Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium monograficzne: Pluralizm mediów w Hiszpanii W3-DK-S1-KM4-20
Konwersatorium (K) semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Churska-Nowak K., Kuś M., Rytuały wyborcze i media masowe w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2011;

2. Dobek-Ostrowska B., Kuś M., Hiszpania: Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007;

3. Głuszek-Szafraniec D., Wpływ autonomii na rozwój mediów baskijskich i katalońskich [in:] M. Adamik-Szysiak and E. Godlewska (ed.), Media mniejszości. Mniejszości w mediach, UMCS, Lublin 2014

4. Głuszek-Szafraniec D., Media regionalne we współczesnej Hiszpanii, [in:] S. Michalczyk, D. Krawczyk (ed.), Media a środowisko społeczna. Dylematy teorii i praktyki, T.III, Katowice-Gliwice 2014

5. Jaroszyk J., System medialny Hiszpanii, [w:] J. Adamowski (red.), Wybrane zagraniczne systemy medialne, Warszawa 2008;

6. Kuś M., System medialny Hiszpanii [w:] Dobek-Ostrowska B. (red.), Media masowe na świecie, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006

7. Kuś M., Telewizja publiczna w Hiszpanii. Pomiędzy polityką i rynkiem, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocałw 2013

8. Manganas N., Mass-Mediated Social Terror in Spain, PURDUE, Volume 9 (2007) Issue 1 [http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1021&context=clcweb ]

9. Sajna R., (2006), Media hiszpańskie, Toruń: Wyd. Adam Marszałek;

10. Głuszek-Szafraniec D., Waleczek Z., Media w hiszpańskiej wspólnocie autonomicznej Galicji. Proces degalicyzacji mediów, „Zeszyty Prasoznawcze”, Tom 59 Nr 3 (227), 2016.

11. Głuszek-Szafraniec D., Polityka medialna w Katalonii i Kraju Basków jako narzędzie rozwoju tożsamości regionalnych, Pogranicze. Studia Społeczne, T. 29, 2017, s. 95-122, http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/5669

12. Głuszek-Szafraniec D., Metamorfozy cyfrowe w hiszpańskim systemie medialnym – strategie wydawnictw prasowych w epoce digitalizacji, w: Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian, Z. Oniszczuk (red.), Katowice 2015, s. 67-83.

13. Głuszek-Szafraniec D., Publiczni nadawcy w regionach autonomicznych Hiszpanii. Między misją a polityka, Katowice 2020

14. Riegert, K. and Collins, S. (2016). Politainment. In The International Encyclopedia of Political Communication, G. Mazzoleni (Ed.). https://doi.org/10.1002/9781118541555.wbiepc157

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach.

Aktywność na zajęciach.

Kolokwium końcowe z całości omówionego materiału. Aby otrzymać ocenę dostateczną, należy uzyskać 50%+1 pkt. z wszystkich pytań na kolokwium.

1. Student powinien potrafić scharakteryzować rynek prasowy, radiowy i telewizyjny Hiszpanii.

2. Student powinien umieć wskazać główne cechy rynku medialnego Hiszpanii.

3. Student powinien znać nazwy głównych mediów hiszpańskich, także regionalnych.

Zakres tematów:

1. Struktura terytorialna i system polityczny we współczesnej Hiszpanii. Przyczyny reformy i podziału na wspólnoty autonomiczne. Specyfika społeczeństwa Hiszpanii.

2. Wpływ dyktatury na działalność mediów masowych. Krótka historia prasy, okres cenzury i kontroli mediów za czasów gen. Francisco Franco.

3. Okres tranzycji a narodziny pluralizmu politycznego i medialnego w Hiszpanii. Zmiany prawne i społeczne w Hiszpanii i w mediach w latach 80. XX wieku. Przewrót 23-F a reakcja mediów hiszpańskich.

4. Rynek prasowy i radiowy we współczesnej Hiszpanii. Działalność koncernów wydawniczych. Proces koncentracji.

5. Rynek telewizyjny we współczesnej Hiszpanii. Najwięksi nadawcy na rynku krajowym. Media publiczne w Hiszpanii. Zjawisko politainmentu w programach telewizyjnych.

6. Zjawisko polityzacji mediów w Hiszpanii na przykładzie mediów ogólnokrajowych.

7. Standardy profesjonalizmu dziennikarskiego w Hiszpanii, kodeksy etyki, organizacje branżowe, kondycja profesji dziennikarskiej w opinii dziennikarzy hiszpańskich.

8. Mediatyzacja terroryzmu. Działalność organizacji terrorystycznej ETA. Zamachy w Madrycie z 11 marca 2004. Wpływ ekstremizmu na wolność słowa w Kraju Basków.

9. Media regionalne w Hiszpanii. Przykłady prasy i mediów audiowizualnych w poszczególnych regionach.

10. Powtórka materiału i kolokwium końcowe.

Metody dydaktyczne:

1. Metoda podająca z użyciem prezentacji multimedialnych oraz filmów.

2. Praca własna studenta na podstawie zalecanych przez prowadzącą tekstów i lektur.

3. Burza mózgów - dyskusja.

4. Referaty na wybrane zagadnienia, uzgodnione z prowadzącą (do wyboru).

5. Wykorzystanie repozytoriów i baz danych naukowych oraz czasospim naukowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala 302
Dagmara Głuszek-Szafraniec 22/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)