Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WSTĘP DO INFORMATYKI W4-MT-S1-19-WINF
Laboratorium (L) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. M. Dziewoński OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podręcznik. Helion, 2012.

2. W. Wrotek, Office 2019 PL: poznaj pakiet Microsoft Office od podszewki. Helion, Gliwice, 2019

3. L. Lamport, LaTeX System opracowywania dokumentów. Podręcznik i przewodnik użytkownika, WNT, 2004.

4. T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl, T. Przechlewski, R. Kubiak, J. Gołdasz, „Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e”

5. W. Sikorski; Wykłady z podstaw informatyki, Mikom Warszawa, 2005

6. W. Duch, Fascynujacy swiat komputerów, Nakom, Poznan, 1997

7. G. Brookshear, Informatyka w ogólnym zarysie, WNT, Warszawa, 2003

8. Materiały dostępne w Internecie

9. Materiały przygotowane przez Prowadzących

Metody i kryteria oceniania:

1. Sprawdziany, w ramach których studenci wykonują zadania mające na celu weryfikację podstawowych umiejętności w zakresie:

a. obsługi edytora tekstu,

b. składu tekstu matematycznego w oprogramowaniu LaTeX,

c. obsługi arkusza kalkulacyjnego,

d. obsługi systemu SAGE,

e. znajomości pozycyjnych systemów liczbowych

2. Opracowanie prezentacji multimedialnej w pakiecie Beamer oraz jej zaprezentowanie. Ocena wystawiana jest na podstawie sumarycznej liczby punktów:

- otrzymanych za realizację podanych przez prowadzącego wytycznych dotyczących technicznych elementów prezentacji; punkty przyznaje prowadzący,

- sposobu przedstawienia jej treści słuchaczom (takich jak spójność, czytelność, zainteresowanie słuchacza) – punkty przyznają wszyscy słuchacze.

3. Napisanie strony www z wykorzystaniem języka HTML. Na ocenę ma wpływ:

- realizacja podanych przez prowadzącego wytycznych dotyczących technicznych elementów strony,

- spójność treści, czytelność strony, itp.

Ocena wystawiana jest na podstawie sumarycznej liczby punktów uzyskanych za realizację poszczególnych zadań. Ocenę z laboratorium, w zależności od zdobytych punktów, określa się następująco (jako procent łącznej liczby punktów):

[0; 50%) ndst (2.0)

[50%; 60%) dst (3.0)

[60%; 70%) dst + (3.5)

[70%; 80%) db (4.0)

[80%; 90%) db + (4.5)

[90%; 100%] bdb (5.0)

Zakres tematów:

1. Zasady bezpieczeństwa w systemach informatycznych, BHP przy obsłudze sprzętu komputerowego, netykieta

2. Zaawansowane możliwości podstawowych aplikacji komputerowych

a. edytor tekstu

i. Edycja tekstu w edytorze tekstu: formatowanie akapitu, strony

ii. Korespondencja seryjna oraz edycja formuł i wzorów matematycznych w edytorze tekstu.

iii. Podział tekstu na kolumny i sekcje. Własne style.

b. arkusz kalkulacyjny,

i. wpisywanie danych i formuł

ii. formatowanie komórek

iii. adresowanie względne i bezwzględne

v. wykres kołowy, kolumnowy

vi. Instrukcja warunkowa w arkuszu kalkulacyjnym

viii. sortowanie danych

ix. filtrowanie danych

x. funkcje matematyczne i finansowe

xi. operacje na macierzach

xii. wykresy funkcji matematycznych

xiii. tabele i wykresy przestawne

xiv. wstawianie wykresów do edytora tekstu

3. Środowisko TeX/LaTeX jako podstawowy edytor dla nauk ścisłych.

a. struktura pliku źródłowego

b. układ graficzny dokumentu: klasy dokumentów, pakiety, style strony

c. składanie tekstu: składanie akapitu i łamanie stron, znaki specjalne, język dokumentu, zmiana stopnia pisma, interlinii, odstępów poziomych i pionowych

d. listy numerowane i wypunktowane

e. tabele

f. spis treści, bibliografia, spis rysunków, tabel, algorytmów

g. LaTeX– matematyka

i. składanie wzorów matematycznych

ii. twierdzenia, definicje itp.

h. wstawianie grafiki

i. odwołania do: strony, wzorów, twierdzeń, bibliografii, itp.

4. Prezentacje z wykorzystaniem języka LaTeX

a. struktura pliku źródłowego

b. tworzenie elementów dynamicznych prezentacji

c. style prezentacji

d. wstawianie grafiki

5. Język HTML z wykorzystaniem arkuszy CSS.

a. Edytory HTML (w tym online, Word oraz zwykły notatnik)

b. Podstawowy wygląd dokumentu, Kodowanie tekstu

c. Meta tagi

d. Formatowanie tekstu

e. Listy

f. Tabele

g. Obrazki

h. Formularze

i. Linki

j. Podstawy css

i. Class, id

ii. Div, span

iii. Formatowanie tekstu, czcionki, kolory, tła, wcięcia

6. Pozycyjne systemy liczbowe. (zna podstawowe pozycyjne systemy liczbowe.)

a. Naturalny system liczbowy, zamiana pomiędzy systemem dwójkowym i dziesiętnym

b. System uzupełnienia do jedności i do dwóch

c. Operacje w ZU2 (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, liczba przeciwna)

d. Zapis ułamków w ZU2

e. Przesunięcie bitowe w prawo/lewo

f. System stałopozycyjny

g. System zmiennopozycyjny IEEE754, podstawowe operacje arytmetyczne

7. System SAGE - pakiet do obliczeń matematycznych

a. Tworzenie nowego notatnika, uruchamianie kodu w komórkach, zmiana typu komórki

b. Podstawowe operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, modulo, część całkowita z dzielenia)

c. Podstawowe funkcje matematyczne (sqrt, factor, mod, gcd, lcm, sin, cos, tan, cot)

d. Obliczanie wyrażeń arytmetycznych, upraszczanie wyrażeń

e. Ciała (QQ, RR, CC, GF, …), parent()

f. Definiowanie zmiennych

g. Macierze, operacje na macierzach, wyznacznik macierzy, macierz odwrotna

h. Rozwiązywanie prostych równań symbolicznych

i. Wykresy

j. Obliczanie pochodnej i całki

k. Rozwiązywanie prostych równań różniczkowych

9. Usługi w sieciach informatycznych. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji.

10. Przechowywanie danych na swoim komputerze lub chmurze.

11. Formy zapisu informacji w komputerze (multimedia), kompresja, archiwizacja (danych).

12. Informacje o podstawowym sprzęcie komputerowym.

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa oraz elementy metody projektu.

W przypadku nauczania zdalnego zajęcia przeprowadzone są z zgodnie z harmonogramem z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Teams (wideokonferencja) oraz Moodle.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala 425
każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 425
Maria Kania-Błaszczyk 5/12 szczegóły
2 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala 216
każda środa, 13:45 - 15:15, sala 216
Sylwia Kania 12/12 szczegóły
3 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 425
każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 425
Maria Kania-Błaszczyk 13/12 szczegóły
4 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 425
każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 425
Maria Kania-Błaszczyk 15/12 szczegóły
5 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 216
każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 428
Paweł Błaszczyk 12/12 szczegóły
6 każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala 428
każdy czwartek, 15:30 - 17:00, sala 216
Andrzej Tomski 6/12 szczegóły
7 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 428
każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 429
Paweł Błaszczyk 11/12 szczegóły
8 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala 429
każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala 428
Andrzej Tomski 9/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)