Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metabolizm W2-S1BT19-1BT-18
Laboratorium (L) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Berg J. M. 2009. Biochemia. PWN, Warszawa

2. Granner D. K., Murray R.K., Rodwell V. W. 2010. Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa

3. Bańkowski E. 2016. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Urban & Partner, Wrocław

Literatura uzupełniająca

1. Karlson P. 1987. Zarys biochemii. T 1 i T 2. PWN, Warszawa

2. Kączkowski J. 2012. Podstawy biochemii. WNT, Warszawa

3. Kłyszejko-Stefanowicz L. 2002. Cytobiochemia. PWN, Warszawa

4. Minakowski W., Weidner S. 2005. Biochemia kręgowców. PWN, Warszawa

5. Kłyszejko-Stefanowicz L. 2011. Ćwiczenia z Biochemii. PWN, Warszawa

6. Moszczyński P., Pyć R. 1999. Biochemia witamin. PWN, Warszawa

7. Witwicki J., Ardelt W. 1989. Elementy enzymologii. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia laboratoryjne są obowiązkowe. Dopuszczalne są maksymalnie dwie usprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na ćwiczeniach student ma prawo do napisania zaległego kolokwium w terminie 7 dni od daty końcowej zwolnienia lekarskiego, w godzinach wcześniej ustalonych drogą e-mail z prowadzącym ćwiczenia.

Każdy student zobligowany jest do zapoznania się z instrukcją i podstawami teoretycznymi do ćwiczeń przed przystąpieniem do zajęć w laboratorium. Instrukcje dostępne są on-line w aplikacji MS TEAMS.

Uzyskania średniej arytmetycznej co najmniej 51% z punktów przyznanych z kolokwiów, pracy własnej i projektu.

1. Treści zawarte w kolokwiach cząstkowych podlegają ocenie w skali 0-5 pkt. z przeskokiem co 0,1 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 8 x 5 pkt. = 40 pkt.

2. Powtórzenie wiadomości (pisemne; 1 godzina) punkty: max 20 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 2 x 20 pkt. = 40 pkt.

Treści zawarte w kolokwiach podlegają ocenie:

bdb- 91-100%

+ db- 81- 90%

db - 71- 80%

+dst - 61-70%

dst - 51-60%

ndst -0-50%

3. Projekt zrealizowany w ramach zajęć laboratoryjnych: część I: 10 pkt.

część II: 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 2 x 10 pkt. = 20 pkt.

4. Aktywność ciągła studenta (karta zaliczeniowa) w ramach laboratoriów oceniana jest w skali punktowej 0-4 pkt. z przeskokiem co 0,1 pkt. gdzie:

4 – spełnienie wymagań merytorycznych

0 – wymagania merytoryczne ocenione negatywnie.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 8 x 4 pkt. = 32 pkt.

Końcowa ocena z zajęć laboratoryjnych ustalana jest na podstawie sumy punktów (max. 137 pkt.) uzyskanych z kolokwiów i aktywności ciągłej:

bdb- 91-100%

+ db- 81- 90%

db - 71- 80%

+dst - 61-70%

dst - 51-60%

ndst -0-50%

Student, który uzyskał ocenę niedostateczną nie podlega dalszej ocenie.

Zakres tematów:

1. Spotkanie organizacyjne.

Śledzenie przebiegu enzymatycznej hydrolizy białka.

2. Badanie własności koenzymów oksydoreduktaz.

3. Oznaczanie kwasu askorbinowego w materiale biologicznym. Powtórzenie wiadomości z zakresu ćwiczeń 1-3.

4. Oznaczanie aktywności alfa-amylazy śliny.

5. Oznaczanie aktywności alfa- i beta-amylazy słodu metodą kolorymetryczną.

6. Powtórzenie wiadomości z zakresu ćwiczeń 4-5.

7. Oznaczanie aktywności ureazy z mączki sojowej.

8. Analiza tłuszczów właściwych I

9. Analiza tłuszczów właściwych II

10. Powtórzenie wiadomości z zakresu ćwiczeń 7-9.

11. Wykazanie obecności oksydoreduktaz w materiale biologicznym.

12. Projekt cz. I - doświadczalna

13. Projekt cz. II – prezentacja wyników

14. Zajęcia dodatkowe.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w laboratorium pod nadzorem prowadzącego, wykonywane w samodzielnie lub w parach na podstawie instrukcji. Dyskusja dydaktyczna. Metoda projektu. Symulacje. Opracowania wyników z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 13:00, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Agnieszka Mrozik, Urszula Guzik, Daniel Wasilkowski, Oliwia Metryka 10/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 13:00, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Daniel Wasilkowski, Agnieszka Mrozik, Urszula Guzik, Oliwia Metryka 10/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:45 - 17:00, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Agnieszka Mrozik, Urszula Guzik, Daniel Wasilkowski, Oliwia Metryka 9/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 13:45 - 17:00, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Agnieszka Mrozik, Urszula Guzik, Daniel Wasilkowski, Oliwia Metryka 10/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 17:15 - 20:30, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Agnieszka Mrozik, Urszula Guzik, Daniel Wasilkowski, Daria Chlebek, Oliwia Metryka 10/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 17:15 - 20:30, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Agnieszka Mrozik, Urszula Guzik, Daniel Wasilkowski, Daria Chlebek, Oliwia Metryka 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)