadzonej przez kuratora sądowego. „Szkoła Specjalna” 2012, nr 2.

Kozaczuk F., (red.) Resocjalizacja instytucjonalna. Rzeszów, Wyd. UR 2004.

Lipkowski O., Pedagogika specjalna. [W:] Encyklopedia Pedagogiczna. Red. W. Pomykało. Warszawa, Fundacja Innowacje 1993.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji. Katowice 2010, Wyd. UŚ.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Pedagogika resocjalizacyjna. [W:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 4. Red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska. Opole 2016. Wyd. UO.

Opora R., Resocjalizacja, wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Kraków 2010, Wyd. Impuls.

Pospiszyl K.: Psychopatia. Warszawa: 2000.

Przybyliński S., Podkultura więzienna. Wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków: 2005, Wyd. Impuls.

Pytka L.: Nieprzystosowanie społeczne i jego odmiany. [w:] Encyklopedia pedagogiczna. Red. W. Pomykało. Warszawa: 1993.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 2001, Wyd. UW.

Radochoński M.: Osobowość antyspołeczna. Geneza, rozwój i obraz kliniczny. Rzeszów: 2000.

Radochoński M.: Osobowość antyspołeczna. Rzeszów: 2009.

Resocjalizacja. Red. J.M. Stanik, B. Urban. Warszawa 2007, Wyd. PWN.

Stankowski A., Determinanty środowiskowe niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Katowice 2002, Wyd. Gnome.

Szczęsny W., Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Warszawa 2003, Wyd. „Żak”.

Szecówka A., Ewolucja wychowania resocjalizującego w polskich zakładach dla nieletnich, w: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, red. F. Kozaczuk, B. Urban, Rzeszów: Wydawnictwo UR 2004.

Szymański A., Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Warszawa 2010, Wyd. WSP.

Urban B.: Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków: 2000.

Urban B.: Zachowania dewiacyjne młodzieży. Kraków: 2000.

Zozula J., Rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji. „Szkoła Specjalna” 2012, nr 2.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie m.in.: znajomość podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, przedmiot, zakres, zadania, cele, funkcje, działy pedagogiki resocjalizacyjnej, jej twórcy i kontynuatorzy. Problematyka niedostosowania społecznego – definicja, etiologia, symptomatologia, typologie. Pedagogika resocjalizacyjna jako nauka teoretyczna i praktyczna. Resocjalizacja instytucjonalna nieletnich i dorosłych.

Wszyscy uczestnicy wykładu obligatoryjnie będą zdawać egzamin on-line (zdalnie) w formie albo pisemnej na Teams/Moodle albo ustnej na Teams w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą. O formie (sposobie) egzaminowania decyduje egzaminator, który zobowiązany jest poinformować o niej studentów 7 dni przed zaplanowanym (ustalonym) terminem egzaminu.

Egzamin będzie się składał z kilku pytań/zadań (minimalnie 3 maksymalnie 20).

Wyniki egzaminu albo pisemnego albo ustnego (przeprowadzonego on-line tj. zdalnie) ogłaszane są zgodnie z regulaminem studiów.

Niezaliczony egzamin należy poprawić on-line (zdalnie) w formie albo pisemnej albo ustnej za pomocą ww. platform w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą. O wyborze formy (sposobu) przeprowadzenia egzaminu poprawkowego decyduje egzaminator, który zobowiązany jest do poinformowania osoby zainteresowane odnośnie sposobu jego przeprowadzenia 7 dni przed wyznaczonym jego terminem.

Zakres tematów:

Prekursorzy (twórcy) pedagogiki resocjalizacyjnej.

Kontynuatorzy (reprezentanci) pedagogiki resocjalizacyjnej – przegląd dorobku i ośrodków akademickich w Polsce.

Pedagogika resocjalizacyjna jako dział pedagogiki specjalnej – powstanie i jej rozwój. Przedmiot, funkcje, zadania (problemy), działy (warstwy) pedagogiki resocjalizacyjnej. Pedagogika resocjalizacyjna jako nauka teoretyczna i praktyczna.

Niedostosowanie społeczne – geneza, przegląd definicji, typologie, symptomatologia, etiologia zjawiska, zaburzenia a niedostosowanie.

Resocjalizacja – poziomy i jej zakresy.

Resocjalizacja instytucjonalna nieletnich – charakterystyka wybranych placówek na przykładzie młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, izby dziecka, schroniska dla nieletnich oraz zakładu poprawczego.

Resocjalizacja dorosłych – formy instytucjonalne (więzienie jako instytucja resocjalizacyjna).

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca wiedzę, prezentacja multimedialna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Monika Noszczyk-Bernasiewicz 30/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)