Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia mikroorganizmów - kurs rozszerzony W2-S2BT19-2BT-13A
Laboratorium (L) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 65
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2007. Mikrobiologia techniczna Tom I i II. PWN, Warszawa.

2. Nowak B.,Pająk J. 2015. Mikroorganizmy i tworzywa. Skrypt UŚ.

3. Polsko- i anglojęzyczna literatura związana z tematem projektu (cz. biochemiczna) przez studentów.

4. Źródła internetowe - po krytycznym przeanalizowaniu

Literatura uzupełniająca:

1. Chmiel A., Grudziński S. 1998. Biotechnologia i chemia antybiotyków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Długoński J. 1997. Biotechnologia mikrobiologiczna. Ćwiczenia i pracownie specjalizacyjne. WUŁ, Łódź.

3. Gumienna M., Czarnecki Z. 2010. Rola mikroorganizmów w syntezie związków powierzchniowo czynnych. Nauka Przyroda

Technologie 4, 51.

4. Lucas L., Bienaime C., Belloy C., Queneudec M., Silvestre F., Nava-Saucedo J-E. 2008. Polymer biodegradation: Mechanisms and

estimation techniques. Chemosphere 73, 429–442.

5. Mulligan C. N., Gibbs B. F. 2004. Types, production and applications of biosurfactants. Proceedings of the Indian National Science

Academy 1, 31-55.

6. Neassens M., Cerdobbel A., Soetaert W., Vandamme E.J. 2005. Leuconostoc dextransucrase and dextran: production, properties

and applications. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 80, 845-860.

7. Nowak B., Pająk J., Łabużek S. 2003. Mechanizmy degradacji tworzyw sztucznych w środowisku. Cz. II. Biodegradacja. Problemy

ekologii 7, 110-114.

8. Nowak B., Pająk J., Łabużek S. 2003. Mechanizmy degradacji tworzyw sztucznych w środowisku. Cz. I. Różnorodność procesów.

Problemy ekologii 7, 65-68.

9. Nowak B., Pająk J., Płociniczak T. Łabużek S. 2008. Enzymy uczestniczące w degradacji polimerów. Biotechnologia 1, 45-52.

10. Pacwa-Płociniczak M., Płaza G.A., Piotrowska-Seget Z., Cameotra S.S. 2011. Environmental applications of biosurfactants: recent

advances. International Journal of Molecular Sciences 12, 633-654.

11. Ramachandran S., Fontanille Pandey A., Larroche C. 2006. Gluconic acid: properties, applications and microbial production. Food

Technology and Biotechnology 44(2), 185-195.

12. Sengun I.Y., Karabiyikli S. 2011. Importance of acetic acid bacteria in food industry. Food control 22, 647-656.

13. Stasiak L., Błażejak S. 2009. Acetic acid bacteria – perspectives of application in biotechnology – a review. Polish Journal of Food

and Nutrition Sciences 59(1), 17-23.

14. Szmal Z. S., Lipiec T. 1996. Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej. PZWL, Warszawa.

15. Wee Y.J., Kim J.N., Ryu H.W. 2006. Biotechnological production of lactic acid and its recent applications. Food Technology and

Biotechnology 44(2) 263-172.

Metody i kryteria oceniania:

Część biochemiczna:

Za poszczególne misje (obowiązkowe i nieobowiązkowe) związane z realizacją scenariusza gry studenci uzyskują punkty. Dokładny opis punktacji otrzymuje każdy student na 1 zajęciach w postaci harmonogramu i zasad gry. Dodatkowe punkty (odznaki) otrzymują studenci którzy wykonali doskonale dodatkowe misje łączone.

Misja: kolokwium (20 pkt.) - sprawdzian pisemny do 30 min. oraz prezentacja wyników (30 pkt) muszą zostać zaliczone na min. 51% punktów aby student mógł uzyskać zaliczenie z laboratoriów.

Wszystkie punkty sumują się:

Ocena końcowa:

>136 punktów - ocena bdb

121-135 punktów - ocena +db

106-120 punktów - ocena db

91-105 punktów - ocena +dst

77-90 punktów - ocena dst

<90 punktów - ocena ndst

Uzyskanie w grze powyżej 180 pkt zwalnia studenta z części/całości egzaminu (część biochemiczna) - patrz sekcja: Wykład

Część mikrobiologiczna:

1. Ocenie aktywności ciągłej podlega:

aktywne uczestnictwo w pracach laboratoryjnych, umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań oraz pracy w zespole, umiejętność analizy wyników, dbałość o powierzony sprzęt oraz bezpieczeństwo i kulturę pracy

Ocena końcowa aktywności ustalana jest na podstawie ilości uzyskanych punktów:

5 pkt - bdb

4 pkt - db

3 pkt - dst

poniżej 3 pkt - ndst

Dopuszczalna jest 1 usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

Student, który uzyskał negatywną ocenę nie podlega dalszej ocenie.

2. W raporcie końcowym ocenie (w skali 2-5) podlega:

poprawność obliczeń; dyskusja wyników w oparciu o wiedzę i umiejętności z wykładów, prelekcji wygłaszanych przez prowadzących w trakcie ćwiczeń i obowiązkowej literatury; oraz samoocena.

Ocena końcowa z raportu to średnia ważona: 45% poprawne wykonanie zadania i poprawne obliczenia matematyczne, 45% za poprawne wnioski i dyskusję oraz 10% za poprawną samoocenę.

Student, który uzyskał negatywną ocenę nie podlega dalszej ocenie.

3. Kolokwium. Sprawdzian pisemny trwający do 30 minut. Na kolokwium ocenie podlegają:

wiedza teoretyczna oraz praktyczna nabyta przez studentów podczas zajęć online oraz zajęciach laboratoryjnych.

Kolokwium podlega ocenie w następującej skali:

bdb – powyżej 90% pkt

+db – 90 do 81% pkt

db – 80 do 71% pkt

+dst – 70 do 61% pkt

dst – 60 do 51% pkt

ndst – poniżej 51% pkt

Student, który uzyskał negatywną ocenę nie podlega dalszej ocenie.

Zakres tematów:

Część biochemiczna:

1. Przygotowanie materiałów do badań degradacji tworzyw sztucznych.

2. Degradacja tworzyw sztucznych w różnych środowiskach. Praca z normami - pobieranie próbek środowiskowych.

3. Enzymy uczestniczące w rozkładzie tworzyw sztucznych. Opracowanie wyników przy użyciu podstawowych narzędzi matematyczych i statystycznych - walidacja i weryfikacja metod badawczych. Sterowanie jakością badań w laboratorium.

4. Zakończenie procesu degradacji tworzyw sztucznych. Ocena degradacji tworzyw. Projekt cz 1.

5. Zakończenie procesu degradacji tworzyw sztucznych. Ocena degradacji tworzyw. Projekt cz 2.

6. Prezentacja końcowa. Kolokwium.

Część mikrobiologiczna:

1.Skrining ze środowiska mikroorganizmów przydatnych w biotechnologii (cz.1). Mikrobiologiczna produkcja związków wykorzystywanych w biotechnologii – kwas mlekowy, dekstran (cz.1). Oznaczanie zawartości kwasu mlekowego w hodowlach bakterii Lactobacillus plantarum i Lactococcus lactis. Oznaczanie masy wytworzonego dekstranu w różnych dniach hodowli Leuconostoc mesenteroides.

2.Skrining ze środowiska mikroorganizmów przydatnych w biotechnologii (cz.2.). Mikrobiologiczna produkcja związków wykorzystywanych w biotechnologii – dekstran (cz.2.).

3.Skrining ze środowiska mikroorganizmów przydatnych w biotechnologii (cz.3.). Mikrobiologiczna produkcja związków wykorzystywanych w biotechnologii – dihydroksyaceton, kwas octowy i glukonowy, biosurfaktanty (cz.1). Produkcja związków powierzchniowo czynnych przez szczep Pseudomonas sp. – izolacja ramnolipidu.

4.Skrining ze środowiska mikroorganizmów przydatnych w biotechnologii (cz.4.). Mikrobiologiczna produkcja związków wykorzystywanych w biotechnologii – biosurfaktanty (cz.2).

5.Prezentacja wyników badań uzyskanych na zajęciach. Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia kontaktowe polegają na bezpośredniej interakcji prowadzącego ze studentami.

1. Nadzór i obserwacja umiejętności praktycznych studenta

2.Jako podsumowanie każdej z dwóch części laboratorium studenci przygotowują raport końcowy: grupa studentów, w czasie ostatnich zajęć, przedstawia w czasie nie dłuższym niż 20 minut raport multimedialny (prezentacja lub infografika).

3. Prezentacja kartograficzna miejsc izolacji szczepów grzybów środowiskowych

4. Dyskusja związana z uzyskanymi wynikami lub tematami do opracowania

5. Seminaryjna - krótkie prezentacje związane z projektem

6. Wykorzystanie aplikacji, gier internetowych (quizizz, kahoot, mentimeter) i metody odwróconej klasy do realizacji zagadnień związanych z biotechnologią mikroorganizmów oraz sprawdzania przygotowania studentów do zajęć.

7. Ocena koleżeńska eseju - Rubrics.

8. Esej

9. Część biochemiczna zajęć obejmuje także przygotowanie przez studentów projektu związanego z wykorzystaniem mikroorganizmów w biotechnologii. Projekt ten studenci opracowują w oparciu o najnowszą literaturę naukową. Prowadzący pełnią funkcję inwestora, który będzie oceniał czy zainwestuje w projekt, który zlecił do wykonania 4 firmom (grupom studenckim).

10. Część biochemiczna zajęć prowadzona jest w formie gry. Każdy ze studentów otrzymuje scenariusz wraz z graficznym przedstawieniem przebiegu gry oraz zasadami gry.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:30 - 13:00, sala C-154
każdy wtorek, 14:00 - 18:30, sala A-118
każdy wtorek, 8:30 - 13:00, sala A-118
Bożena Nowak, Magdalena Pacwa-Płociniczak, Daniel Wasilkowski 10/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:30 - 13:00, sala C-154
każdy wtorek, 14:00 - 18:30, sala A-118
każdy wtorek, 8:30 - 13:00, sala A-118
Bożena Nowak, Małgorzata Pawlik, Daniel Wasilkowski 10/ szczegóły
3 każdy wtorek, 8:30 - 13:00, sala A-118
każdy wtorek, 14:00 - 18:30, sala C-154
każdy wtorek, 14:00 - 18:30, sala A-118
Bożena Nowak, Sławomir Sułowicz, Daniel Wasilkowski 9/ szczegóły
4 każdy wtorek, 8:30 - 13:00, sala A-118
każdy wtorek, 14:00 - 18:30, sala A-118
każdy wtorek, 14:00 - 18:30, sala C-154
Bożena Nowak, Małgorzata Pawlik, Daniel Wasilkowski 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.