Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 12-PE-ZTP-N2-9SM.3
seminarium (S) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Obowiązkowa:

Creswell J.W.: Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków 2013, UJ.

Konarzewski K.: Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa 2000, WSiP.

Rubacha K.: Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008, WAiP.

Uzupełniająca:

2. Angrosino M.: Badania etnograficzne i obserwacyjne. Niezbędnik badacza. Metodologia. Warszawa 2010, PWN.

Magda-Adamowicz M., Kowalska E. (red.): Dziecko i dzieciństwo w badaniach pedagogicznych. Toruń 2020, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kubinowski D.: Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – Metodyka – Ewaluacja. Lublin 2011, UMCS.

Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Wysocka E.: Diagnostyka pedagogiczna. Kraków 2013, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z seminarium ustalona jest na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanej z 3 sposobów weryfikacji efektów uczenia się:

- indywidualna praca nad projektem dyplomowym,

- prezentacja,

- aktywność/dyskusja,

przy założeniu, że każdy sposób weryfikacji zaliczony został pozytywnie na ocenę co najmniej dostateczną.

Zaliczenie z oceną

- Opracowanie części metodologicznej i empirycznej pracy dyplomowej,

- Prezentacja tematyczna realizowanego projektu badawczego,

- Udział w dyskusji podczas zajęć – aktywność.

Zakres tematów:

1. Wymogi stawiane pracy dyplomowej i zasady jej pisania. Metodologia badań teoretycznych i praktycznych oraz poszukiwanie i dobór jej źródeł. Problematyka poprawności językowej – terminologia, gramatyka. Technika pisania pracy i zagadnienia formalne.

2. Wybór przez studentów ogólnej problematyki pracy magisterskiej, zapoznanie się z nią oraz rozpoznanie potencjalnych możliwości dotyczących źródeł oraz adekwatnej metody/metod analizy materiału.

3. Prezentacja problemów badawczych, konceptualizacja tematu, sformułowanie tez i zaproponowanie metod ich weryfikacji.

4. Przygotowanie konspektu pracy i stosowne rozłożenie problemów do poszczególnych części (rozdziałów, tytułów) pracy ze szczególnym naciskiem na logiczną konsekwencję analizy, strukturę wewnętrzną, niepowtarzanie omówień i wniosków.

5. Opracowanie części teoretycznej i metodologicznej pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przegląd i krytyczną ocenę najważniejszych, dostępnych w piśmiennictwie koncepcji, wyników badań, rozwiązań praktycznych oraz aktualnych tendencji, bezpośrednio dotyczących podejmowanej w rozdziałach problematyki.

5. Realizacja badań własnych przez studenta i opracowanie części empirycznej pracy.

6. Ostateczna redakcja pracy magisterskiej.

7. Obrona pracy dyplomowej - przygotowanie prezentacji, najważniejszych tez i wniosków z badań własnych.

Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny,

praca z tekstem,

dyskusja,

prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Ogrodzka-Mazur 1/1 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Śleziński 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)