Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne W5-PR-SM-KPA
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Do wyboru:

1. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2021,

2. T. Woś (red.), Postępowanie administracyjne, Warszawa 2018,

3. W. Chróścielewski, P. Dańczak, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2021,

4. H. Knysiak-Sudyka (red.), Ogólne postępowanie administracyjne jurysdykcyjne, Warszawa 2021,

5. R. Hauser, A. Skoczylas (red.), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2021.

Metody i kryteria oceniania:

Na kolokwium pisemnym student musi wykazać się zarówno wiedzą, jak i umiejętnościami. Metoda oceny została dostosowana do kryteriów oceny stosowanej na egzaminie (kolokwium od egzaminu nie różni kryterium oceny, tylko merytoryczny zakres materiału do opanowania).

Ocena dostateczna – student musi wykazać się ogólną orientacją w zakresie postępowania administracyjnego oraz umiejętnością rozwiązywania podstawowych problemów w tym zakresie.

Ocena dobra - student musi właściwie zaprezentować przedstawione przez egzaminatora zagadnienie teoretyczne i wyjaśnić jego praktyczne znaczenie (czyli student musi wykazać, że potrafi wiedzę teoretyczną wykorzystać w celu rozwiązania praktycznego problemu). Oznacza to, że pokazuje, iż wiedzę teoretyczną wykorzystuje w celu wyboru takiego wariantu rozwiązania, któremu nie można nic zarzucić z punktu widzenia prawa.

Ocena bardzo dobra - student musi zaprezentować wiedzę wykraczającą poza przedstawioną na ćwiczeniach, czyli nabytą w ramach pracy własnej. Musi też pokazać umiejętność dokonania wyboru i oceny różnych wariantów rozwiązania problemu (czyli, że potrafi wykazać nieprawidłowość wariantów, które odrzuca i przekonywająco uzasadnić prawidłowość wariantu wybranego).

Na pierwszych ćwiczeniach studenci otrzymują informację o sposobie uzyskania zaliczenia, a wśród nich o kolokwium pisemnym, które odbędzie się na przedostatnich zajęciach. Na przedostatnim spotkaniu ćwiczeniowym, po zakończeniu merytorycznej części zajęć, studenci przystępują do kolokwium. Kolokwium ma charakter testowy i problemowy. Na ostatnich zajęciach osoba prowadząca ćwiczenia omawia wyniki kolokwium i podaje prawidłowe rozwiązania. Studenci, którzy uzyskali ocenę niedostateczną mają możliwość poprawy wyniku kolokwium.

Zakres tematów:

I. Zakres obowiązywania k.p.a.

1. Rodzaje postępowań uregulowanych przepisami k.p.a.

a) postępowanie administracyjne ogólne

b) postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość

c) postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń

d) postępowanie w sprawach skarg i wniosków

II. Zasady ogólne k.p.a.

1. Pojęcie zasad ogólnych k.p.a.

2. Charakter zasad ogólnych k.p.a.

3. Szczegółowa charakterystyka zasad ogólnych k.p.a.

III. Podmioty postępowania administracyjnego

1. Organ administracyjny

2. Strona postępowania administracyjnego

3. Podmioty na prawach strony

4. Inni uczestnicy postępowania

IV. Czynności procesowo - techniczne w postępowaniu administracyjnym

1. Doręczanie pism

2. Wezwania

3. Sporządzanie protokołów i adnotacji

4. Udostępnianie akt sprawy

V. Wszczęcie postępowania administracyjnego (tryby, forma, data, wymogi podania)

VI. Dowody i postępowanie dowodowe

1. Pojęcie i rodzaje środków dowodowych w k.p.a.

2. Zasady postępowania dowodowego

3. Udział strony w postępowaniu dowodowym

VII. Przerwanie toku postępowania

1. Zawieszenie postępowania administracyjnego

2. Umorzenie postępowania administracyjnego

VIII. Rozstrzygnięcia w k.p.a.

1. Pojęcie i istota decyzji administracyjnej

2. Rodzaje decyzji administracyjnych

3. Składniki decyzji administracyjnej

4. Rektyfikacja decyzji administracyjnej

5. Postanowienia administracyjne

6. Ugoda administracyjna

IX. Kontrola rozstrzygnięć nieostatecznych w postępowaniu administracyjnym

1. Pojęcie i rodzaje środków prawnych w k.p.a.

2. Odwołanie od decyzji administracyjnej

3. Zażalenie na postanowienie

4. Problem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

X. Weryfikacja decyzji ostatecznych

1. Wznowienie postępowania administracyjnego

2. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

3. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 i 155 k.p.a.

4. Inne przypadki uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych

XI. Administracyjne kary pieniężne

XII. Postępowania uproszczone o charakterze administracyjnym

1) Wydawanie zaświadczeń

2) Skargi i wnioski

Metody dydaktyczne:

Na koniec każdych zajęć prowadzący wskazuje studentom zagadnienia do przygotowania na kolejne zajęcia. Wskazuje też źródła (wybrane części książek, artykuły naukowe, akty prawne, orzeczenia), z pomocą których student ma wskazane zagadnienia przygotować. Praca własna obejmuje samodzielne przyswajanie wiedzy teoretycznej i poszukiwanie rozwiązań problemów wskazanych przez osobę prowadzącą. Jej celem jest nabycie przez studenta nie tylko wiedzy, ale też umiejętności (np. odnalezienia odpowiedniej regulacji prawnej, znalezienia wymaganego sposobu postępowania, itd.). Zdobyte w powyższy sposób wiedza i umiejętności są następnie weryfikowane podczas kolokwiów i dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala 3.46
Anna Gronkiewicz 21/23 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala 3.47
Anna Gronkiewicz 25/23 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 3.48
Anna Gronkiewicz 26/23 szczegóły
4 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 17
Ewa Śladkowska 26/23 szczegóły
5 każda środa, 13:45 - 15:15, sala 2.23
Weronika Szafrańska 29/23 szczegóły
6 każda środa, 17:15 - 18:45, sala 2.23
Grzegorz Łaszczyca 20/23 szczegóły
7 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala 3.47
Ewa Śladkowska 23/23 szczegóły
8 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala 3.44
Agnieszka Ziółkowska 21/23 szczegóły
9 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 2.23
Weronika Szafrańska 21/23 szczegóły
10 każdy czwartek, 17:15 - 18:45, sala 3.47
Ewa Śladkowska 0/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)