Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne W5-PR-SM-KPA
Wykład (W) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Literatura:

Do wyboru:

1. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2021,

2. W. Chróścielewski, P. Dańczak, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2021,

3. H. Knysiak-Sudyka, Ogólne postępowanie administracyjne jurysdykcyjne, Warszawa 2021

4. R. Hauser, A. Skoczylas (red.), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2021.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem pisemnym testowym oraz opisowym. Test obejmuje 20 pytań jednokrotnego wyboru oraz jedno pytanie otwarte z wszystkich zagadnień opisanych w "zakresie tematów". Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest udzielnie prawidłowej odpowiedzi na 11 pytań testowych i uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z pytania opisowego.

Na pierwszym wykładzie studenci otrzymują informację o sposobie przeprowadzenia egzaminu.

Zakres tematów:

I. Zakres obowiązywania k.p.a.

1. Rodzaje postępowań uregulowanych przepisami k.p.a.

a) postępowanie administracyjne ogólne

b) postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość

c) postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń

d) postępowanie w sprawach skarg i wniosków

II. Zasady ogólne k.p.a.

1. Pojęcie zasad ogólnych k.p.a.

2. Charakter zasad ogólnych k.p.a.

3. Szczegółowa charakterystyka zasad ogólnych k.p.a.

III. Podmioty postępowania administracyjnego

1. Organ administracyjny

2. Strona postępowania administracyjnego

3. Podmioty na prawach strony

4. Inni uczestnicy postępowania

IV. Czynności procesowo - techniczne w postępowaniu administracyjnym

1. Doręczanie pism

2. Wezwania

3. Sporządzanie protokołów i adnotacji

4. Udostępnianie akt sprawy

V. Wszczęcie postępowania administracyjnego (tryby, forma, data, wymogi podania)

VI. Dowody i postępowanie dowodowe

1. Pojęcie i rodzaje środków dowodowych w k.p.a.

2. Zasady postępowania dowodowego

3. Udział strony w postępowaniu dowodowym

VII. Przerwanie toku postępowania

1. Zawieszenie postępowania administracyjnego

2. Umorzenie postępowania administracyjnego

VIII. Rozstrzygnięcia w k.p.a.

1. Pojęcie i istota decyzji administracyjnej

2. Rodzaje decyzji administracyjnych

3. Składniki decyzji administracyjnej

4. Rektyfikacja decyzji administracyjnej

5. Postanowienia administracyjne

6. Ugoda administracyjna

IX. Kontrola rozstrzygnięć nieostatecznych w postępowaniu administracyjnym

1. Pojęcie i rodzaje środków prawnych w k.p.a.

2. Odwołanie od decyzji administracyjnej

3. Zażalenie na postanowienie

4. Problem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

X. Weryfikacja decyzji ostatecznych

1. Wznowienie postępowania administracyjnego

2. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

3. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 i 155 k.p.a.

4. Inne przypadki uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych

XI. Administracyjne kary pieniężne

XII. Postępowania uproszczone o charakterze administracyjnym

1) Wydawanie zaświadczeń

2) Skargi i wnioski

Metody dydaktyczne:

Wykład obejmujący systematyczne przedstawienie wskazanych zagadnień tematycznych z wykorzystaniem bogatego orzecznictwa administracyjnego i sądowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 17:15 - 18:45, sala AULA NR. 8
Grzegorz Łaszczyca 213/300 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)