Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium II: Wartości w kulturze współczesnej Europy jako wymiar filozofii zycia W1-DF-S2-PR04-3
Proseminarium (P) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ (2016/C 202/02), w: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=DE

Komisja Europejska, Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Orędzie o stanie Unii 2021, Strasburg, 15 września 2021, w: https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses_pl ; file:///C:/Users/Media%20Markt/Downloads/Or_dzie_o_stanie_Unii_za_2021_r.__wyg_oszone_przez_przewodnicz_c__Ursul__von_der_Leyen.pdf

Komisja Europejska, Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Orędzie o stanie Unii 2020, 16 września 2020, Bruksela, w: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/SPEECH_20_1655 ; file:///C:/Users/Media%20Markt/Downloads/Or_dzie_o_stanie_Unii_wyg_oszone_przez_przewodnicz_c__Ursul__von_der_Leyen_na_sesji_plenarnej_Parlamentu_Europejskiego.pdf

Komisja Europejska, Orędzie o stanie Unii 2018 Jeana-Claude'a Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej 12 września 2018 r., w: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-brochure_pl.pdf , Podsumowanie Karoliny Zbytniewskiej, w: https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/oredzie-o-stanie-unii-podsumowanie-soteu2018/ Zobacz rownież: Krajowy Punkt Kontaktowy programów badawczych UE, PAN, Orędzie o stanie Unii 2018: Czas, by Europa wzięła swój los we własne ręce, w: https://www.kpk.gov.pl/?p=44961

Komisja Europejska, Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społeczngo i Komitetu Regionów, Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych zmian. Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2017 r., Bruksela, dnia 24.1.2017 r., COM (2017) 30 final, w: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0030:FIN:PL:PDF

Komisja Europejska, Wspólny Komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady: W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych, Bruksela, dnia 8.6.2016, JOIN (2016) 29 final, w: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0029&from=EN

Komisja Europejska, Biała Księga w sprawie przyszłości Europy, Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 r., COM (2017) 2025 z 1 marca 2017 r., w: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/biala_ksiega_w_sprawie_przyszlosci_europy_pl.pdf

Raport "Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej", 30.04.2019, w: https://www.case-research.eu/pl/raport-nasza-europa-15-lat-polski-w-unii-europejskiej-100975

Badura, Heinrich, Aksjologiczny wymiar praw człowieka w świetle aktualnej procesowości Unii Europejskiej, [w:] Kuzior, Aleksandra, Rąb, Jacek (red.), Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka, t. 2, Zabrze 2010, s. 13-23.

Cieśliński, Aleksander, Wartości Unii Europejskiej jako wartości konstytucyjne. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, Wroclaw 2012, 91, s. 11-28; pdf, w: https://docplayer.pl/48055757-Wartosci-unii-europejskiej-jako-wartosci-konstytucyjne.html (albo:) http://ppa.sjol.eu/preview/-3592

European Political Strategy Centre, Historia Europejska. Od 60 lat podążamy wspólnie jedną drogą. Publikacja Komisji Europejskiej z okazji przygotowań do szczytu w Rzymie z okazji 60. Rocznicy podpisania traktatów rzymskich na tle wypowiedzi Białej Księgi opublikowanej w tym samym dniu: 1 marca 2017, w: http://ec.europa.eu/assets/epsc/files/the-european-story_epsc_pl_web.pdf

Europejska Partia Ludowa, Chronić Unię i promować nasze wartości. Dokument przyjęty na Kongresie EPL w Madrycie, w dn. 21-22 października 2015, pdf, w: https://www.epp.eu/files/uploads/2015/11/PL.pdf

Fisher, Rod, Kultura jako niezbędny komponent relacji zewnętrznych Unii Europejskiej, w: https://bon.edu.pl/media/book/pdf/Kultura_jako_niezbedny-RF.pdf

Fontaine, Pascal, Podróż do serca Europy 1953 – 2009, Bruxelles 2010, Racine

Huntington, Samuel, Phillips, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2004, Muza

Joas, Hans, Powstawanie wartości, Warszawa 2009, Oficyna Naukowa

Siewierski, Jacenty, Tożsamość europejska jako problem historii i współczesności, [w:] Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa 2013, nr 2, s. 9-30; pdf, w: https://docplayer.pl/6219178-Tozsamosc-europejska-jako-problem-historii-i-wspolczesnosci.html http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Documents/JSiewierski.pdf

Spengler, Oswald, Zmierzch Zachodu, Warszawa 2014, Aletheia

Tendera-Właszczuk, Helena, Prostak, Rafał: Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych, Warszawa 2019, Difin

Tendera-Właszczuk, Bąba, Wojciech, Zajączkowska, Magdalena (red. naukowa), Nowe perspektywy Unii Europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2017, Difin

WSPÓLNA DEKLARACJA DOTYCZĄCA KONFERENCJI W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/pl_-_wspolna_deklaracja_dotyczaca_konferencji_w.pdf

Literatura uzupełniajaca:

Augustyn, Rafał, Wykłady o kulturze, t. 1-2, Krakow 2021, Universitas

Borys, Tadeusz, Płachciak, Adam, Wartości a zrównoważony rozwój, [w:] Die Zukunft Europas und das Problem mit den Werten. /pl:/ Przyszłość Europy a problem z wartościami, Wien - Katowice 2011. Naukowa Seria Wydawnicza prof. Heinricha Badury, t. 13, s. 211-221.

Chodubski, Andrzej, Wartości globalizacyjne w rzeczywistości kulturowej Europy Wschodniej, [w:] EASTERN REVIEW 2012, t. 1., s. 25-36, pdf, w: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_18520/c/02_12_Chodubski.pdf

Gadacz, Tadeusz, Kryzys „europejskiego człowieczeństwa”, 10.05.2012 r., w: http://www.iumw.pl/kryzys-europejskiego-czlowieczenstwa.html (albo w: Gadacz, Tadeusz, O zmienności życia, Warszawa 2013, Iskry, s. 76-88.

Gajda, Janusz, Europejskość i polskość jako kategoria wspólnotowych wartości transmisji dziedzictwa kulturowego, w: Chowanna 2003, 1, s. 38-49, w: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Chowanna/Chowanna-r2003-t1/Chowanna-r2003-t1-s38-49/Chowanna-r2003-t1-s38-49.pdf

Kranz-Szurek, Monika, Kultura lokalna a globalizacja kulturowa – próba oceny zjawiska, [w:] Roczniki nauk społecznych, t. 4(40), nr 2-2012, s. 11-35, pdf w: https://www.kul.pl/files/852/media/RNS/pdf-y/2012/2012_2-_kranz-szurek.pdf

Królewska-Avis, Elżbieta, Cywilizacja Zachodu. Na rozdrożach wartości, Poznań 2021, Zysk i S-ka (krytyczna postawa jest konieczna!)

Misiołek, Andrzej, Wolność jako wartość we współczesnej Europie, [w:] Die Zukunft Europas und das Problem mit den Werten. /pl:/ Przyszłość Europy a problem z wartościami, (zobacz powyżej), s. 197-203.

Mysona Byrska, Joanna, Wolność wartości versus samowola wartości. Nieunikniony konflikt? [w:] Die Zukunft Europas und das Problem mit den Werten. /pl:/ Przyszłość Europy a problem z wartościami, (zobacz powyżej), s. 129-141.

Papuziński, Andrzej, Aksjologiczne podstawy międzynarodowej polityki zrównoważonego rozwoju (Metodologiczne aspekty badań), [w:] Die Zukunft Europas und das Problem mit den Werten. /pl:/ Przyszłość Europy a problem z wartościami, (zobacz powyżej), s. 175-196.

Roszkowki, Wojciech, Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej, Kraków 2019, Biały Kruk (krytyczna postawa jest konieczna!)

Sloterdijk, Peter, Musisz źycie swe odmienić, Warszawa 2014, PWN

Sloterdijk, Peter, Reguły dla ludzkiego zwierzyńca. Odpowiedź na Heideggera list o humanizmie, [w:] Przegląd kulturoznawczy, nr 1(4) r. 2008, s. 40-62.

Stiegler, Bernard, Wstrząsy: Głupota i wiedza w XXI wieku, Warszawa 2017, PWN

Szaflarski, Krzysztof, Sobczyk-Kolbuch, Anna, Wartości europejskie w zachowaniach konsumentów a internacjonalizacja przedsiębiorstw (wyniki badań empirycznych w województwie śląskim, [w:] Die Zukunft Europas und das Problem mit den Werten. /pl:/ Przyszłość Europy a problem z wartościami, (zobacz powyżej), s. 253-271.

Szafrański, Adam, Prawa człowieka - aksjologia Unii Europejskiej, pdf, w: https://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/A8F3C4315BAC2955C12578E30042928A/$file/Prawa%20cz%C5%82owieka.pdf

Szumera, G., (1993), Historiozofia Oswalda Spenglera a koncepcja filozoficzna Erazma Majewskiego. In: Uniwersytet Śląski, Katowice, Folia Philosophica, 11 (1993), 89-101.

Wieczorek, Krzysztof, Eurocentryzm – wartość czy przeszkoda? [w:] Die Zukunft Europas und das Problem mit den Werten. /pl:/ Przyszłość Europy a problem z wartościami, (zobacz powyżej), s. 27-37.

WÓJTOWICZ, KRZYSZTOF, WSPÓLNOTA WARTOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY ART. 90 UST. 1 KONSTYTUCJI RP, RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY, Rok LXXX - zeszyt 1 - 2018, pdf dostępny w: https://ajp.edu.pl/attachments/article/4265/w%C3%B3jtowicz%20unijne%20warto%C5%9Bci.pdf

Znaniecki, F., (2013), Upadek cywilizacji zachodniej, Szkic z pogranicza filozofii kultury i socjologii, Warszawa, Uniwersytet Warszawski

Żuk, Grzegorz, Edukacja aksjologiczna, Lublin 2016, UMCS, szczególnie rozdział III: Kultura w kontekście wartości, pdf dostępny również w: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/13523/edukacja%20aksjologiczna%20R%20III.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Żuk, Grzegorz, Twierdza czy wspólnota? Europa w polskim dyskursie publicznym, Lublin 2010, UMCS

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest ustalana na podstawie frekwencji na zajęciach, aktywność na zajęciach, jakość pracy zaliczeniowej.

5.0 - min. 80% obecności, wysoka, konstruktywna aktywność na zajęciach, w 90% poprawnie napisana praca zaliczeniowa o charakterze porównawczo-problemowym.

4.5 - min. 80% obecności, wysoka konstruktywna aktywność na zajęciach, w 80% poprawnie napisana praca zaliczeniowa o charakterze porównawczo-problemowym.

4.0 - min. 70% obecności, konstruktywna aktywność na zajęciach, w 80% poprawnie napisana praca zaliczeniowa o charakterze opisowym.

3.5 - min. 70% obecności, sporadyczna aktywność na zajęciach, w 70% poprawnie napisana praca zaliczeniowa o charakterze opisowym.

3.0 - min. 70% obecności, sporadyczna aktywność na zajęciach, w 60% poprawnie napisana praca zaliczeniowa o charakterze opisowym.

Zakres tematów:

Proseminarium podejmuje tematykę wartości we współczesnej Europie w perspektywie aksjologicznej, prawnej, politycznej oraz w odniesieniu do aktualnych problemów życia społecznego.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, dyskusja, elementy wykładu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, sala zajęcia zdalne
Heinrich Badura 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.