Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktywność językowa dziecka W3-PE-EWP-S2-AJEZ
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bakuła K.(1997). Kształcenie językowe w szkole podstawowej w świetle współczesnych teorii psychologicznych i lingwistycznych. Projekt nowej metodyki. Wrocław.

2. Bober-Pełzowska M. (1983). Rozwijanie mowy uczniów klas niższych. Warszawa.

3. Dobrzyńska T.(1993). Tekst. Próba syntezy. Warszawa.

4. Dyduchowa A. (1980). Metody kształcenia sprawności językowej uczniów. Kraków.

5. Grabias S.(1997). Język w zachowaniach społecznych. Lublin.

6. Kielar M.(1980 nr 3). Indywidualizacja i typizacja języka uczniów w wieku od 8-12 lat. „Socjolingwistyka”.

7. Małkowska-Zegadło H. (1983). Rozwój języka mówionego i pisanego uczniów w wieku od 8-11 lat. Warszawa.

8. Mnich M.(1998). Socjolingwistyczne ujęcie sprawności systemowej jako komponentu sprawności komunikacyjnej dziecka. W : Kojs W., Mrózek R. (red.). Komunikacja. Dialog. Edukacja. T1. Katowice.

9. Mnich M.(2002). Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków.

10. Mnich M (2004). Tekst jako forma komunikacji językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. s, 242-247. W: Petlák E., Juszczyk S. „Diferenciácia vyučovania a suvislosti” (Vega 1/0092/03) .Nitra.

11. Mnich M.( 2005). Tekst pisany dziecka w wieku wczesnoszkolnym analiza [w:] Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji, red. S. Juszczyk, I. Polewczyk, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.

12. Mnich M. (2005). Zróżnicowanie umiejętności konstruowanie tekstów pisanych przez uczniów w wieku wczesnoszkolnym[w:] Diferenciácia ako prostriedok zefektívnenia pedagogickej činnosti v školských zariadeniach. Štúdie riešitel’ov grantového projektu VEGA MŠ SR č. 1/0092/03, red. E.Petlák, Pedagogická Fakulta Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

13. Nowak F. (1998). Edukacja językowa. T. 1 - 2. Bydgoszcz.

14. Polański E. (1982). Słownictwo uczniów. Warszawa.

15. Rostańska E. (2010). Dziecko i dorosły w rozmowie. Katowice.

16. Rittel T. (1994) Podstawy lingwistyki edukacyjnej. Kraków

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie umiejętność dokonania wnikliwej analizy tekstu dziecięcego zgodnie z ustalonymi kryteriami: ocena graficzna, gramatyczna, semantyczna i pragmatyczna a także umiejętność zaplanowania zadań programowych mających na celu stymulowanie i rozwijanie sprawności i aktywności językowej dziecka.

Zakres tematów:

1. Aktywność językowa w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu w edukacji polonistycznej w systemie zintegrowanym.

2. Językowa norma dynamiczna i statyczna w ocenie tekstów dzieci w młodszym wieku szkolnym.

3. Klasyfikacja błędów językowych uczniów w wieku wczesnoszkolnym - ćwiczenia praktyczne w oparciu o rożnych autorów.

4. Ocena tekstu pisanego na poziomie graficznym, gramatycznym, semantycznym i pragmatycznym – ćwiczenia w konstruowaniu oceny opisowej.

5. Trudności uczniów na etapie nabywania, doskonalenia i wykorzystania umiejętności pisania do tworzenia tekstu.

6. Rodzaje ćwiczeń doskonalących umiejętność tworzenia tekstu przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym – ćwiczenia słownikowe, słowotwórcze, fleksyjne, składniowe, w zakresie organizacji tekstu, ortograficzne i interpunkcyjne.

7. Neologizmy dziecięce- przejaw kreatywności czy błąd językowy.

8. Analiza pragmatyczna form wypowiedzi dziecięcych.

9. Metody aktywizujące w kształceniu aktywności językowej uczniów – propozycje wykorzystania na zajęciach z edukacji polonistycznej.

10. Diagnozowanie umiejętności oceny tekstu uczniowskiego przez nauczycieli edukacji początkowej – ocena prac zaliczeniowych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, metoda uczenia się we współpracy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 203
Małgorzata Mnich 24/24 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 206
Małgorzata Mnich 24/24 szczegóły
3 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 108
co drugi poniedziałek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 207
Małgorzata Mnich 18/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.