Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza genetyczna W2-S1BT19-1BT-50
Laboratorium (L) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Brown T.A. 2012, 2019. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Fletcher H.L., Hickey G.I. i Winter P.C. 2011. Krótkie wykłady. Genetyka. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Gajewski W. 1987. Genetyka ogólna i molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. 2013. Krótkie Wykłady. Biologia Molekularna. Wydanie III, PWN, Warszawa

- McLenann A.,Turner P., Bates A., White M. 2021. Krótkie wykłady. Biologia molekularna, Wydanie IV, PWN, Warszawa

- Węgleński P. 2006. Genetyka Molekularna. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

ĆWICZENIA, kryteria zaliczenia:

a. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa

b. Nieobecność na zajęciach usprawiedliwiana jest wyłącznie zwolnieniem lekarskim okazywanym w kolejnym tygodniu po nieobecności.

c. Nieobecność na zajęciach, na których odbywa się kolokwium skutkuje koniecznością przystąpienia do tego kolokwium w ciągu dwóch tygodni od powrotu na uczelnię (po uprzednim skontaktowaniu się z prowadzącą/ym zajęcia). Po upływie dwóch tygodni od powrotu na uczelnię po zwolnieniu lekarskim brak oceny z ćwiczeń wlicza się do średniej jako ‘0’.

d. Zaliczenie ćwiczeń otrzymuje student, który ze wszystkich ocen z poszczególnych zajęć otrzymał nie więcej niż dwie oceny niedostateczne.

e. Otrzymanie trzech ocen niedostatecznych skutkuje koniecznością przystąpienia do kolokwium całościowego, obejmującego treści wszystkich zajęć. Kolokwium całościowe odbędzie się na ostatnich zajęciach lub w terminie wskazanym przez prowadzących zajęcia, po zakończeniu cyklu ćwiczeń.

f. Otrzymanie czterech lub większej liczby ocen niedostatecznych uniemożliwia uzyskanie zaliczenia ćwiczeń, a tym samym przystąpienie do egzaminu.

KOLOKWIUM, kryteria oceniania:

W trakcie ćwiczeń przeprowadzane są pisemne kolokwia obejmujące swoim zakresem treści prezentowane na poprzednich zajęciach. Kolokwia zdalne przygotowane są w postaci formularzy utworzonych w aplikacji Forms, zaplanowane i przeprowadzone z użyciem aplikacji Teams. Kolokwia obejmują zagadnienia teoretyczne jak i rozwiązywanie zadań genetycznych. Występuje punktowy system oceny poszczególnych zadań i pytań.

Skala do wyliczania oceny z kolokwium cząstkowego:

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta >90 - 100% liczby punktów

Dobry plus – uzyskanie przez studenta >80 - 90% liczby punktów

Dobry – uzyskanie przez studenta >70 - 80% liczby punktów

Dostateczny plus – uzyskanie przez studenta >60 - 70% liczby punktów

Dostateczny – uzyskanie przez studenta >50 - 60% liczby punktów

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta 0 - 50% liczby punktów

Zakres tematów:

Tematy zajęć:

1. Ćwiczenie repetytoryjne (Wstęp do dalszych ćwiczeń)

Pojęcia genetyczne, krzyżówka jedno- i dwugenowa, krzyzówka wsteczna i testowa, test chi2

2. Mapowanie genów/krzyżowanie testowe (krzyżówka dwupunktowa)

Omówienie podstaw teoretycznych przypisywania genów do chromosomów oraz ustalania odległości między genami

3. Mapowanie genów (c.d.)/ustalanie kolejności genów (krzyżówka trójpunktowa)

4. Wstęp do klonowania w oparciu o mapę genetyczną – studium przypadku.

5. Mutacje indukowane i spontaniczne

Mutacje genomowe – charakterystyka, wykorzystanie linii trisomicznych w hodowli i genetyce

6. Mutacje indukowane i spontaniczne (c.d.) - Referaty studentów

7. Elementy genetyki populacyjnej (prawo Hardy’ego-Weinberga)

8. Repetytorium i ćwiczenia podsumowujące

9. Zajęcia zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

Zajęcia pod nadzorem prowadzącego, których efektem uczenia się studenta jest:

- poznanie mechanizmami dziedziczenia cech jakościowych i ilościowych,

- nabycie umiejętności stosowania podstawowych testów statystycznych wykorzystywanych w analizie genetycznej oraz metod lokalizacji genów w chromosomach,

- poznanie molekularnych mechanizmów leżących u podstaw procesów związanych z przepływem i ekspresją informacji genetycznej,

- umiejętność samodzielnego rozwiązywania zadań problemowych, związanych z tematem zajęć, wykorzystując zdobyte umiejętności i wiedzę,

- umiejętność analizy i interpretacji problemów genetycznych z wykorzystaniem zwierzęcych i roślinnych organizmów modelowych.

Metody dydaktyczne

Zajęcia zdalne z każdego tematu obejmują:

- wprowadzenie merytoryczne prowadzone przez prowadzącego z aktywnym udziałem studentów, również w oparciu o prezentacje przygotowane w programie PowerPoint,

- wspólną analizą przykładów obrazujących określone zagadnienie, również w oparciu o prezentacje przygotowane w programie PowerPoint,

- indywidualną/wspólną analizę i rozwiązywanie problemów genetycznych związanych z tematem zajęć przez studentów, z wykorzystaniem zdobytych umiejętności i wiedzy.

- zajęcia i kolokwia zdalne prowadzone z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki cyfrowej (aplikacje Teams i Forms)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:15 - 10:30, sala B-01 (SALA WYKL.)
Marek Marzec 12/ szczegóły
2 każdy piątek, 8:15 - 10:30, sala C-47 (SALA CWICZ.)
Agnieszka Janiak 12/ szczegóły
3 każdy piątek, 10:45 - 13:00, sala B-01 (SALA WYKL.)
Marek Marzec 12/ szczegóły
4 każdy piątek, 10:45 - 13:00, sala C-47 (SALA CWICZ.)
Justyna Guzy-Wróbelska 11/ szczegóły
5 każdy piątek, 13:45 - 16:00, sala B-01 (SALA WYKL.)
Marek Marzec 12/ szczegóły
6 każdy piątek, 13:45 - 16:00, sala C-47 (SALA CWICZ.)
Justyna Guzy-Wróbelska 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)