Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emocje i motywacja W3-PS-SM-EiM-010
Ćwiczenia (C) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Ekman, P., Davidson, R. J. (1999). Natura emocji. Podstawowe zagadnienia. Gdańsk: GWP.

Zimbardo, P. G., Johnson, R. L., McCann, V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje t. 2. Warszawa: PWN.

Doliński, D., Strelau, J. (2018). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

Kolańczyk, A., Fila-Jankowska, A., Pawłowska-Fusiara, M., Sterczyński, R. (2004). Serce w rozumie : afektywne podstawy orientacji w otoczeniu. Gdańsk: GWP.

Oatley, K., Jenkins, J. M. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: PWN.

Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.

Kalat, J. W. (2017). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: PWN.

Franken, R. E. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.

Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina.

Shanker, S. (2016). Metoda samoregulacji Self-Reg. Warszawa: Mamania.

Metody i kryteria oceniania:

Składniki oceny końcowej:

obecność na zajęciach + ocena z aktywności na zajęciach + ocena z projektu + ocena z diagnozy indywidualnej.

Obecność na zajęciach:

Dopuszczalne są dwie nieobecności w trakcie semestru.

0-2 nieobecności – 5

3 nieobecności – 4,5

każda kolejna nieobecność – obniżona ocena o 0,5

Ocena z aktywności na zajęciach

(8 zajęć – przykładowa liczba, zostanie to adekwatnie dostosowane względem liczby odbytych zajęć, na których można było realnie wykazać się aktywnością):

Aktywność na 6-8 zajęciach z możliwością otrzymania plusów – 5

Aktywność na 5 zajęciach z możliwością otrzymania plusów – 4,5

Aktywność na 3-4 zajęciach z możliwością otrzymania plusów – 4

Aktywność na 2 zajęciach z możliwością otrzymania plusów –3,5

Aktywność na 1 zajęciach z możliwością otrzymania plusów – 3

Ocena z projektu:

Prawidłowe przeprowadzenie badania zgodnie z wytycznymi koordynatora przedmiotu – 2 punkty

Poprawne sporządzenie raportu z badań – 2 punkty

Spójne przedstawienie wniosków z badań na forum grupy – 2 punkty

5,5-6 punktów – 5

5 punktów – 4,5

4-4,5 punktów – 4

3,5 punktu – 3,5

3 punkty – 3

Ocena z diagnozy indywidualnej ustalona na podstawie procedury peer review (minimum 2 anonimowo oceniające osoby).

Zakres tematów:

Wprowadzenie do psychologii emocji i motywacji. Zajęcia organizacyjne.

Czym są emocje? Emocje a inne stany afektywne.

Jak powstają emocje? Teorie wyjaśniające powstawanie emocji. Teorie psychologiczne teorie emocji, biologiczne. Mechanizmy kierujące zachowaniem w odniesieniu do koncepcji teoretycznych.

Przygotowanie zarysu projektów badawczych.

Złożony świat emocji – pozostałe czynniki mogące mieć wpływ na powstawanie i ekspresję emocji. Uniwersalność zdarzeń poprzedzających, związki emocji z procesami poznawczymi i oddziaływania kulturowe.

Analiza testów używanych w określaniu stanu emocjonalnego osoby z zachowaniem zasad prawa autorskiego.

Motywacja do zachowania. Rodzaje i teorie motywacji, główne problemy współczesnej teorii motywacji. Samoregulacja motywacji – konflikty motywacyjne.

Czy kontrolowanie emocji jest możliwe? Regulacja emocji i nastroju u osób dorosłych i u dzieci.

Inteligencja emocjonalna i metody jej testowania.

Wyrażanie emocji w normie i patologii.

Zastosowanie wiedzy o emocjach w praktyce psychoterapeutycznej. Samoregulacja a samokontrola. Krytyczna ocena wartości zaczerpniętych z literatury popularnej rad odnośnie regulacji stanów emocjonalnych.

Recenzja indywidualnej diagnozy stanu emocjonalnego osoby badanej.

Omówienie indywidualnej diagnozy stanu emocjonalnego osoby badanej.

Przedstawienie wyników projektów badawczych.

Podsumowanie zajęć i wpisy.

+ 2 x 2 h dodatkowe dobrowolne spotkania praktyka psychologiczna - Self-Reg Jagoda Sikora i Rola emocji w zaburzeniach odżywiania - dr Agnieszka Malinowska-Gałązka.

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe z wykorzystaniem studium przypadku oraz pracy własnej studenta - przygotowanie diagnozy indywidualnej; aktywizujące - dyskusja i debata; praca ze źródłami literaturowymi; metody interaktywne z użyciem prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz krótkich materiałów filmowych ilustrujących wybrany obszar wiedzy; praca badawcza - przygotowanie i zrealizowanie projektów badawczych; metody kształtujące krytyczne myślenie, w tym recenzja diagnozy indywidualnej. Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej, z użyciem platformy Moodle. Spotkania wykraczające poza sylabus (dodatkowe, dobrowolne) prowadzone w formie zdalnej z użyciem MSTeams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 111
co druga środa (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 111
Karina Atłas 24/26 szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 111
co druga środa (parzyste), 13:45 - 15:15, sala 111
Karina Atłas 23/27 szczegóły
3 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 111
Karina Atłas 33/26 szczegóły
4 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 111
Karina Atłas 26/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)