Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dendrologia W2-S1BI19-1BL-79
Laboratorium (L) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 35
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Rostański K., Rostański K.M. 2010. Drzewa i krzewy. Atlas i klucz. Wyd. Kubajak, Krzeszowice.

Seneta W., Dolatowski J., Zieliński J. 2022. Dendrologia. PWN, Warszawa.

Borowski M. 1974. Przyrost drzew i drzewostanów. PWRiL, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Evans J. 2008. The Forests Handbook. Blackwell Science.

Godet J.D. 1998. Pędy i pąki, rozpoznawanie drzew w stanie spoczynku. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Grochowski J. 1973. Dendrometria. PWRiL, Warszawa.

Hilszczańska D. 1997. Mikoryzy i ich rola w środowisku. Sylwan (2): 59-64.

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002 „Geografia roślin”, PWN, Warszawa.

Łukasiewicz A. 1986. Rola doborów roślin w racjonalnym, przyrodniczym zagospodarowaniu środowiska miejsko – przemysłowego. Wiadomości Botaniczne 30(1): 85 – 90.

Łukasiewicz A., Łukasiewicz Sz. 2011. Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Mayer J., Schwegler H. –W. 2010. „Wielki atlas drzew i krzewów”, Wydawnictwo Delta W-Z.

Sikorska E. 2006 „Geografia lasów Polski” Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków

Szafer W. 1964 „Ogólna geografia roślin”, PWN, Warszawa

Szczepanowska H.B. 2001. Drzewa w mieście. Hortpress.

Szujecki A. 1983. Ekologia owadów leśnych. PWN, Warszawa, 602 ss.

Węgrzynek B., Jędrzejczyk-Korycińska M., Nowak T., Rostański K. 2020. Encyklopedia drzew i krzewów Polski. Dragon, Bielsko-Biała

Wiktoś-Gnach K., Tyszko-Chmielowiec P. (red.). 2014. Drzewa w krajobrazie. Podręcznik praktyka. Fundacja EkoRozwoju, Wrocław, 320 ss.

Zielski A., Krąpiec M. 2004. Dendrochronologia. PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność ciągła studentów oceniana jest na podstawie sprawozdań, raportów, wniosków, prezentacji - indywidualnych lub grupowych w zależności od omawianego materiału.

Raporty, sprawozdania, wnioski, prezentacje oceniane są pod względem zawartości merytorycznej w skali 2-5.

Kolokwium ma charakter pisemny – test 20 pytań.

Czas trwania sprawdzianu ok. 30 min.

Zakres materiału z kilku jednostek tematycznych, obejmuje podstawową wiedzę przekazywaną podczas prelekcji i laboratoriów oraz nabyte umiejętności.

Za każdą poprawną odpowiedź student uzyskuje 1 punkt. Ostateczna ocena ustalana jest według następującej skali w odniesieniu do maksymalnej liczby punktów:

91 - 100% pkt - bdb

81 - 90% pkt - +db

71 - 80% pkt - db

61-70% pkt - +dst

51-60% pkt - dst

0-50% pkt - nast.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności istnieje możliwość napisania kolokwium w innym, wyznaczonym przez prowadzącego terminie.

Przygotowanie zielnika dendrologicznego - w ten sposób sprawdzana jest umiejętność oznaczania gatunków, drzew, krzewów i pnączy, umiejętność zbierania materiału roślinnego, konserwacji, opisu i prezentacji przygotowanej dokumentacji.

Za każdy poprawnie wykonany alegat zielnikowy student uzyskuje 1 punkt. Ostateczna ocena ustalana jest według następującej skali w odniesieniu do maksymalnej liczby punktów:

bdb – wszystkie okazy są we właściwy sposób zebrane, dobrze oznaczone, opisane, przedstawiona kolekcja jest tematyczna lub przedstawione gatunki nie należą do gatunków pospolitych

+db – jeden lub dwa alegaty zawierają okazy niewłaściwie zebrane lub/i błędnie oznaczone, opisane, ale przedstawiona kolekcja jest tematyczna lub przedstawione gatunki nie należą do gatunków pospolitych

db - wszystkie okazy są we właściwy sposób zebrane, dobrze oznaczone, opisane, ale przedstawiona kolekcja składa się z gatunków pospolitych lub trzy albo cztery alegaty zawierają okazy niewłaściwie zebrane lub/i błędnie oznaczone, opisane, ale przedstawiona kolekcja jest tematyczna lub przedstawione gatunki nie należą do gatunków pospolitych

+dst – przedstawiana kolekcja zawiera kilka okazów źle zebranych lub/i źle oznaczonych, opisanych i kolekcja składa się z gatunków pospolitych

dst - przedstawiana kolekcja zawiera więcej niż połowę okazów źle zebranych lub/i źle oznaczonych, opisanych i kolekcja składa się z gatunków pospolitych

ndst – brak zielnika lub wszystkie okazy źle oznaczone, źle zakonserwowane i źle opisane.

Zakres tematów:

1. 11.10.2022 Wprowadzenie do morfologii roślin drzewiastych. Charakterystyka gatunków drzewiastych o liściach pojedynczych - dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska

2. 13.10.2022 Wyjazd do Arboretum w Rogowie - dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska

3. 14.10.2022 Pomiary produktywności drzewostanów i pomiary dendrometryczne (wyjście w teren - Katowicki Park Leśny, Muchowiec) - dr Karolina Bierza

4. 18.10.2022 Charakterystyka pnączy i gatunków drzewiastych o liściach złożonych - dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska

5. 25.10.2022 Ochrona gatunkowa drzew, drzewa pomnikowe, inwentaryzacja dendrologiczna (wyjście w teren) - dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska

6. 08.11.2022 Charakterystyka gatunków drzewiastych nagozalążkowych - dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska

7. 15.11.2022 Podstawy dendrochronologii - dr Karolina Bierza

8. 22.11.2022 Drzewa w środowisku zurbanizowanym - czynniki stresowe, wpływające na funkcjonowanie drzew - dr Karolina Bierza

9. 29.11.2022 Prezentacja zielników dendrologicznych, zajęcia zaliczeniowe - dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia obejmujące pracę samodzielną i zespołową pod kierunkiem prowadzącego, praca z próbkami drewna, okazami zielnikowymi i żywym materiałem. Ćwiczenia w terenie (student poznaje metody terenowe w badaniu drzew, zapoznaje się z kolekcjami dendrologicznymi wybranego arboretum lub parku, ma możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:30 - 17:45, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala B-101 (SALA SEM.)
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:00 - 15:00, Zajęcia terenowe, sala zajęcia terenowe
każdy wtorek, 15:30 - 17:45, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala A-139 (SALA WYKL.)
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:00 - 13:00, Zajęcia terenowe, sala zajęcia terenowe
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:30 - 17:45, Zajęcia terenowe, sala zajęcia terenowe
Monika Jędrzejczyk-Korycińska, Karolina Bierza 9/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)