Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia środowiska W2-S1OS19-1OS-29
Laboratorium (L) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2ced6cf7a9bc493a9d9253e083d12fb0%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=d5dba693-0c63-48bd-b215-caaab1783eb8&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311
Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Baj J. 2019 Mikrobiologia. PWN, Warszawa.

2. Kunicki-Goldfinger W.: Życie bakterii. WN PWN, Warszawa, 2005.

3. Schlegel H.: Mikrobiologia ogólna. WN PWN, Warszawa, 2003.

4. Różalski A.: Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Wyd. U. Łódzkiego, Łódź, 2003.

5. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia Techniczna. Tom I Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

6. Błaszczyk M.K.: Mikrobiologia środowisk. WN PWN, Warszawa. 2010.

7. Baj J., Markiewicz Z.: Biologia molekularna bakterii. WN PWN, Warszawa, 2012.

8. Mrozowska J. (red): Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. Wydaw. Polit. Śl. Gliwice, 1999.

9. kurs e-learningowy „Wykorzystanie mikroorganizmów w ochronie środowiska” dostępny na platformie uniwersyteckiej UŚ pod

adresem: http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=39

10. kurs e-learningowy „Mikrobiologia środowiskowa” dostępny na platformie uniwersyteckiej UŚ pod adresem: http://el.us.edu.pl/upgow/

course/view.php?id=108

Metody i kryteria oceniania:

Ocena merytoryczna każdego studenta obejmuje przygotowanie do zajęć z zakresu tematycznego przewidzianego na dane ćwiczenie, posiadanie własnych instrukcji, aktywne uczestnictwo w pracach laboratoryjnych, umiejętność analizy wyników, umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań oraz pracy w zespole, dbałość o powierzony sprzęt oraz bezpieczeństwo i kulturę pracy.

W trakcie semestru przewidziane są 3 kolokwia pisemne w formie pisemnych problemowych testów jedno- i wielokrotnego wyboru oraz

pytań otwartych opisowych. Kolokwia odbywają się na początku zajęć. Czas trwania testu 15-30 minut.

Student jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich pisemnych kolokwiów oraz sprawdzianów praktycznych.

Uzyskanie dwóch ocen niedostatecznych z kolokwiów pisemnych powoduje konieczność pisania kolokwium z całości materiału.

Uzyskanie trzech ocen niedostatecznych jest równoznaczne z nieuzyskaniem zaliczenia z ćwiczeń i niedopuszczeniem do zdawania egzaminu.

Oceny ze sprawdzianów cząstkowych ustala się na podstawie uzyskanych punktów: bdb – powyżej 91%; +db – 81 do 90%; db – 71 do 80%; +dst – 61 do 70%; dst – 51 do 60% ; ndst – poniżej 50%.

Nieobecność na kolokwium musi być usprawiedliwiona.

Ocena z laboratorium jest średnią ważoną oceny końcowej z kolokwiów cząstkowych (0,75) i oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach (0,25). Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.

Aktywność ciągła studenta w czasie laboratoriów oceniana jest w skali punktowej 0-1 gdzie:

1 – spełnienie wymagań merytorycznych

0 – wymagania merytoryczne ocenione negatywnie

bdb – 7 pkt; +db – 6 pkt; db – 5 pkt; +dst – 4 pkt; dst –3 pkt; ndst – poniżej 3 pkt.

Dopuszcza się 1 usprawiedliwioną nieobecności w semestrze. UWAGA:

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą po wcześniejszym zgłoszeniu (co najmniej dzień wcześniej) tego faktu u prowadzącego zajęcia.

Nieobecność na zajęciach skutkuje koniecznością zaliczenia zagadnień teoretycznych z danego ćwiczenia u prowadzącego na pierwszych kolejnych zajęciach.

Zakres tematów:

1. Zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Podstawowe techniki badań mikrobiologicznych. Podłoża. Metody sterylizacji i

dezynfekcji.

2. Technika mikroskopowania i sporządzania preparatów. Metody barwienia. Morfologia i cytologia bakterii i drożdży. Grzyby

mikroskopowe.

3. Kontrola populacji bakteryjnej. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje. Posiew. Kolokwium I (ćwiczenia 1 – 2).

4. Kontrola populacji bakteryjnej. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje. Odczyt. Mikroflora powietrza i kontrola

czystości otoczenia. Posiew.

5. Mikroflora powietrza i kontrola czystości otoczenia. Odczyt.

Mikroflora wody. Posiew. Kolokwium II (ćwiczenia 3 – 4).

6. Mikroflora wody. Odczyt. Mikroflora gleby. Posiew.

7. Mikroflora gleby. Odczyt. Kolokwium III (ćwiczenia 5– 6).

Sprawdzian teoretyczny z całości materiału dla osób które nie zaliczyły dwóch kolokwiów.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne (20 godz.) z wybranych technik mikrobiologicznych, prowadzone przez 7 tygodni (3 godz./ tydzień).

Wykorzystanie metody odwróconej klasy poprzez udostępnianie kursów e-learningowych dostępnych na platformie uniwersyteckiej UŚ https://el.us.edu.pl/upgow/ oraz udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z mikrobiologią poprzez stronę na platformie Teams. Umieszczanie ciekawostek naukowych w serwisie społecznościowym Facebook - https://www.facebook.com/usmikrobiologia/. Wykorzystanie aplikacji Kahoot i Mentimeter do sprawdzania poziomu wiedzy przed i po zajęciach.

Praca w oparciu o metodyki znormalizowane w zakresie pobierania prób, analizy wody i gleby a także sterowania jakością badań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:00 - 16:15, sala A-41
Sławomir Borymski 9/ szczegóły
2 każdy czwartek, 14:00 - 16:15, sala B-112
Monika Malicka 7/ szczegóły
3 każdy czwartek, 16:30 - 18:45, sala B-112
Monika Malicka 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.