Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka resocjalizacji W3-PE-RT-S1-MR
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Baładynowicz A., Kuratela dla dorosłych – pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie [w:] Bielecka E., (red.) Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2007

Bernasiewicz M., Interakcjonizm symboliczny w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2011

Brągiel J., Badora S., Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.

Florczykiewicz J., Terapia przez sztukę w resocjalizacji skazanych. Ilustracja empiryczna, [w:] Urban B. (red.), Aktualne osiągnięcia w naukach społecznych a teoria i praktyka resocjalizacyjna, Oficyna Wyd. „Impuls”, Mysłowice 2010.

Górski S., Metodyka resocjalizacji, Wydawnictwo Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985

Grzyb B., Gardziejewska B., Psychodrama w resocjalizacji nieletnich, „Resocjalizacja Polska” 10/2015.

Jaworska A., Aktywność fizyczna w zakładach karnych a podstawowe wymiary osobowości mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. „Resocjalizacja Polska” 9/2015.

Jedynak T., Aktualny stan kurateli rodzinnej w Polsce. O potrzebie unormowania zadań kuratorów rodzinnych [w:] Stasiak K., Wirkus Ł., Kozłowski P., Jedynak T., Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce. Historia – Teraźniejszość – Przyszłość. Materiały z I Kongresu Kuratorskiego, Ustka 2009.

Jurczyk D., Staniucha A., Współpraca kuratorów sądowych z innymi służbami w realizowaniu zadań profilaktyczno-resocjalizacyjnych, „Resocjalizacja Polska” 10/2015

Królikowska J., Drama stosowana jako interwencja społeczna, [w:] A. Rejzner, P. Szczepanik (red.) Terapia w resocjalizacji. Część I. Ujęcie teoretyczne, Żak, Warszawa 2009.

Kupiec H., Warsztaty terapeutyczne w reintegracji społecznej nieletnich [w:] K. Marzec-Holka, Mirosław-Nawrocka K., Molenda J.

Lelental S., Kurator sądowy jako organ postępowania wykonawczego. Rola i zadania kuratora według autorów kodeksu karnego wykonawczego [w:] Stasiak K., Wirkus Ł., Kozłowski P., Jedynak T., Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce. Historia – Teraźniejszość – Przyszłość. Materiały z I Kongresu Kuratorskiego, Ustka 2009.

Lisewski R., Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jako ogniwo systemu profilaktyki i terapii dzieci i młodzieży, „Resocjalizacja Polska” 5/2013

Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008

Marczak M., Twórczość więzienna w ujęciu teorii transmisyjnej i deprywacyjnej, [w:] K. Marzec-Holka, K. Mirosław-Nawrocka, J. Molenda (red.) Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji, Wyd. APS, Warszawa 2014.

Misiak D., Zastosowanie dramy w resocjalizacji i profilaktyce społecznej [w:] K. Marzec-Holka, K. Mirosław-

Opora R., Resocjalizacja: wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013

Ostrowska K., Aksjologiczno-moralny aspekt kurateli sądowej [w:] Stasiak K., Wirkus Ł., Kozłowski P., Jedynak T., Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce. Historia – Teraźniejszość – Przyszłość. Materiały z I Kongresu Kuratorskiego, Ustka 2009.

Porowski M., Kuratela sądowa w koncepcjach polityki kryminalnej [w:] Bielecka E., (red.) Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2007

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2000.

Sawicka K., Nadzór kuratora w systemie interwencji sądowej [w:] Bielecka E., (red.) Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2007

Siemionow J., Analiza podejmowanych działań i uzyskiwanych rezultatów w procesie resocjalizacji nieletnich. „Resocjalizacja Polska” 8/2014.

Stachyra K., Muzykoterapia jako element resocjalizacji nieletnich [w:] A. Rejzner, P. Szczepanik (red.) Terapia w resocjalizacji. Część I. Ujęcie teoretyczne, Żak, Warszawa 2009.

Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Wydawnictwo Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z ćwiczeń to średnia ocen z zadań indywidualnych, ocena z aktywności na zajęciach i zrealizowanych zadań na platformie moodle, kolokwium zaliczeniowego. Kryterium oceny poszczególnych aktywności studenta będzie poziom opanowania wiedzy merytorycznej z metodyki resocjalizacyjnej oraz umiejętność wskazania praktycznych odniesień do pracy z niedostosowanymi społecznie.

Zakres tematów:

1. Omówienie treści i sposobu prowadzenia przedmiotu. Omówienie poszczególnych zajęć w odniesieniu do literatury. Omówienie sposobu zaliczenia. Wprowadzenie w tematykę przedmiotu.

2. Empiryczne doniesienia o wykorzystywanych metodach wychowania resocjalizującego – krytyczna analiza doniesień z literatury przedmiotu. (Zadanie na platformie moodle).

3. Rola i znaczenie wychowawca i relacja wychowawcza w procesie resocjalizacji –

wychowawca / pedagog resocjalizacyjny a wychowawca. Cechy skutecznego wychowawcy resocjalizacyjnego. Znaczenie relacji wychowawczej w procesie resocjalizacji. Wypalenie zawodowe w pracy resocjalizacyjnej. (Mateiały dydaktyczne w moodle)

4. Wychowanie resocjalizujące. Cele, zadania, metody - Cele, zasady i zadania wychowania resocjalizującego. Strategie wychowania resocjalizującego. Metody resocjalizacji (kiedy możemy powiedzieć, że jakiś sposób postępowania jest metodą – zadanie w moodle).

5. Psychotechniki, socjotechniki, kulturotechniki – kryteria podziału, rodzaje metod, analiza możliwości zastosowania. Kiedy i w jaki sposób wykorzystać poszczególne metody w pracy wychowawczej?

6. Behawioralne procedury oddziaływań resocjalizacyjnych – wady i zalety stosowania w praktyce wychowawczej. Trening umiejętności i sprawności życiowych (zadanie w moodle)

7. Metody twórczej resocjalizacji – zasady wykorzystania w pracy resocjalizacyjnej, metody pomocnicze. Badania wskazujące na przydatność ich stosowania (quiz w moodle)

8. Alternatywne metody resocjalizacji – przegląd metod resocjalizacyjnych wykorzystywanych w innych krajach (zadanie na moodle).

9. Instytucje wychowania resocjalizującego dla nieletnich – rodzaje i ogólna charakterystyka poszczególnych placówek wychowania resocjalizacyjnego. Działalność organizacyjna i metodyczna instytucji wychowania resocjalizującego dla nieletnich (materiały dydaktyczne i quiz w moodle).

10. Koncepcje pracy wychowawczej w poszczególnych placówkach resocjalizacyjnych – ramy organizacyjno-prawne działania placówek resocjalizacyjnych – wybrane metody pracy resocjalizacyjnej (zadanie w moodle).

11. Instytucje wychowania resocjalizującego dla dorosłych – działalność organizacyjna i metodyczna instytucji wychowania resocjalizującego dla dorosłych. System kar i środków karnych w kpk. Przykłady programów resocjalizacyjnych, wybrana metodyka pracy (materiały i quiz na platformie w moodle).

12. Kuratela sądowa – kurator sądowy i jego rola w procesie resocjalizacji. Kurator sądowy w świetle przepisów prawa. Elementy pracy kuratorskiej. Metodyka pracy kuratora sądowego (materiały dydaktyczne i quiz w moodle).

13. Efektywność resocjalizacji – granice resocjalizacji, czynniki zwiększające efektywność resocjalizacji(zadanie na platformie moodle).

14. Podsumowanie zajęć – (kolokwium zaliczeniowe na platformie moodle).

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na zajęciach, zadania indywidualne do zrealizowania na platformie modle, praca zespołowa - prezentacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 108
Andrzej Czerkawski 21/31 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)