Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.3) W6-PP-SM-MEMAT.1
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I-III, red. A. Nowakowska, M. Orzechowska, D. Sosulska, M. Zambrowska, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa 1997.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2015.

E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

J. Hanisz, Wesoła szkoła. Matematyka w kształceniu zintegrowanym. Przewodnik metodyczny, WSiP, Warszawa 2002.

J. Nowik, Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo NOWIK, Opole 2009.

B. Rożek, E. Urbańska, Klubik Małego Matematyka. Rozwijanie aktywności matematycznych uczniów I etapu edukacyjnego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.

Z. Semadeni, E. Gruszczyk-Kolczyńska, G. Treliński, B. Bugajska-Jaszczołt, M. Czajkowska, Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2015.

H. Siwek, Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej, Wyd. Naukowe AP, Kraków 2004.

M. Skura, M. Lisicki, Matematyka od przedszkola. Metody i zasady wprowadzania pojęć matematycznych. Przygotowanie do rozumienia liczb i posługiwania się nimi. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015.

W razie potrzeby literatura będzie wzbogacana o dodatkowe pozycje.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem upoważniającym do zaliczenia ćwiczeń jest aktywne uczestniczenie w zajęciach, wynikające z systematycznego zapoznawania się z literaturą przedmiotu oraz wykonanie zadań podlegających ocenie.

Zadania podlegające ocenie:

1. Projekt z zakresu edukacji matematycznej:

- merytoryczne i metodyczne opracowanie zaplanowanych w projekcie sytuacji dydaktycznych sprzyjających konstruowaniu wybranych pojęć matematycznych oraz kształtowaniu określonych umiejętności matematycznych;

- jakość intencjonalnie dobranych mediów dydaktycznych oraz samodzielnie wykonanych materiałów,

- zastosowanie TIK w procesie kształcenia (tam, gdzie to możliwe).

2. Prezentacja projektu poprzedzona jest:

- samodzielną praca z tekstem obowiązkowej i uzupełniającej literatury przedmiotu (publikacje zwarte oraz artykuły) celem weryfikacji merytorycznej oraz metodycznej strony tworzonego projektu,

- konsultacją z osobą prowadzącą przedmiot (ćwiczenia).

Skala ocen: 3-5

Ocenie podlega prezentacja projektu w formie praktycznej z uwzględnieniem:

- jakości przeprowadzonych zajęć (stopień umiejętności zastosowania podstaw wiedzy teoretycznej z zakresu nauczania matematyki dzieci w praktyce);

- pisemnego opracowania prezentacji (jakość języka matematyki; dobór materiałów i metod kształcenia; oryginalność projektu; umiejętność zaplanowania i przedstawienia tematycznego opracowania);

- umiejętności pracy z grupą.

Nauczyciel dokonuje oceny pracy studenta (z uwzględnieniem jego samooceny i oceny wzajemnej studentów).

E-mail osoby prowadzącej ćwiczenia – mgr Sylwia Ryszawy: sylwia.ryszawy@us.edu.pl

Zakres tematów:

1. Planowanie zajęć z edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej cz. 1

2. Planowanie zajęć z edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej cz. 2

3. Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej (aspekty liczby)

4. Liczby pierwszej dziesiątki

5. Zapis cyfrowy i słowny liczby. Struktura liczby

6. Rozszerzanie zakresu liczbowego. Liczby drugiej i trzeciej dziesiątki. Zapis cyfrowy i słowny liczby. Struktura liczby

7. Rozszerzanie zakresu liczenia i rachowania do 100. Zapis cyfrowy i słowny liczby, struktura liczby

8. Odczytywanie i zapisywanie liczb w systemie rzymskim

9. Numeracyjne przypadki dodawania i odejmowania

10. Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Dostrzeganie regularności dziesiątkowego układu liczenia i stosowanie ich w rozwiązywaniu zadań

11. Porównywanie różnicowe

12. Mnożenie liczb

13. Własności tabliczki mnożenia

14. Dzielenie liczb

15. Dzielenie jako mieszczenie. Dzielenie jako podział na równe części

16. Liczby parzyste i nieparzyste. Nazywanie liczb w działaniach.

17. Własności działań arytmetycznych. Kolejność wykonywania działań

18. Czas odmierzany kalendarzem, zapisywanie dat

19. Obliczenia kalendarzowe

20. Mierzenie czasu. Czas odmierzany zegarem (wskazówkowym i elektronicznym). Pojęcia: doba, godzina, pół godziny, kwadrans, minuta

21. Obliczenia zegarowe

22. Mierzenie długości. Narzędzia pomiaru długości. Miary długości

23. Obliczenia związane z pomiarami długości

24. Obliczanie obwodów trójkątów

25. Obliczanie obwodów prostokątów

26. Rozwijanie umiejętności mierzenia temperatury. Narzędzia pomiaru temperatury. Stopień Celsjusza

27. Obliczenia związane z pomiarami temperatury

28. Mierzenie płynów i rozwiązywanie zadań. Jednostki pojemności

29. Miary masy

30. Rozwiązywanie zadań związanych z pomiarami masy

Metody dydaktyczne:

1. Projekt edukacyjny z zakresu edukacji matematycznej. Zadaniem studentów jest stworzenie projektu edukacyjnego, a następnie realizacja zaplanowanych sytuacji dydaktycznych w połączeniu z prezentacją zastosowań materiałów oraz mediów dydaktycznych w procesie wspomagania edukacji matematycznej dzieci.

Prezentacja zaprojektowanych sytuacji dydaktycznych (przedłożonych wcześniej w wersji pisemnej osobie prowadzącej ćwiczenia) – gier i zabaw, zadań matematycznych sprzyjających konstruowaniu pojęć oraz kształtowaniu umiejętności matematycznych z zastosowaniem samodzielnie wybranych i/lub wykonanych materiałów oraz mediów dydaktycznych, przydatnych w procesie edukacji matematycznej najmłodszych uczniów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala 22
Sylwia Ryszawy 18/ szczegóły
2 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, sala 21
Sylwia Ryszawy 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)