Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie karne W5-PR-SM-KPK.1
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Koper, K. Marszał, J. Zagrodnik, K. Zgryzek Proces karny, red, J. Zagrodnik, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca:

1. System Prawa Karnego Procesowego. Tom I. Zagadnienia ogólne, część I i II, red. P. Hofmański, Warszawa 2013.

2. System Prawa Karnego Procesowego. Tom III. Zasady procesu karnego, red. P. Wiliński, Warszawa 2014.

3. System Prawa Karnego Procesowego. Tom IV. Dopuszczalność procesu karnego, red. M. Jeż-Ludwichowska, A. Lach, Warszawa 2015.

4. System Prawa Karnego Procesowego. Tom V. Sądy i inne organy postępowania karnego, red, Z. Kwiatkowski, Warszawa 2015.

5. System Prawa Karnego Procesowego. Tom VI. Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, red. C. Kulesza, Warszawa 2016.

6. System Prawa Karnego Procesowego. Tom VIII. Dowody, część I,II, III i IV, red. J. Skorupka, Warszawa 2019.

7. M. Cieślak Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne. W: M. Cieślak Dzieła wybrane. Tom II, red. S. Waltoś, Kraków 2011.

8. S. Waltoś P. Hofmański Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2020.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin obejmuje zagadnienia omawiane na wykładzie oraz zlecone studentom do opracowania w ramach pracy własnej. Zakresem egzaminu objęte są wszystkie zagadnienia wskazane w sylabusie przedmiotu jako treści zajęć odbywających się w formie wykładów oraz ćwiczeń.

Przykładowe pytania egzaminacyjne

1. Zasada ścigania z urzędu i jej gwarancje,

2. Obowiązki świadka w polskim procesie karnym,

3. Właściwość miejscowa sądów,

4. Pozycja prawna pokrzywdzonego w polskim procesie karnym,

5. Dowód z dokumentu.

Przed przystąpieniem do egzaminu studenci dzieleni są na dwie grupy, każda z nich odpowiada na jeden zestaw kilku różnych pytań. Egzamin odbywa się przy wykorzystaniu metody multimedialnej, pojedyncze pytania dla obu grup pojawiają się na ekranie z częstotliwością uzależniona od obszerności pytania. Z reguły studenci otrzymują około 7 minut na udzielenie odpowiedzi na pojedyncze pytania z zestawu. Po wyczerpaniu puli pytań studenci otrzymują dodatkowy czas przeznaczony na sprawdzenie swoich odpowiedzi, ich skorygowanie czy też uzupełnienie. W trakcie egzaminu studenci nie mogą korzystać z tekstów przepisów, notatek, informacji zawartych w podręczniku, studenci nie mogą też korzystać z urządzeń elektronicznych umożliwiających w czasie trwania egzaminu dostęp do Internetu.

Na egzaminie student musi wykazać się wiedzą oraz umiejętnościami. Przykładowym pytaniem sprawdzającym wiedzę jest pytanie o definicje prawomocności formalnej i materialnej czy też pytanie dotyczące pojęcia prawomocności części wyroku. Pytaniami weryfikującymi umiejętności nabyte w identycznym obszarze wiedzy są zaś pytania o to jaką decyzje powinien wydać sąd stwierdzający, że sprawa tej samej osoby o ten sam czyn została już uprzednio sfinalizowana prawomocnym orzeczeniem sądu i pytanie o możliwość orzekania co do prawomocnej części wyroku przez są rozpoznający apelacje dotyczącą tylko jednego z oskarżonych w procesie złożonym podmiotowo.

UWAGA. Na wypadek zarządzenia o odbywaniu sesji w trybie online egzamin odbędzie się w formie testowej na platformie Moodle. Test będzie się składał z 50 jednokrotnego. Nie będzie możliwe samodzielne poruszanie się po teście, studenci nie będą mogli wrócić do pytań, na które już odpowiedzieli. Pytania testowe będą się wyświetlały w losowej kolejności, nikt ze studentów nie będzie równocześnie odpowiadał na te same pytania, każdy będzie miał więc do rozwiązania indywidualny, skonstruowany tylko dla niego test.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia ogólne: pojęcie, przedmiot, cele procesu karnego, pojęcie statyki i kinetyki procesu karnego, wykładnia prawa karnego procesowego ze szczególnym uwzględnieniem analogii w procedurze karnej, obowiązywanie ustawy karnoprocesowej w czasie i miejscu, wpływ prawa międzynarodowego i orzecznictwa organów międzynarodowych na kształt polskiego procesu karnego, konstytucyjne podstawy procesu karnego

2. Zasady postępowania karnego: zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości, zasada prawa do sądu, zasada bezstronności, zasada niezawisłości sędziowskiej, zasada kolegialności sądów, zasada udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, zasada ścigania z urzędu, zasada legalizmu, zasada skargowości, zasada prawdy, zasada koncentracji materiału dowodowego, zasada bezpośredniości, zasada swobodnej oceny dowodów, zasada jawności, zasada ustności, zasada kontradyktoryjności, zasada lojalności, zasada prawa do obrony, zasada domniemania niewinności,

3. Elementy statyki procesu karnego, tj. uczestnicy procesu karnego, dowody, środki przymusu w procesie karnym - ujmowane z perspektywy modelowej, a więc poprzez prymat zasad procesu karnego.

4. Elementy kinetyki procesu karnego, tj. postępowanie przygotowawcze, postępowanie jurysdykcyjne, postepowania szczególne, postępowanie odwoławcze, postępowania w nadzwyczajnych trybach odwoławczych oraz postępowania ppo uprawomocnieniu się orzeczenia - ujmowane z perspektywy modelowej, a więc poprzez prymat zasad procesu karnego.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony w sposób określony w zarządzeniu nr 12/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziału

Prawa i Administracji w semestrze zimowym w roku akademickiego

2021/2022. Wykład wspomagany jest prezentacją multimedialną, odbywa się w systemie dwugodzinnym w terminach wskazanych w harmonogramie zajęć przygotowywanym odrębnie dla poszczególnych grup wykładowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Kazimierz Zgryzek 232/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)