Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka W2-S1BI19-1BL-22
Laboratorium (L) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Brown T.A. 2009 (lub nowsze). Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Fletcher H.L., Hickey G.I. i Winter P.C. 2011 (lub nowsze). Krótkie wykłady. Genetyka. Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Węgleński P. 2021. Genetyka molekularna. PWN, wyd. 3

Metody i kryteria oceniania:

Regulamin zajęć:

a. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

b. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach, ale gdy jest to obecność nieusprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim, a na zajęciach odbywa się kolokwium, to skutkuje to otrzymaniem oceny niedostatecznej z tego kolokwium. Aby nieobecność była traktowana jako usprawiedliwiona, zwolnienie lekarskie należy przedstawić prowadzącemu w kolejnym tygodniu po nieobecności. W wyjątkowym przypadkach związanych z sytuacją epidemiczną dopuszczalna jest dwutygodniowa nieobecność, ale wyłącznie usprawiedliwiona odpowiednim zwolnieniem lekarskim.

c. Nieobecność usprawiedliwiona na zajęciach, na których odbywa się kolokwium, skutkuje koniecznością przystąpienia do tego kolokwium w ciągu dwóch tygodni od powrotu na uczelnię (po uprzednim skontaktowaniu się z prowadzącą/ym zajęcia). Po upływie dwóch tygodni od powrotu na uczelnię brak oceny z kolokwium wlicza się do średniej jako ‘0’.

d. Zaliczenie ćwiczeń otrzymuje student, który ze wszystkich kolokwiów cząstkowych otrzymał nie więcej niż trzy oceny niedostateczne, a średnia z tej aktywności wynosi powyżej 3,0. Jeśli jednak średnia z kolokwiów cząstkowych wynosi poniżej 3,0, to student musi przystąpić do kolokwium całościowego, obejmującego treści ze wszystkich zajęć, i zaliczyć je na ocenę co najmniej 3,0.

e. Kolokwium całościowe odbędzie się na ostatnich zajęciach lub w terminie wskazanym przez prowadzących zajęcia, po zakończeniu cyklu ćwiczeń.

f. Otrzymanie czterech lub większej liczby ocen niedostatecznych z kolokwiów uniemożliwia uzyskanie zaliczenia ćwiczeń, a tym samym przystąpienie do egzaminu.

g. Aktywność dodatkowa studenta w trakcie zajęć punktowana jako plusy ("+") przyznawane w ramach oceny ciągłej pracy studenta na zajęciach i wliczane do oceny końcowej z zajęć razem z ocenami cząstkowymi z kolokwiów. Uzyskanie 5 plusów przez studenta jest równoznaczne z otrzymaniem dodatkowej oceny 5,0, która jest wliczana do średniej ocen z zajęć, a tym samym uwzględniania w ocenie końcowej z zajęć.

h. Postawa lekceważąca, znacząco odbiegająca negatywnie w trakcie zajęć punktowana jako minusy ("-") przyznawane w ramach oceny ciągłej pracy studenta na zajęciach i wliczane do oceny końcowej z zajęć razem z ocenami cząstkowymi z kolokwiów. Uzyskanie 5 minusów przez studenta jest równoznaczne z otrzymaniem dodatkowej oceny 2,0, która jest wliczana do średniej ocen z zajęć, a tym samym uwzględniania w ocenie końcowej z zajęć.

KOLOKWIUM, zasady przeprowadzania i kryteria oceniania:

Kolokwia przeprowadzane są w postaci pisemnej i obejmują swoim zakresem treści prezentowane na poprzednich zajęciach.

Kolokwia obejmują zagadnienia teoretyczne, jak i rozwiązywanie zadań genetycznych. Występuje punktowy system oceny poszczególnych zadań i pytań. Kolokwium obejmuje od 3 do 10 pytań w formie testowej, otwartej oraz zadań genetycznych. Za każde pytanie przydzielana jest odpowiednia liczba punktów. Średnia ocen ze wszystkich kolokwiów cząstkowych uwzględniana

jest w ocenie końcowej z zajęć.

Skala do wyliczania oceny z kolokwium cząstkowego:

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta >90 - 100% liczby punktów

Dobry plus – uzyskanie przez studenta >80 - 90% liczby punktów

Dobry – uzyskanie przez studenta >70 - 80% liczby punktów

Dostateczny plus – uzyskanie przez studenta >60 - 70% liczby punktów

Dostateczny – uzyskanie przez studenta >50 - 60% liczby punktów

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta 0 - 50% liczby punktów

PLUSY i MINUSY, kryteria przyznawania:

Plus („+”) przyznany na zajęciach - student aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach, samodzielnie objaśnia kolejne etapy przeprowadzanych analiz, zadaje pytania świadczące o jego zaangażowaniu i kreatywności w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz planowaniu dodatkowych eksperymentów, czynnie uczestniczy w dyskusjach dotyczących analizy i interpretacji wyników, samodzielnie rozwiązuje i objaśnia innym problemy i zadania genetyczne. Uzyskanie 5 plusów przez studenta jest równoznaczne z otrzymaniem dodatkowej oceny 5,0, która jest wliczana do średniej ocen z zajęć, a tym samym uwzględniania w ocenie końcowej z zajęć.

Minus („-”) przyznany na zajęciach - student jest niezaangażowany w wykonywanie prac na zajęciach, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji wykonywanych prac i obserwacji, nie zna podstawowych pojęć potrzebnych do uczestniczenia w zajęciach, nie odpowiada na zadawane pytania, nie bierze udziału w dyskusjach dotyczących analizy i interpretacji wyników, nie posiada wskazanych wcześniej przez prowadzących materiałów, prezentuje lekceważącą postawę podczas zajęć. Uzyskanie 5 minusów przez studenta jest równoznaczne z otrzymaniem dodatkowej oceny 2,0, która jest wliczana do średniej ocen z zajęć, a tym samym uwzględniania w ocenie końcowej z zajęć.

Zakres tematów:

1. Mitoza i mejoza (przebieg procesów i ich znaczenie)

Podstawowe pojęcia genetyczne

2. Krzyżówka jedno- i dwugenowa

Krzyżówka testowa i krzyżówka wsteczna, Test Chi2

3. Allele wielokrotne. Modyfikacje mendlowskich rozszczepień

(cz.1 – niepełna dominacja, geny letalne)

4. Modyfikacje mendlowskich rozszczepień

(cz.2 – współdziałanie genów, epistazy, test komplementacji)

5. Dziedziczenie cech ilościowych

6. Dziedziczenie płci oraz cech sprzężonych z płcią

Omówienie różnych systemów determinacji płci; dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, cechy ograniczone do płci i zależne od płci

7. Mapowanie genów (krzyżówka dwupunktowa)

Omówienie podstaw teoretycznych przypisywania genów do chromosomów oraz ustalania odległości między genami

8. Mapowanie genów (c.d.) - ustalanie kolejności genów (krzyżówka trójpunktowa)

9. Elementy genetyki populacyjnej (prawo Hardy’ego-Weinberga)

10. Ćwiczenia podsumowujące i zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

Zajęcia stacjonarne pod nadzorem prowadzącego (jedynie w wypadku szczególnego zagrożenia epidemicznego mogą odbywać się zdalnie, on-line na platformie Teams), których efektem uczenia dla studenta jest:

- przyswojenie i zrozumienie podstawowych pojęć i praw genetycznych, mechanizmów dziedziczenia cech jakościowych i ilościowych,

rodzajów genetycznej determinacji płci oraz dziedziczenia cech sprzężonych z płcią,

- poznanie i umiejętność wykonywania metod lokalizacji genów w chromosomach oraz mapowania genów,

- nabycie umiejętności stosowania podstawowych testów statystycznych w analizie genetycznej.

- umiejętność samodzielnej analizy i rozwiązywania problemów genetycznych związanych z tematami zajęć, z wykorzystaniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia z każdego tematu obejmują:

- wprowadzenie merytoryczne prowadzone przez prowadzącego z aktywnym udziałem studentów, również w oparciu o prezentacje przygotowane w programie PowerPoint,

- wspólną analizą przykładów obrazujących określone zagadnienie, również w oparciu o prezentacje przygotowane w programie PowerPoint,

- indywidualną/wspólną analizę i rozwiązywanie problemów genetycznych związanych z tematem zajęć przez studentów, z wykorzystaniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

- przekazywanie i zdeponowanie materiałów do zajęć oraz komunikacja ze studentami prowadzone również z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki cyfrowej oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (Office 365, w tym aplikacje Teams i Forms, wideokonferencje); w tym przy wykorzystaniu kompetencji i umiejętności nabytych w ramach szkoleń "Dydaktyka cyfrowa w praktyce akademickiej" oraz "Technologie informacyjno - komunikacyjne w dydaktyce szkoły wyższej" w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” POWER Działanie 3.5.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 17:00, sala B-204
Marzena Kurowska 11/ szczegóły
2 każdy czwartek, 13:45 - 17:00, sala B-01
Justyna Guzy-Wróbelska 9/ szczegóły
3 każdy wtorek, 13:45 - 17:00, sala B-17
Marzena Kurowska 9/ szczegóły
4 każdy czwartek, 9:45 - 13:00, sala B-01
Justyna Guzy-Wróbelska 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.