Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ustrój polityczny W3-DP-S1-UP19
Konwersatorium (K) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

 W. Słomczyński, K. Życzkowski, K. Rzążewski, Każdy głos się liczy!: wędrówka przez krainę wyborów, Warszawa 2014.

 D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004.

 B. Banaszak: Prawo konstytucyjne. Warszawa 2012 – podrozdział VIII – Władza wykonawcza, s. 481-530.

 R. Glajcar, J. Okrzesik, W. Wojtasik: Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie. Bielsko-Biała 2006 – rozdziały Prezydent (s.101-127) oraz Rada Ministrów (s. 128-164.)

 W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2003. – podrozdział Zasada Dwuizbowości s. 131-134.

 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, wydanie 14, Warszawa 2010. – podrozdział Zasada Dwuizbowości s. 197- 201

 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, wydanie 6, Warszawa 2012, Podrozdział VII – Władza ustawodawcza, s. 429-474.

 Rachwał Marcin, Funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Polsce : podstawy prawne - praktyka - perspektywy rozwoju, Poznań 2016.

 Dziennik Ustaw 1999 nr 62 poz. 688, z poźn. zm., Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

 B. Opaliński, Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Warszawa 2012.

 P. Kierończyk, Rada Gabinetowa [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego, red. Andrzej Szmyt. Warszawa 2010, s. 444-449.

 Glajcar Rafał, Okrzesik Janusz, Wojtasik Waldemar, Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku Białej, Bielsko-Biała 2006 – Rozdział Prezydent

 Mojak Ryszard, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. Skrzydło Wiesław, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2003.

 Glajcar Rafał, Okrzesik Janusz, Wojtasik Waldemar, Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku Białej, Bielsko-Biała 2006 – Rozdział Prezydent, s.101-128.

 Banaszak Bogusław, Prawo konstytucyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012 – Podrozdział Prezydent, s. 485-509.

 Mojak Ryszard, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. Skrzydło Wiesław, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2003.

 B. Banaszak, Konstytucja Niemiec, Warszawa 2008. (Biblioteka Sejmowa)

 R. Glajcar, W. Wojtasik, Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009, Katowice 2009.

 A. Antoszewski, R.Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001. – Rozdział I Demokracja i autorytaryzm we współczesnym świecie s. 34-49.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia:

• prezentacja multimedialna – 2-3 osobowe zespoły przygotują prezentację na jeden z podanych tematów

• test jednokrotnego wyboru

• aktywność na zajęciach

Zakres tematów:

Zakres tematów zajęć:

1. System wyborczy – rozważania między systemem proporcjonalnym a większościowym

• Zalety i wady systemu większościowego

• Zalety i wady systemu proporcjonalnego

• Wpływ kształtu okręgów wyborczych na wynik wyborów

2. Silny prezydent vs. Silny parlament

• Założenia systemu prezydenckiego, semiprezydencjalizmu i parlamentaryzmu. Monizm i dualizm egzekutywy.

• Prezydent, premier, a może i jeden i drugi? Kto powinien sprawować władzę wykonawczą?

3. Unikameralizm i bikameralizm

• Proces legislacyjny w parlamentach unikameralnych i bikameralnych – wybrane przykłady

• Charakterystyka drugich izb parlamentu w wybranych państwach (USA, Wielka Brytania, Niemcy, Polska)

4. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

• Inicjatywa ustawodawcza – uprawione podmioty (analiza jakościowa i ilościowa)

• Proces składania obywatelskiego projektu ustawy

• „Ustawa obywatelska” w procesie legislacyjnym

5. Rada Gabinetowa

• Rada Gabinetowa w świetle Konstytucji RP z 1997 r.

• Co to są „sprawy szczególnej wagi”?

• Tematyka dotychczasowych Rad Gabinetowych

6. Prezydenckie prawo weta

• Prawo weta w Konstytucji RP z 1997 r. i jego wpływ na proces legislacyjny

• Przegląd dotychczasowego wykorzystania prawa weta

7. Tranzycja i transformacja – z totalitaryzmu do demokracji, z demokracji do totalitaryzmu

• Czym jest tranzycja? Czym jest transformacja?

• Jak zbudować demokrację na zgliszczach państwa totalitarnego (Niemcy 1945-1949)?

• Transformacja ustrojowa Polski – ewolucja instytucji, ramy czasowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala 240
Łukasz Wielgosz 17/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)