Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych C; Postpenitencjarna praca socjalna W3-SP-S1-POPS
seminarium (S) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://informator.us.edu.pl/modules/67328/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura

Benedyczak St.: Wprowadzenie do metodyki pracy penitencjarnej. Kalisz 1995;

• Czapów Cz., Jedlewski S.: Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 1971;

• Frieske K. W. Przestępczość w Polsce – Lata dziewięćdziesiąte. Stereotypy i realia. [w] Marody M. [red] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa 2004;

• Górny J.: Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencjarystyki. Warszawa 1994;

• Hołyst B. [red] Problemy współczesnej penitencjarystyki. Warszawa 1984;

• Kozaczuk F. [red] Resocjalizacja instytucjonalna. Perspektywy i zagrożenia. Rzeszów 2004;

• Kwaśniewski J. Społeczeństwo wobec dewiacji. Warszawa 1983;

• Lewandowski M. Dwie twarze wolności. Warszawa 1982;

• Łukaszewicz A. (...) Rzeczpospolita 02.09.1998 Nr 205

• Machel H. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Gdańsk 1994;

• Marshall G. [red] Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa 2005;

• Pospiszyl K. Resocjalizacja : teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa 1998;

• Poznaniak W. Zaburzenia w uspołecznianiu przestępców. Poznań 1982;

• Semprich Ż. (...) Rzeczpospolita 16.04.1998 Nr 89

• Sawicka K. Polska myśl resocjalizacyjna : wybór tekstów. Warszawa 1993;

• Szymanowski T. Powrót skazanych do społeczeń-stwa. Warszawa 1989;

• Śliwowski J. Prawo i polityka penitencjarna. Warszawa 1982;

• Urban B., Stanik J.M. Resocjalizacja. Warszawa 2007;

• Wantuła H. Abolicjonizm więzień – podejście racjonalne i humanistyczne. Kraków 1997;

• Kodeks karny. Ustawa z 6 czerwca 1997 roku. (Dz. U. Nr 90, poz. 557) (Dz. U. Nr 142, poz. 1380)

Metody i kryteria oceniania:

aktywne uczestnictwo w zajęciach - czynny udział w dyskusji grupowej na podstawie zadanego tekstu

Opracowanie (indywidualnie) rozszerzonego konspektu projektu socjalnego (charakterystyka przypadku, cele, działania, partnerzy itd.) skierowanego do osoby wymagającej pomocy postpenitencjarnej - projekty powinny zakładać działania adekwatne dostosowane do potrzeb i problemów osób opuszczających zakłady karne co ostanowi treść zajęć

Zakres tematów:

• pojęcie opieki postpenitencjarnej;

• pojęcie deprywacji emocjonalnej i społecznej osób długo-trwale odizolowanych od społeczeństwa;

• znaczenie wolnościowych środków karnych;

• praca socjalna z więźniami i osobami opuszczającymi zakłady karne;

• profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej;

• zadania kuratorów sądowych i pracowników socjalnych w tym zakresie;

• wpływ subkultury więziennej na osobę odbywającą karę pozbawienia wolności;

• readaptacja społeczna i reorganizacja środowisk lokal-nych jako warunek skuteczności oddziaływań resocjali-zacyjnych;

• proces stygmatyzaja i destygmatyzacja w sytuacji byłych więźniów.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne

Metody realizacji ćwiczeń obejmują:

dyskusję w oparciu o obowiązującą literaturę i materiały prasowe;

spotkania z kuratorami sądowymi, pracownikami systemu penitencjarnego;

prezentacje multimedialne

prezentacje video

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala SALA SYMPOZJALNA II
Witold Mandrysz 21/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)