Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programy readaptacji społecznej W3-PE-RT2-S1-PRS
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Ambrozik W., Readaptacja społeczna i resocjalizacja w środowiskach lokalnych jako warunek skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych. W: Resocjalizacja t. 2, B. Urban; J. Stanik, Warszawa 2008

Bałandynowicz A., Reintegracja społeczna. Paradygmat tożsamości osobowej, społecznej i kulturowo-cywilizacyjnej. „Resocjalizacja Polska” 2011, nr 2

Bochniewicz A., Programy readaptacji społecznej skazanych jednym z filarów resocjalizacji w ramach oddziaływań penitencjarnych [w:] red. P. Szczepaniak, Polski system penitencjarny Ujęcie integralno-kulturowe, Warszawa 2013

Borczykowska A., Sytuacja życiowa rodzin osób pozbawionych wolności W: Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń (red), L. Golińska; B. Dudka, Łódź 2008

Dybalska I., Pomoc postpenitencjarna dla osób opuszczających zakłady karne. „Praca Socjalna” 2009, nr 3, s. 94-114

Dzierzyńska S., Rola rodziny w readaptacji osób skazanych, W: J. Mudrycka, M. Sudor (red) Resocjalizacja instytucjonalna – bariery i możliwości. Opole 2013 (401-411)

Fidelus A., Integracja społeczna podstawą procesu readaptacji byłych przestępców, „Probacja” numer 2, 2009, s. 37-48

Gucawa- Porębska K., Zatrudnienie osadzonych jako czynnik redukujący zjawisko stygmatyzacji społecznej, „Probacja” numer 1 2016

Kałużny A., Warunki adaptacji skazanych do życia wolnościowego, „Probacja” numer 3 2013,

Kanarek-Lizik D. (2013), Modele adaptacji skazanych do warunków więziennych – wyniki badań własnych. Resocjalizacja Polska nr 4

Kodeks karny wykonawczy

Kucharska B., Rola pomocy społecznej w aktywnej reintegracji więźniów [w:] red. P. Szczepaniak, Polski system penitencjarny Ujęcie integralno-kulturowe, Warszawa 2013

Kusztal J., Pajda J., pomoc instytucjonalna osobom po długoterminowej izolacji – raport z badań [w:] red. J. Kusztal, K. Kmiecik-Jusięga, Konteksty resocjalizacji i readaptacji, Kraków 2014

Laurman – Jarząbek E., Mazur E., Zadania readaptacyjne wobec skazanych odbywających wieloletnią karę pozbawienia wolności [w:] red. J. Kusztal, K. Kmiecik-Jusięga, Konteksty resocjalizacji i readaptacji, Kraków 2014

Majcherczyk A., Projektowanie i implementacja programów resocjalizacji [w:] red. P. Szczepaniak, Polski system penitencjarny Ujęcie integralno-kulturowe, Warszawa 2013

Marczak M., Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane prze Służbę Więzienną w Polsce, Kraków 2009

Miszewski K. (2015), Zabójcy w więzieniu. Adaptacja więźniów długoterminowych w warunkach izolacji. Warszawa: Oficyna Naukowa

Muskała M., Więzi osadzonych recydywistów ze środowiskiem. Poznań 2006

Poklek R., Pomoc postpenitencjarna a readaptacja społeczna osób opuszczających jednostki penitencjarne, [w] red. M. Ciosek, B. Pastwa-Wojciechowska, Psychologia penitencjarna, Warszawa 2016

Przybiliński P., Pomoc postpenitencjarna w odczuciach więźniów recydywistów, W: Rybczyńska D. (red), Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Tom I i II, „Impuls”, Kraków 2003 (191-202)

Readaptacja społeczna skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności. Raport Najwyższej Izby Kontroli 2015

Snopek M. (2019). Więźniowie poszkodowani – psychospołeczne funkcjonowanie osób zdegradowanych w przestrzeni penitencjarnej. Warszawa: Oficyna wydawnicza Impuls.

Szczepaniak P., Polski system penitencjarny Ujęcie integralno-kulturowe, Warszawa 2013

Szczygieł G., Społeczna readaptacja skazanych w Polskim systemie penitencjarnym, Białystok 2002.

Tarwacki P., Gmina jako organ udzielający pomocy w społecznej readaptacji osobą skazanym na karę pozbawienia wolności. „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2012 nr 76-77

ZARZĄDZENIE NR /S /1 6DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 14 kwietnia 2016 r.w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnychSzczepaniak, Pedagogika penitencjarna a kara pozbawienia wolności - wybrane zagadnienia metodyki oddziaływania penitencjarnego [w:] red. P.

Żytyńska-Chwast E., Rola kuratora sądowego w działaniach pomocowych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu skazanych warunkowo przedterminowo zwolnionych z zakładów karnych i aresztów śledczych

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna

Zakres tematów:

System penitencjarny w Polsce (typy, rodzaje zakładów karnych, systemy odbywania kary pozbawienia wolności, infrastruktura). Instytucje izolacji dzieci i młodzieży.

Specyfika kary pozbawienia wolności.

Adaptacja vs readaptacja społeczna, mechanizmy.

Regulacje prawno-organizacyjne pomocy pospenitencjarnej i następczej

Zasady i wskazania przy budowie i realizacji programów readaptacji społecznej osadzonych.

Zasady i wskazania przy budowie i realizacji programów readaptacji społecznej młodzieży z placówek izolacyjnych.

Analiza wybranych krajowych programów readaptacji społecznej.

Metody dydaktyczne:

Wyklad

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Andrzej Czerkawski 27/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)