Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej - zajęcia praktyczne (sem.4) W3-PE-MJS2-PPIW-15
Ćwiczenia (C) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Adamek I.: Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Impuls. Kraków 2000

2. Duraj – Nowakowa K.: Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 1998

3. Duraj-Nowakowa K.: Funkcje zabaw w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1998

4. Dymara B. (red.) Dziecko w świecie szkoły. Kraków: Impuls, 1998

5. Dzierzgowska I.: Jak uczyć metodami aktywnymi. Warszawa 2004.

6. Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka. Red. H. Sowińska, R. Michalak. Impuls. Kraków 2004

7. Hemmerling W. : Zabawy w nauczaniu początkowym, WSiP, Warszawa 1990

8. Jakubowicz – Bryx A.: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian XXI wieku. Bydgoszcz 2005.

9. Janowski A.: Pedagogika praktyczna, Warszawa 2002

10. Jeffries C., Lewis R., Meed J., Merrit R.: Kształcenie otwarte od A do Z. WSiP. Warszawa 1997

11. Joyce B., Calhoun E., Hopkins D.: Przykłady modeli uczenia się i nauczania, Warszawa 1999

12. Kowalik-Olubińska M., Świętek W.: Uczymy inaczej. Nauczanie zintegrowane w klasach niższych. Poradnik dydaktyczny dla nauczyciela. Wyd. A.Marszałek. Toruń 1999

13. Kozak H.: Organizacja pracy domowej uczniów klas początkowych. IWZZ. Warszawa 1984.

14. Krzyżewska J.: Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, cz.1, Suwałki 1998

15. Krzyżewska J.: Aktywizujące metody i techniki w edukacji, cz. 2, Suwałki 2000

16. Kujawiński J.: Metody edukacyjne nauczania i wspierania w klasach początkowych. Wyd. Nauk. UAM. Poznań 1998

17. Laska E., Piątek T.: Wokół zintegrowanego kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym. Rzeszów 2005.

18. Lelonek M., Wróbel T. (red.): Praca nauczyciela i ucznia w klasach I-III, Warszawa 1990

19. Nalaskowski S., Metody nauczania, Toruń 1998

20. Rau K., Ziętkiewicz E.: Jak aktywizować uczniów, Poznań 2000

21. Taraszkiewicz M.: Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Wyd. CODN. Warszawa 1998

22. Węglińska M.: Jak się przygotować do zajęć zintegrowanych. Kraków 2002.

23. Wichura H.: Metody kształcenia początkowego. [w:] Praca nauczyciela i ucznia klas 1-3, praca zbiorowa pod redakcją M. Lelonka i T. Wróbla. Warszawa 1990

24. Więckowski R.: Pedagogika wczesnoszkolna. WSiP, Warszawa 1998

25. Zintegrowana edukacja w klasach I-III. Red. E. Misiorna. E. Ziętkiewicz. WOM. Poznań 1999

26. Żytko M. (red.): Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki. Warszawa 2002

Metody i kryteria oceniania:

Ocena poprawności wykorzystania wiedzy merytorycznej i metodycznej do przygotowania, prowadzenia i oceny poprowadzonych zajęć;

Zakres tematów:

Prowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych w różnych klasach.

Zapoznanie z dokumentacją szkoły (np. plany pracy, statut, regulaminy, arkusze ocen)

Obserwacji pracy nauczycieli, uczestnictwo w zebraniach zespołów nauczycieli (np. rada pedagogiczna, zespoły samokształceniowe).

Przygotowanie i prowadzenie zajęć z uczniami klas początkowych, planowanie przerw śródlekcyjnych, ocena możliwości wykorzystania dostępnych mediów dydaktycznych, przygotowanie i przeprowadzenie testów pedagogicznych i innych form kontroli; projektowanie i sprawdzanie zadań domowych uczniów. Przygotowywanie scenariuszy zajęć.

Współudział w organizacji pracy świetlicy szkolnej, szkolnych imprez, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek itp.

Metody dydaktyczne:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki uczestnictwu studentów (w niewielkich grupach typu laboratoryjnego) wraz ze swoim opiekunem (nauczycielem akademickim) w codziennej działalności szkół podstawowych. Student obserwuje oraz prowadzi pod nadzorem nauczyciela zajęcia wychowawczo – dydaktyczne. Realizacja zajęć praktycznych prowadzi do nabycia przez studentów założonych kompetencji do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Metody zależne od powierzonych do realizacji tematów, rodzaju szkoły, wieku i potrzeb uczniów. Nauczyciel akademicki organizuje czas pobytu w placówce, motywuje do aktywnego uczestniczenia w zajęciach albo obserwacjach, zachęca do wypowiadania sądów i opinii o charakterze merytorycznym na temat hospitowanych/prowadzonych zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Radosław Szymański 13/14 szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Radosław Szymański 12/14 szczegóły
3 każda środa, 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Magdalena Marekwia 18/14 szczegóły
4 każda środa, 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Magdalena Marekwia 13/13 szczegóły
5 każda środa, 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Patrycja Młynek 10/13 szczegóły
6 każda środa, 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Urszula Słyk 11/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)