Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy Metodologii badań społecznych W3-ZZL-S1-PMBS
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://-
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Opracowania zwarte

- Apanowicz J., Metodologia ogólna, Bernardinum, Gdynia 2002 [online]. Dostepny w WWW: https://wsaib.pl/images/files/E-Publikacje/MO.pdf

- Apanowicz J., Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Bernardinum, Gdynia 2000 [online]. Dostępny w WWW: https://wsaib.pl/images/files/E-Publikacje/MEPPNwTiOiZ.pdf.

- Babbie E., Badania społeczne w praktyce, wyd. 1, dodruk, PWN, Warszawa 2008 / 2010.

- Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 1995 / 2005 / 2010.

Akty prawne

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018 poz. 1818.

- Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2011 nr 84 poz. 455.

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.

Literatura uzupełniająca

- Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Makowska M. (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018/2013.

- Flick U., Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2010 / 2011 / 2012.

- Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2000.

- Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007 / 2011.

- Rószkiewicz M. et al., Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, PWN, Warszawa 2013.

- Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 2006.

- Sudoł S, Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, TNOiK, Toruń 2007.

Norma

- PN-ISO 690:2012 Informacja i dokumentacja - Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe w formie testu pisemnego – zawiera pytania otwarte i zamknięte, sprawdzający poziom wiedzy teoretycznej niezbędnej do realizacji zadań praktycznych. Minimum 60% pytań zapewnia ocenę dostateczną.

Skala ocen:

5,0 (bdb) – znakomita wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych;

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych;

4,0 (db) – dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale ze znacznymi niedociągnięciami;

3,0 (dst) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale z licznymi błędami;

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

Zakres tematów:

1. Elementy wiedzy o nauce i poznaniu naukowym

Pojęcie nauki. Współczesna klasyfikacja nauk. Rola nauk społecznych w poznaniu rzeczywistości społeczno-gospodarczej

Badania społeczne. Metodologiczne aspekty badań społecznych. Istota badania ekonomicznego. Walor teoretyczny i praktyczny. Przedmiot i cele badań. Społeczny kontekst badań – aspekty etyczne i polityczne. Zastosowanie badań społecznych. Źródła błędów w badaniach

2. Proces badawczy

Strategia i projektowanie procesu badawczego. Rola badań pilotażowych

Problem badawczy. Formułowanie ekonomicznych problemów badawczych. Typy i formy problemów badawczych. Powszechne i naukowe postawy wobec problemów badawczych.

Hipoteza. Typy hipotez. Tworzenie hipotez badawczych

Wskaźniki i zmienne w badaniach społecznych. Pojęcia podstawowe. Funkcje wskaźników i zmiennych w badaniu zjawisk społecznych

3. Metody i techniki badań społecznych

Metody badań społecznych – potoczne i naukowe ujmowanie zjawisk społecznych. Typologia metod fakultatywnych. Metody ogólne i szczegółowe. Techniki badań społecznych. Wykorzystywanie w badaniu danych faktograficznych. Statystyka w badaniach społecznych

4. Źródła wiedzy w badaniach społecznych

Dane, informacja, wiedza. Informacja a prawo. Źródła informacji w XXI wieku. Strategie wyszukiwania źródeł. Informacja internetowa i jej jakość

5. Wyniki poznania naukowego

Praca naukowa jako szczególny forma pracy twórczej. Organizacja pracy naukowej. Koncepcja pracy naukowej, gromadzenie i preparacja danych i informacji, analiza ilościowa i jakościowa, sprawozdanie z badań, wyjaśnianie zjawisk społecznych i wnioskowanie

Redakcja tekstu naukowego opracowania – unikanie błędów. Język naukowych tekstów ekonomicznych. Struktura tekstu opracowania. Cytowanie zapożyczeń i obcych poglądów, techniki przypisów. Tablice, ilustracje graficzne (schematy, wykresy, ryciny). Rodzaje błędów i sposoby ich unikania

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami dyskusji kierowanej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i tekstów źródłowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala aula nr 2
Barbara Batko 58/70 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.