Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium monograficzne: Pluralizm mediów w Hiszpanii W3-DK-S1-KM4-20
Konwersatorium (K) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Churska-Nowak K., Kuś M., Rytuały wyborcze i media masowe w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii, Wyższa Szkoła Nauk

Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2011;

2. Dobek-Ostrowska B., Kuś M., Hiszpania: Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

2007;

3. Głuszek D., Media w baskijskiej wspólnocie autonomicznej, Zeszyty Prasoznawcze, NR 1-2 2004;

4. Głuszek-Szafraniec D., Wpływ autonomii na rozwój mediów baskijskich i katalońskich [in:] M. Adamik-Szysiak and E. Godlewska

(ed.), Media mniejszości. Mniejszości w mediach, UMCS, Lublin 2014

5. Głuszek-Szafraniec D., Media regionalne we współczesnej Hiszpanii, [in:] S. Michalczyk, D. Krawczyk (ed.), Media a środowisko

społeczna. Dylematy teorii i praktyki, T.III, Katowice-Gliwice 2014

6. Jaroszyk J., System medialny Hiszpanii, [w:] J. Adamowski (red.), Wybrane zagraniczne systemy medialne, Warszawa 2008;

7. Kuś M., System medialny Hiszpanii [w:] Dobek-Ostrowska B. (red.), Media masowe na świecie, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego,

Wrocław 2006

8. Kuś M., Telewizja publiczna w Hiszpanii. Pomiędzy polityką i rynkiem, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocałw 2013

9. Manganas N., Mass-Mediated Social Terror in Spain, PURDUE, Volume 9 (2007) Issue 1 [http://docs.lib.purdue.edu/cgi/

viewcontent.cgi? article=1021&context=clcweb ]

10. Martín de la Guardia R.M., Przedsiębiorstwa medialne i prasa masowa w Hiszpanii w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku [w:]

Dobek-Ostrowska B. (red.), Studia z teorii komunikowania masowego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999;

11. Perez López P., Środki masowego przekazu w Hiszpanii w latach 1975-1995 [w:] Dobek-Ostrowska B. (red.), Współczesne systemy

komunikowania, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998

12. Sajna R., (2006), Media hiszpańskie, Toruń: Wyd. Adam Marszałek;

13. D. Głuszek-Szafraniec, Media w hiszpańskiej wspólnocie autonomicznej Galicji. Proces degalicyzacji mediów, „Zeszyty

Prasoznawcze”, Tom 59 Nr 3 (227), Kraków 2016, ISSN 0555-0025, e-ISSN 2299-6362 (współ. Zuzanna Waleczek).

14. D. Głuszek-Szafraniec, Cybermedia w Kraju Basków, Katalonii i Galicji – przestrzeń dla dziennikarstwa zaangażowanego, w: Rozwój

Internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych, A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab (red.), Oficyna Wydawnicza

ASPRA-JR, Warszawa 2016.

15. D. Głuszek-Szafraniec, Polityka medialna w Katalonii i Kraju Basków jako narzędzie rozwoju tożsamości regionalnych, Pogranicze.

Studia Społeczne, T. 29, 2017, s. 95-122, http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/5669

16. D. Głuszek-Szafraniec, Metamorfozy cyfrowe w hiszpańskim systemie medialnym – strategie wydawnictw prasowych w epoce

digitalizacji, w: Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian, Z. Oniszczuk (red.), Katowice 2015, s. 67-83, ISBN

978-83-8012-570-4.

17. D. Głuszek-Szafraniec, Publiczni nadawcy w regionach autonomicznych Hiszpanii. Między misją a polityka, Katowice 2020

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach.

Aktywność na zajęciach.

Kolokwium końcowe z całości omówionego materiału. Aby otrzymać ocenę dostateczną, należy uzyskać 50%+1 pkt. z wszystkich pytań

na teście końcowym.

1. Student powinien potrafić scharakteryzować rynek prasowy, radiowy i telewizyjny Hiszpanii.

2. Student powinien umieć wskazać główne cechy rynku medialnego Hiszpanii.

3. Student powinien znać nazwy głównych mediów hiszpańskich, także regionalnych.

Zakres tematów:

1. Zarys sytuacji polityczno-społecznej w Hiszpanii od wojny domowej do końca

dyktatury gen. Francisco Franco (wojna domowa – kontekst społeczny i

polityczny, autarkia, izolacja Hiszpanii w stosunkach międzynarodowych,

otwarcie systemu i liberalizacja w latach 50. i 60.).

2. Zmiany polityczno-społeczne w okresie transformacji – wpływ na rozwój

pluralizmu poglądów (zmiany prawne – konstytucja z 1978, ustawy z 1977,

1980, 1983 r. dotyczące działalności mediów i wolności słowa).

3. Reforma terytorialno-ustrojowa jako przyczynek do autonomii mediów

(autonomia, podział państwa na wspólnoty autonomiczne, kompetencje

wspólnot a kompetencje państwa).

4. Polityka językowa Hiszpanii i regionów autonomicznych (działalność rządów

regionalnych w kwestii budowania tożsamości, regulacje prawne).

5. Główne tytuły prasowe w Hiszpanii.

6. Główne stacje radiowe w Hiszpanii.

7. Telewizja hiszpańska.

8. Media regionalne w Kraju Basków i Nawarze.

9. Wpływ terroryzmu ETA na wolność mediów w Hiszpanii.

10. Mediatyzacja zamachu z 11 marca 2004 roku.

11. Media regionalne w Katalonii.

12. Media regionalne w Galicji.

13. Pozostałe media regionalne.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca z użyciem prezentacji multimedialnych oraz filmów.

Praca własna studenta na podstawie zalecanych przez prowadzącą tekstów.

Burza mózgów - dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Dagmara Głuszek-Szafraniec 22/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)