Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emocje i motywacja W3-PS-SM-EiM-010
Wykład (W) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Maruszewski T., Doliński D., Łukaszewski W., Marszał-Wiśniewska M., 2008: Emocje i motywacja. W: J. Strelau, D. Doliński (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki (T. 1). Gdańsk, GWP

dostęp on-line przez CINIBA: http://dydaktyka.bg.us.edu.pl.lt1ovm560000.han.bg.us.edu.pl/publication/2293

Literatura uzupełniająca:

Ekman P., Davidson R., 2002 i nn: Natura emocji. Gdańsk, GWP.

Oatley, K., Jenkins, J.M., 2003: Zrozumieć emocje. Warszawa, PWN.

Rheinberg F., 2006: Psychologia motywacji. Kraków, Wydawnictwo WAM.

Franken R., 2005: Psychologia motywacji. Gdańsk, GWP.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania oceny z egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Egzamin ma formę pisemnego testu wiadomości z pytaniami zamkniętymi, z ograniczoną liczbą odpowiedzi do wyboru. Egzamin odbędzie się na platformie Moodle w dwóch etapach:

Etap I – z zakresu materiału przewidzianego na ocenę dostateczną. Warunek zaliczenia: udzielenie co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi. Zaliczenie egzaminu równoważne jest z uzyskaniem oceny dostatecznej z egzaminu (dostatecznej z plusem, przy udzieleniu 92% poprawnych odpowiedzi) oraz możliwością przystąpienia do drugiego etapu.

Etap II – z zakresu materiału przewidzianego na ocenę dobrą i bardzo dobrą. Warunek uzyskania oceny dobrej: udzielenie poprawnej odpowiedzi na 50% pytań; oceny bardzo dobrej: 75%. Negatywny wynik z tego etapu nie wpływa na obniżenie oceny z etapu I.

Etap II odbędzie się bezpośrednio po etapie I.

Opcjonalnie egzamin przeprowadzony może być w częściach, w trakcie trwania semestru - wyniki traktowane będą jako termin zerowy.

Zagadnienia do egzaminu

Ocena dostateczna:

definicje i cechy podstawowych pojęć (motywacja, motyw, nawyk, instynkt, popęd) oraz poszczególnych stanów emocjonalnych (emocja, nastrój, uczucie, epizod emocjonalny); elementy motywacji w ujęciu klasycznym; idea emocji podstawowych; koncepcja emocji Scherera; koncepcja afektu jako podłoża wszelkich reakcji emocjonalnych (ujęcie Kolańczyk lub Russella i Barrett); sposoby/style radzenia sobie wyróżnione przez Endlera i Parkera oraz Carvera i współpracowników; strategie radzenia sobie/regulacji emocji – związki ze zdrowiem i jakością funkcjonowania (w tym: badania Grossa); związek procesów emocjonalnych z procesami poznawczymi (spostrzeganie, pamięć, myślenie, rozwiązywanie problemów) – podstawowe prawidłowości; prawa Yerkesa-Dodsona; motywacja wewnętrzna/zewnętrzna, intrinsic/extrinsic; konsekwencje motywacyjne dążenia do sukcesu i dążenia do unikania porażki wg Atkinsona; motywacyjna funkcja orientacji na mistrzostwo (Dweck; Elliot i Harackiewicz); czynniki kształtujące motywację autonomiczną (intrinsic) wg Ryana i Deciego; istota implementacji intencji; istota kontrastowania mentalnego – badania Oettingen; podstawowe ustalenia Mischela w odniesieniu do odraczania gratyfikacji; źródła, składowe i konsekwencje wyuczonej bezradności w ujęciu Seligmana; umiejscowienie kontroli wg Rottera – istota i korelaty

Ocena dobra i bardzo dobra:

systemy motywacyjne wg Bucka; asymetria w funkcjonowaniu mózgu pod względem emocjonalnym – podstawowe modele; funkcje elementów układu nerwowego w reakcji strachu; reakcja strachu I, II, III typu; koncepcje emocji (i kontroli działania) wg Jamesa i Langego, Cannona i Barda, Schachtera i Singera, Plutchika, Langa, Lazarusa, Pankseppa, Roseman, Greya, Izarda, Russella-Barrett; opis i wyniki badań nad związkiem procesów emocjonalnych z procesami poznawaczymi (Mathews, Bower, Christianson i Loftus, Isen, Linton, Wagenaar, pamięć tunelowa, Worth i Mackie, Forgas i Moylan, Berkowitz+Cochran+Embre, Baron); różnice między osobowościowymi i umiejętnościowymi koncepcjami inteligencji emocjonalnej; pojęcia dystresu i eustresu; stres w ujęciu Lazarusa i Hobfolla; sposoby radzenia sobie wg Lazarusa, wg Matheny'ego; monitorowanie i unikanie ifnormacji wg Miller – uwarunkowania i konsekwencje; regulacja emocji – definicja; punkt, od którego nie ma powrotu (Sheppes i Meiran) – idea; poznawcza regulacja emocji wg Garnefski; potrzeby niedoboru a potrzeby wzrostu wg Maslowa; pojęcie aktywności telicznej i paratelicznej; orientacja na działanie, a orientacja na stan wg Kuhla oraz strategie świadomej kontroli działania; czynniki wzmacniające skuteczność intencji implementacyjnych; efekty wizualizacji w procesie regulacji zachowania – analizy Taylor; flow wg Csikszentmihalyi'ego; poszukiwanie doznań wg Zuckermana; motywacja wg Vrooma i status koncepcji; problemy motywacyjne wg Rheinberga (zgodnie ze schematem diagnozy); wymiary umiejscowienia kontroli wg Levenson; wymiary optymizmu i pesymizmu wg Seligmana; koncepcja bezradności poznawczej Sędka; pojęcia facylitacji społecznej i próżniactwa społecznego; definicja i podstawowe właściwości potrzeby wg Murraya; teoria wartości Schwartza; proces motywacyjny w ujęciu Bandury; właściwości dobrze sformułowanego celu wg Mudynia i Maciuszka.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia: motywacja, motyw. Odruch, popęd – najprostsze mechanizmy regulacji zachowania.

2. Czynniki biologiczne, a procesy motywacyjne i emocjonalne.

3. Rozróżnienia terminologiczne stanów afektywnych; afekt.

4. Neurofizjologiczne mechanizmy emocji na przykładzie strachu; teorie emocji.

5. Nastrój; uczucia.

6. Regulacja stanów emocjonalnych.

7. Inteligencja emocjonalna.

8. Zachowanie celowe.

9. Motywacja osiągnięć.

10. Motywacja związana z przyjemnością.

11. Wola w procesie działania.

12. Umiejscowienie kontroli, wyuczona bezradność.

13. Potrzeby.

14. Wartości w procesie motywacyjnym.

Metody dydaktyczne:

MS Teams: wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Maciej Janowski 106/110 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)