Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie karne W5-PR-SM-KPK.1
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Koper, K. Marszał, J. Zagrodnik, K. Zgryzek Proces karny, red, J. Zagrodnik, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca:

1. System Prawa Karnego Procesowego. Tom I. Zagadnienia ogólne, część I i II, red. P. Hofmański, Warszawa 2013.

2. System Prawa Karnego Procesowego. Tom III. Zasady procesu karnego, red. P. Wiliński, Warszawa 2014.

3. System Prawa Karnego Procesowego. Tom IV. Dopuszczalność procesu karnego, red. M. Jeż-Ludwichowska, A. Lach, Warszawa 2015.

4. System Prawa Karnego Procesowego. Tom V. Sądy i inne organy postępowania karnego, red, Z. Kwiatkowski, Warszawa 2015.

5. System Prawa Karnego Procesowego. Tom VI. Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, red. C. Kulesza, Warszawa 2016.

6. System Prawa Karnego Procesowego. Tom VIII. Dowody, część I,II, III i IV, red. J. Skorupka, Warszawa 2019.

7. M. Cieślak Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne. W: M. Cieślak Dzieła wybrane. Tom II, red. S. Waltoś, Kraków 2011.

8. S. Waltoś P. Hofmański Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2020.

Metody i kryteria oceniania:

1. W czasie semestru odbywają się dwa kolokwia, ich zaliczenie będzie stanowiło warunek uzyskania oceny semestralnej zaliczającej ćwiczenia z przedmiotu Proces karny. Dla całego roku III roku obowiązuj jednolite zasady zdalnego zaliczania kolokwiów, zarówno w zakresie materiału objętego kolokwium, jak też formy i terminu kolokwium. We wszystkich grupach, bez względu na osobę prowadzącego, kolokwium będzie miało formę pisemną, jego zaliczenie będzie wymagało udzielenia odpowiedzi na pytania opisowe.

2. W czasie semestru studenci są zobowiązani, w ramach pracy indywidualnej, do rozwiązywania testów na platformie Moodle, udostępnianych po przeprowadzonych zajęciach. Testy i zadania stanowią swoiste podsumowanie wiedzy nabytej na zajęciach, okazję do jej utrwalenia, jednocześnie zaś mają za zadanie przygotować studentów do kolokwiów, które odbędą się w poszczególnych semestrach. Testy będą składały się z bardzo różnych pytań, obejmują zarówno pytania wielokrotnego wyboru, jak i pytania opisowe czy też kazusowe.

3. Średnia ocen uzyskanych ze wszystkich testów będzie stanowiła 1/3 ostatecznej oceny zaliczającej ćwiczenia. Pozostałe 2/3 to oceny z dwóch kolokwiów zaliczeniowych. Ocena arytmetyczna może zostać podniesiona ze względu na aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia ogólne: pojęcie, przedmiot, cele procesu karnego, pojęcie statyki i kinetyki procesu karnego, wykładnia prawa karnego procesowego ze szczególnym uwzględnieniem analogii w procedurze karnej, obowiązywanie ustawy karnoprocesowej w czasie i miejscu,

2. Zasady przesłanki postępowania karnego: zasada ścigania z urzędu, zasada legalizmu., zasada skargowości, zasada prawdy, zasada koncentracji materiału dowodowego, zasada bezpośredniości, zasada swobodnej oceny dowodów, zasada jawności, zasada ustności, zasada kontradyktoryjności, zasada lojalności, zasada prawa do obrony, zasada domniemania niewinności,

3. Przesłanki procesu karnego: pojęcie i klasyfikacja przesłanek, podsądność i jej ograniczenia, właściwość, istnienie stron, istnienie skargi, zezwolenie i wniosek o ściganie, zawisłość, prawomocność, akt łaski – abolicja, forma i treść decyzji zapadających w następstwie stwierdzenie przeszkody procesowej.

4. Uczestnicy postępowania karnego: pojęcie i klasyfikacja organów procesowych, pojęcie i rodzaje stron procesowych, charakterystyka stron procesu (oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy i subsydiarny, oskarżyciel prywatny oraz powód cywilny), definiowanie i opis szczególnych stron procesu karnego (interwenient, podmiot zbiorowy oraz osoby odpowiedzialne posiłkowo), prawa i obowiązki przedstawicieli procesowych stron, pomocnicy procesowi.

5. Adhezyjny nurt procesu karnego : przesłanki warunkujące postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności cywilnej oskarżonego za szkody i krzywdy generowane przez przestępstwo, przebieg procesu cywilnego przed sądem karnym oraz formalne i materialne rozstrzygnięcia w przedmiocie powództwa cywilnego.

6. Czynności procesowe: oświadczenia imperatywne organów procesowych (polecenia oraz decyzje przybierające formę orzeczeń lub zarządzeń), treść decyzji procesowych, organy decyzyjne oraz forum dla ich wydania, uzasadnienia decyzji procesowych, przebieg narady i głosowania nad wyrokiem, rodzaje, sposób obliczania terminów procesowych oraz warunki przywrócenia terminu zawitego, doręczenia, szczególne przypadki doręczeń oraz tzw. fikcja doręczenia; dokumentowanie czynności procesowych , a także przeglądanie akt i sporządzanie odpisów.

7. Dowody w procesie karnym: pojęcie dowodu i jego charakterystyka, zakazy dowodowe, ciężar dowodowy, wprowadzanie dowodów do procesu karnego, przedmiot dowodzenia, poszczególne źródła i środki dowodowe, sposoby przeprowadzenia dowodów (przesłuchanie, oględziny oraz eksperyment procesowy), dowodowe czynności wydobywcze (poszukiwanie i zabezpieczenie dowodów, przeszukanie, kontrola i utrwalanie treści rozmów)

8. Środki przymusu w procesie karnym: rodzaje zatrzymania, czynności dokonywane z związku z zatrzymaniem oraz kontrola zatrzymania, środki zapobiegawcze (rodzaje, materialne i formalne warunki stosowania, ograniczenia w ich stosowaniu), kary porządkowe, przymusowe wykonanie czynności procesowych

9. Kinetyka procesu karnego - postępowanie przygotowawcze: modelowy przebieg, formy, czynności poprzedzające wszczęcie procesu, instytucja przedstawienia zarzutów, sposoby i przebieg zamknięcia śledztwa i dochodzenia, prokuratorski nadzór nad postępowaniem przygotowawczym.

10. Kinetyka procesu karnego - postępowanie jurysdykcyjne : kontrola warunków formalnych skargi zasadniczej, wstępne badanie sprawy przebiegające w ramach obligatoryjnego lub fakultatywnego posiedzenia przed rozprawą, konsensualny tryb zakończenia postępowania, przygotowanie do rozprawy głównej, przebieg i charakterystyka poszczególnych faz i podbaz rozprawy głównej (część wstępna, przewód sądowy, przemówienia stron oraz wyrokowanie).

11. Kinetyka procesu karnego - postępowanie odwoławcze: system środków zaskarżenia oraz cechy poszczególnych środków zaskarżenia, dopuszczalność zwyczajnych środków odwoławczych, zakres kontroli odwoławczej połączony z opisem poszczególnych elementów wyznaczających obszar kontroli (granice i kierunek środka oraz tzw. bezwzględne przyczyny odwoławcze), przebieg i charakterystyka poszczególnych faz postępowania odwoławczego (postępowanie odwoławcze przed sądem od quo i ad quem oraz postępowanie ponowne).

12. Kinetyka procesu karnego - postępowania szczególne: rodzaje postępowań szczególnych, przesłanki warunkujące uproszczony przebieg, forum i skład rozpoznający sprawę w ramach poszczególnych postępowań szczególnych, strony i ich udział w rozpoznaniu sprawy oraz rodzaj orzeczenia finalizującego przebieg nietypowy i sposób jego zaskarżenia.

13. Kinetyka procesu karnego - postępowania nadzwyczajno – odwoławcze: pojęcie prawomocności formalnej, materialnej oraz prawomocności części wyroku, podstawy kasacyjne i tryb rozpoznania kasacji, wyłącznie korzystne, wyłącznie niekorzystne oraz korzystne i niekorzystne dla oskarżonego podstawy wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu.

14. Kinetyka procesu karnego - postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia: przesłanki i przebieg postępowania w przedmiocie odpowiedzialności cywilnej Skarbu Państwa za szkody i krzywdy generowane wadliwym funkcjonowaniem organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości; przesłanki i przebieg procedowania w przedmiocie zastosowania prawa łaski przez Prezydenta RP oraz postępowanie w przedmiocie orzeczenia kary łącznej za przestępstwa pozostające w zbiegu realnym we trybie wyroku łącznego.

Metody dydaktyczne:

Studenci analizują poszczególne instytucje prawa karnego procesowego posługując się wiedzą nabytą w ramach pracy indywidualnej. Prowadzący zajęcia prezentuje wybrane problemy prawne i stany faktyczne, w których zachodzą wątpliwości proceduralne. W odpowiedzi studenci podejmują próby rozstrzygania przedstawianych wątpliwości , także przygotowując projekty decyzji procesowych. Współpraca pracowników naukowych ze studentami opiera się na metodach wykorzystujących dyskusję, wypowiedzi indywidualne oraz prace pisemne – dotyczące uprzednio przedstawianych problemów procesowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 17:15 - 18:45, sala 3.45
Marcin Burdzik 32/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 17:15 - 18:45, sala 3.45
Patrycja Trzeja 27/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala 3.47
Patrycja Trzeja 26/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 17
Patrycja Trzeja 25/ szczegóły
5 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, sala 17
Marcin Cichoński 32/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 3.44
Katarzyna Sychta 31/ szczegóły
7 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala 3.47
Katarzyna Sychta 30/ szczegóły
8 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala 3.48
Katarzyna Sychta 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)