Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanizmy rozwoju zwierząt W2-S1BT19-1BT-62
Laboratorium (L) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązująca na zajęciach:

Literatura obowiązkowa:

Jura Cz., Klag J. 2005. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka tom 1 PWN. Warszawa.

Jura Cz., Klag J. 2005. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka tom 2 PWN. Warszawa.

Tywman R.M. 2003. Biologia rozwoju – Krótkie wykłady. PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Bielańska-Osuchowska Z. 2004. Zarys organogenezy. PWN Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

1 Na każdych zajęciach student pisze krótkie kolokwium sprawdzające opanowanie materiału z zakresu bieżącego.

2. Ocena końcowa z kolokwiów wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych, według skali: średnia do 2,99 – ndst; 3,0-3,49 - dst, 3,5-3,75 - dst+, 3,76-4,49 - db, 4,5-4,75 - db+, 4,76-5,0 - bdb).

4. Student, który uzyskał z kolokwiów końcową ocenę niedostateczną, lecz legitymuje się średnią arytmetyczną ocen cząstkowych w przedziale od 2,50 do 2,99, ma prawo do powtórnego zaliczenia laboratoriów w postaci jednokrotnego kolokwium obejmującego całość materiału.

5. W trakcie zajęć student podlega ocenie ciągłej umiejętności praktycznych (wykonanie poleceń w karcie pracy – raporcie). Praca studenta na każdym z ćwiczeń oceniana jest w skali punktowej 0 – 3, gdzie za brak raportu jest 0 punktów, za sprawozdanie bez błędów merytorycznych 3 punkty, a punkty od 1 do 2 odzwierciedlają liczbę i wagę popełnionych błędów. Na podstawie sumy uzyskanych przez studenta punktów wystawiana jest ocena według skali: 0-8 pkt – ndst; 9-10 pkt - dst; 11-12 pkt – dst+; 13-14 pkt - db; 15-16 pkt – db+; 17-18 - bdb.

6. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest pozytywne zaliczenie kolokwiów i uzyskanie pozytywnej oceny z umiejętności praktycznych.

7. Ocenę końcową z laboratorium stanowi średnia ważona ze: średniej oceny z kolokwiów cząstkowych (0,8) oraz oceny ciągłej umiejętności praktycznych (0,2). Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności.

Zakres tematów:

1. Gametogeneza

2. Zapłodnienie bruzdkowanie i gastrulacja

3. Organogeneza i błony płodowe.

4. Genetyczne mechanizmy wczesnego rozwoju zarodkowego muszki owocowej

5. Inżynieria embriologiczna.

6. Molekularne podstawy rozwoju zarodkowego kręgowców.

Metody dydaktyczne:

praca w grupie, dyskusja, analiza preparatów mikroskopowych i innych materiałów ćwiczeniowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 17:45, sala 011/012 (SALA CW.)
Anna Urbisz, Karol Małota, Agnieszka Sosinka 11/ szczegóły
2 każdy czwartek, 13:45 - 17:45, sala 011/012 (SALA CW.)
Anna Urbisz, Karol Małota, Agnieszka Sosinka 10/ szczegóły
3 każdy czwartek, 9:00 - 13:00, sala 011/012 (SALA CW.)
Anna Urbisz, Karol Małota, Agnieszka Sosinka 8/ szczegóły
4 każdy czwartek, 9:00 - 13:00, sala 011/012 (SALA CW.)
Anna Urbisz, Karol Małota, Agnieszka Sosinka 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)