Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny: Sztuka w kulturze ponowoczesnej W1-HS-S1-WM12
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

M. Świerkocki: Postmodernizm. Paradygmat nowej kultury. Lódź 1997.

Wilkoszewska K.: Wariacje na postmodernizm. Kraków 2000.

R. Solik: Pejzaże sztuki, konteksty sztuki. Cieszyn 2007.

Baudrillard J.: Precesja symulakrów. Przeł. T. Komendant. W: Postmodernizm. Antologia

przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1998.

Bauman Z.: Prawodawcy i tłumacze. Przeł. A. Tanalska. W: Postmodernizm. Antologia

przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1998.

Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1998.

G. Dziamski: Sztuka po modernizmie. W: „Odra”, 10, 2000.

J. F. Lyotard: Filozofia i malarstwo w epoce eksperymentu. W: Postmodernizm. Antologia

przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1998

A. Kępińska: Sztuka w kulturze płynności. Poznań 2003

Estetyka wirtualności. Red. M. Ostrowicki. Kraków 2005

Dziamski G.: Szkice o nowej sztuce. Warszawa 1984.G. Dziamski, Przełom konceptualny i jego wpływ na praktykę i teorię sztuki. Poznań 2010.

R. Nycz: Poetyka intertekstualna: tradycje i perspektywy. W: Kulturowa teoria literatury.

Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków 2006.

R.W. Kluszczyński: Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu.

Warszawa 2010.

R.W. Kluszczyński: Od konceptualizmu do sztuki hipermediów. Rozważania na temat modelu

sytuacji estetycznej w sztuce multimedialnej. W: Piękno w sieci. Estetyka a nowe media. Red.

K. Wilkoszewska. Kraków 1999.

R.W. Kluszczyński: Konceptualizm a sztuka i sztuka interaktywna. PDF; dostępne w

Internecie.

K. Wejman: Interaktywna sztuka nowych mediów. PDF, dostępne w Internecie.

Piękno w sieci. Estetyka a nowe media. Red. K. Wilkoszewska. Kraków 1999.

Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1998.

A. Szahaj: O interpretacji. Kraków 2014.

U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose: Interpretacja i nadinterpretacja. Red. S. Collini.

Przeł. T. Bieroń. Kraków 1996.M. Bal: Sztuka czytania. pdf

S. Fish: Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane. Red. A. Szahaj. Przeł. K. Abriszewski

i inni. Kraków 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Student ma wiedzę na temat mechanizmów zmian kulturowych w XX wieku, związanych z przekształceniem modelu modernistycznego w postmodernistyczny oraz wybranych zagadnień w obszarze kultury i sztuki ponowoczesnej. Rozumie pojęcia odnoszące się do teorii kultury ponowoczesnej, zna wybrane kontekstowe determinanty współczesnej sztuki. Potrafi wskazać uwarunkowania poszukiwań i przekształceń w obrębie współczesnej praktyki artystycznej. Zna wybraną literaturę przedmiotu i związane z nią koncepcje teoretyczne.

Uwzględniając efekty kształcenia przedmiotu pod uwagę będą brane następujące kryteria oceny:

- wiedza w zakresie problematyki przedmiotu,

- poziom merytoryczny tekstu,

- świadomość uwarunkowań kontekstowych i historycznych,

- umiejętność krytycznego i selektywnego wykorzystania wiedzy,

- obecność na zajęciach

Forma zaliczenia:

100% oceny modułu – zaliczenie z oceną

praca pisemna na wybrane jedno z czterech wskazanych do wyboru zagadnień

problemowych. (Tematy do wyboru, określone wymogi, kryteria zostaną udostępnione na platformie Microsoft Teams ).

Zakres tematów:

-Strategie rozumienia i definiowania kultury. „Szeroka” definicja kultury,

różnorodność kultur i zjawisk kulturowych.

-Projekt modernistyczny – od oświecenia do przełomu XIX i XX wieku. Bankructwo ideologii modernistycznej i zjawisko „kryzysu kultury” przełomu wieków.

-Ponowoczesność – nowy paradygmat kultury: czasoprzestrzeń i założenia kultury postmodernistycznej (ponowoczesnej).

-Ponowoczesna sfera pojęć: Obfitość, margines, nadmiar, kłącze, dominacja

znaczącego, intertekstualność itp.

-Alternatywy i permanentna dekonstrukcja. Transgresje modernistycznych koncepcji nauki, filozofii, literatury, sztuki.

-Postmodernistyczna praktyka artystyczna – redefiniowanie, zawłaszczanie,

trangresja

-Pluralizm koncepcyjnych wariantów sztuki drugiej połowy XX wieku. Artystyczna wieloparadygmatyczność.

-Tradycyjny model czyli klasyczny paradygmat artystyczny

-Hybrydyzacja ontologii dzieła – paradygmat sztuki konceptualnej

-Sztuka procesu – paradygmat sztuki partycypacyjnej

-Sztuka interaktywna – między dyspozytywem a interaktorem

-Wieloparadygmatyczność a interpretacja dzieła sztuki

-Interpretacja jako doświadczenie sztuki

-Praktyka twórcza a trangresja autorstwa

-Falsyfikacja oryginału i oryginalności

-Sztuka ponowoczesna – konkluzje, cechy, tendencje

Metody dydaktyczne:

Wykład w połączeniu z prezentacją audiowizualną.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:45 - 15:15, sala zajęcia zdalne
Ryszard Solik 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.