Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka resocjalizacji W3-PE-RP3-S1-2
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Brągiel J., Badora S., Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.

Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1971

Czapów Cz.: Wychowanie resocjalizujące. Warszawa 1978

Florczykiewicz J., Terapia przez sztukę w resocjalizacji skazanych. Ilustracja empiryczna, [w:] Urban B. (red.), Aktualne osiągnięcia w naukach społecznych a teoria i praktyka resocjalizacyjna, Oficyna Wyd. „Impuls”, Mysłowice 2010.

Górski S., Metodyka resocjalizacji, Wydawnictwo Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985

Grzyb B., Gardziejewska B., Psychodrama w resocjalizacji nieletnich, „Resocjalizacja Polska” 10/2015.

Jaworska A., Aktywność fizyczna w zakładach karnych a podstawowe wymiary osobowości mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. „Resocjalizacja Polska” 9/2015.

Jedynak T., Aktualny stan kurateli rodzinnej w Polsce. O potrzebie unormowania zadań kuratorów rodzinnych [w:] Stasiak K., Wirkus Ł., Kozłowski P., Jedynak T., Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce. Historia – Teraźniejszość – Przyszłość. Materiały z I Kongresu Kuratorskiego, Ustka 2009.

Jurczyk D., Staniucha A., Współpraca kuratorów sądowych z innymi służbami w realizowaniu zadań profilaktyczno-resocjalizacyjnych, „Resocjalizacja Polska” 10/2015

Królikowska J., Drama stosowana jako interwencja społeczna, [w:] A. Rejzner, P. Szczepanik (red.) Terapia w resocjalizacji. Część I. Ujęcie teoretyczne, Żak, Warszawa 2009.

Kupiec H., Warsztaty terapeutyczne w reintegracji społecznej nieletnich [w:] K. Marzec-Holka, Mirosław-Nawrocka K., Molenda J.

Lelental S., Kurator sądowy jako organ postępowania wykonawczego. Rola i zadania kuratora według autorów kodeksu karnego wykonawczego [w:] Stasiak K., Wirkus Ł., Kozłowski P., Jedynak T., Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce. Historia – Teraźniejszość – Przyszłość. Materiały z I Kongresu Kuratorskiego, Ustka 2009.

Lipkowski O., Resocjalizacja, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987

Lisewski R., Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jako ogniwo systemu profilaktyki i terapii dzieci i młodzieży, „Resocjalizacja Polska” 5/2013

Machel H, Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.

Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008

Makowski R., Turystyczna szkoła charakterów, „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”, luty 2005 (nr 437).

Marczak M., Twórczość więzienna w ujęciu teorii transmisyjnej i deprywacyjnej, [w:] K. Marzec-Holka, K. Mirosław-Nawrocka, J. Molenda (red.) Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji, Wyd. APS, Warszawa 2014.

Misiak D., Zastosowanie dramy w resocjalizacji i profilaktyce społecznej [w:] K. Marzec-Holka, K. Mirosław-Nawrocka, J. Molenda (red.) Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji, Wyd. APS, Warszawa 2014.

Opora R., Prewencja w systemie probacji, „Probacja” 3-4/2010

Opora R., Resocjalizacja: wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013

Ostrowska K., Aksjologiczno-moralny aspekt kurateli sądowej [w:] Stasiak K., Wirkus Ł., Kozłowski P., Jedynak T., Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce. Historia – Teraźniejszość – Przyszłość. Materiały z I Kongresu Kuratorskiego, Ustka 2009.

Porowski M., Kuratela sądowa w koncepcjach polityki kryminalnej [w:] Bielecka E., (red.) Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2007

Pospiszyl K., Resocjalizacja, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2000.

Sawicka K., Nadzór kuratora w systemie interwencji sądowej [w:] Bielecka E., (red.) Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2007

Siemionow J., Analiza podejmowanych działań i uzyskiwanych rezultatów w procesie resocjalizacji nieletnich. „Resocjalizacja Polska” 8/2014.

Stachyra K., Muzykoterapia jako element resocjalizacji nieletnich [w:] A. Rejzner, P. Szczepanik (red.) Terapia w resocjalizacji. Część I. Ujęcie teoretyczne, Żak, Warszawa 2009.

Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Wydawnictwo Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.

Zalewski G., 2010: Metoda resocjalizacji przez sport a Ja podmiotowe. Wprowadzenie do psychopedagogiki ryzyka (przygody), „Opieka, Wychowanie, Terapia”, nr 1-2.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z ćwiczeń to średnia ocen z zadań indywidualnych, ocena z aktywności na zajęciach i kolokwium zaliczeniowego.

Zakres tematów:

Omówienie treści i sposobu prowadzenia przedmiotu. Omówienie poszczególnych zajęć w odniesieniu do literatury. Omówienie sposobu zaliczenia. Wprowadzenie w tematykę przedmiotu.

Empiryczne doniesienia o wykorzystywanych metodach wychowania resocjalizującego – krytyczna analiza doniesień z literatury przedmiotu.

Rola i znaczenie wychowawca i relacja wychowawcza w procesie resocjalizacji –

wychowawca / pedagog resocjalizacyjny a wychowawca. Cechy skutecznego wychowawcy resocjalizacyjnego. Znaczenie relacji wychowawczej w procesie resocjalizacji. Wypalenie zawodowe w pracy resocjalizacyjnej

Wychowanie resocjalizujące. Cele, zadania, metody - Cele, zasady i zadania wychowania resocjalizującego. Strategie wychowania resocjalizującego. Metody resocjalizacji (kiedy możemy powiedzieć, że jakiś sposób postępowania jest metodą?).

Psychotechniki, socjotechniki, kulturotechniki – kryteria podziału, rodzaje metod, analiza możliwości zastosowania. Kiedy i w jaki sposób wykorzystać poszczególne metody w pracy wychowawczej?

Behawioralne procedury oddziaływań resocjalizacyjnych – wady i zalety stosowania w praktyce wychowawczej. Trening umiejętności i sprawności życiowych.

Metody twórczej resocjalizacji – zasady wykorzystania w pracy resocjalizacyjnej, metody pomocnicze. Badania wskazujące na przydatność ich stosowania.

Alternatywne metody resocjalizacji – przegląd metod resocjalizacyjnych wykorzystywanych w UE.

Instytucje wychowania resocjalizującego dla nieletnich – rodzaje i ogólna charakterystyka poszczególnych placówek wychowania resocjalizacyjnego. Działalność organizacyjna i metodyczna instytucji wychowania resocjalizującego dla nieletnich.

Koncepcje pracy wychowawczej w poszczególnych placówkach resocjalizacyjnych – ramy organizacyjno-prawne działania placówek resocjalizacyjnych – wybrane metody pracy resocjalizacyjnej.

Instytucje wychowania resocjalizującego dla dorosłych – działalność organizacyjna i metodyczna instytucji wychowania resocjalizującego dla dorosłych. System kar i środków karnych w kpk. Przykłady programów resocjalizacyjnych, wybrana metodyka pracy.

Kuratela sądowa – kurator sądowy i jego rola w procesie resocjalizacji. Kurator sądowy w świetle przepisów prawa. Elementy pracy kuratorskiej. Metodyka pracy kuratora sądowego.

Efektywność resocjalizacji – granice resocjalizacji, czynniki zwiększające efektywność resocjalizacji.

Podsumowanie zajęć – kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na zajęciach, zadania indywidualne do zrealizowania na platformie modle, praca zespołowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 209
Andrzej Czerkawski 36/39 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)